راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 85401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85401 رضا مقصودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
85402 طاهره مقصودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
85403 طاهره مقصودی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85404 فراست مقصودی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85405 محجوبه مقصودی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85406 محجوبه مقصودی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
85407 محمدعلی مقصودی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85408 معصومه مقصودی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85409 مسیب مقصودی عروس 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85410 زهرا مقصودی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
85411 فاطمه مقصودی پورزیدآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85412 میترا مقصودی پورزیدآبادی 1378 علوم پايه فیزیک
85413 کاظم مقصودی خضربیکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85414 فاطمه مقصودی خضربیگی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85415 مریم مقصودی گوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85416 سمیرا مقصودی مدیح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85417 ندا مقصودی مود 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
85418 قاسم مقصودی نژاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85419 امیر مقصودی ویرانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85420 جواد مقنی ممرآبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
85421 محمد مقنی باشی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
85422 محبوبه مقنی باشی فیض ابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85423 ایمان مقنی مطلق 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85424 محبوبه مقنیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85425 محبوبه مقنیان 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
85426 نجمه مقنیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85427 مرجان مقیدی 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
85428 مهگونه مقیّدی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
85429 حسین مقیسه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85430 زهرا مقیسه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85431 زهرا مقیسه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
85432 عباسعلی مقیسه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
85433 محسن مقیسه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
85434 یوسف مقیسه 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
85435 محسن مقیسه ای 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
85436 محمدرضا مقیسه ای 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
85437 اصغر مقیسه ء 1376 دامپزشكي دامپزشکی
85438 زهرا مقیسه’ 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85439 کاظم مقیسه’ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
85440 مژگان مقیسه’ 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
85441 صبا مقیسهء 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
85442 فاطمه مقیم زاده 1378 علوم رياضي آمار
85443 سیمین مقیم زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85444 سعید مقیم زاده محبی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
85445 طیبه مقیم زاده محبی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85446 حانیه مقیم شوقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85447 عادله مقیم یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85448 امیر رضا مقیمان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85449 آتوسا مقیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85450 احمد مقیمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85451 امین مقیمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85452 جواد مقیمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85453 حسین مقیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85454 راحیل مقیمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85455 راحیل مقیمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
85456 راضیه مقیمی 1353 علوم رياضي دبیری ریاضی
85457 زهرا مقیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
85458 زهرا مقیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85459 سمیّه مقیمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
85460 سیده مرجان مقیمی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
85461 شهلا مقیمی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85462 صنم مقیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85463 طاهره مقیمی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85464 علی مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
85465 فاطمه مقیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
85466 فاطمه اشرف مقیمی 1376 علوم پايه فیزیک
85467 فرزاد مقیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85468 قدرت الله مقیمی 1353 مهندسي راه و ساختمان
85469 محمدعلی مقیمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85470 محمدمجید مقیمی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
85471 مریم مقیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85472 مصطفی مقیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85473 مهدی مقیمی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85474 مهسا مقیمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
85475 نهضت مقیمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85476 وحید مقیمی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
85477 هما مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85478 مهرداد مقیمی ابیانه 1363 مهندسي مهندسی عمران
85479 سامان مقیمی بنهنگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
85480 نسرین مقیمی بنهنگی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85481 جعفر مقیمی چاهک 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
85482 محدثه مقیمی خیراباد 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
85483 بهادر مقیمی رودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85484 پریسا مقیمی فام 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85485 رویا مقیمی فام 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85486 مریم مقیمی فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
85487 مریم مقیمی فیض ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
85488 پریسا مقیمی قادیکلائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85489 محمدمهدی مقیمی قادیکلائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85490 هاجر مقیمی قادیکلایی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85491 ریحانه مقیمی قیصری 1389 علوم پايه فیزیک
85492 ریحانه مقیمی قیصری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
85493 حسین مقیمی کاخکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85494 زهره مقیمی گلمکانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
85495 محدثه مقیمی نژادداورانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85496 آتنا مقیمیان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85497 مریم مقیمیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85498 مریم مقیمیان 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
85499 مژگان مقیمیان اول 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85500 حامد مقیمیان کاسب 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904248