راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 85601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85601 مهدیه ناصری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85602 مهری ناصری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
85603 نازنین ناصری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
85604 نازیا ناصری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85605 ناصر ناصری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
85606 ناهید ناصری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85607 ناهید ناصری 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85608 نجمه ناصری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85609 نرگس ناصری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
85610 نسترن ناصری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
85611 نسترن ناصری 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
85612 وحید ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85613 هادی ناصری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85614 یاسر ناصری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85615 یاسمن ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85616 نصرت ناصری مشهدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85617 علیرضا ناصری مود 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
85618 اکبر ناصری اذر 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
85619 علی ناصری بند قرائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
85620 محمدتقی ناصری پور یزدی 1384 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
85621 محمدرضا ناصری پوریزدی 1358 علوم پايه فیزیک
85622 سعید ناصری جازار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
85623 علی ناصری جازار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
85624 مریم ناصری جازار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85625 زهرا ناصری چهکند 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
85626 علیرضا ناصری حسینی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85627 نرگس ناصری حصار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
85628 وجیهه ناصری خانرودی محصل 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85629 ناهید ناصری رودباری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
85630 اسماعیل ناصری زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85631 عبدالله ناصری زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85632 عبدالرسول ناصری سماغچه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85633 علی ناصری شمس آباد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85634 ساجده ناصری صادق 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
85635 ساجده ناصری صادق 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85636 طاهره ناصری صادق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85637 عبداله ناصری طاهری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85638 علی ناصری طرقی 1350 علوم رياضي آمار
85639 محمّد ناصری طهرانی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
85640 زینب ناصری فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
85641 زینب ناصری فر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
85642 عبدالواحد ناصری فورک 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85643 سارا ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85644 سحر ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85645 فریده ناصری قوچانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85646 نسرین ناصری کاخکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85647 نسرین ناصری کاخکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
85648 فرخ ناصری کریموند 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
85649 مرضیه ناصری کیا 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
85650 ناهید ناصری مشهدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85651 نصرت ناصری مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85652 نصرت ناصری مشهدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85653 حسین ناصری مقدم 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85654 حسین ناصری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85655 غلامحسین ناصری مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85656 مریم ناصری مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85657 مهیار ناصری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85658 مهیار ناصری مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
85659 اقدس ناصری مقدم شریف آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85660 سمیه ناصری موحد 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
85661 علیرضا ناصری مود 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85662 رویا ناصری مهنه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
85663 سوده ناصری مهنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85664 فرشته ناصری مهنه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85665 الهه ناصری نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85666 الهه ناصری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
85667 لیلا ناصری نژاد 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
85668 آزاده ناصری نسری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85669 مریم ناصری نسری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85670 نصرت اله ناصری یونسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85671 طلیعه ناصریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85672 عقیله ناصریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85673 علیرضا ناصریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85674 مصطفی ناصریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85675 ملیحه ناصریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85676 مهشید ناصریان 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85677 مهشید ناصریان 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85678 حمید ناصریان حاجی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85679 حمید ناصریان حاجی آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
85680 فاطمه ناصریان خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
85681 اعظم ناصریان خلیل اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85682 طاهره ناصریان کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85683 علی محمد ناصریان نیک 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85684 علی محمد ناصریان نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
85685 علی محمد ناصریان نیک 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
85686 راحله ناصریان هنزایی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85687 طاهره ناصریانفر 1366 علوم پايه فیزیک
85688 حلیمه ناصمی طبس 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85689 ابراهیم ناطق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85690 بهزاد ناطق 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85691 تهمینه ناطق 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85692 علی اصغر ناطق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85693 محمدحسین ناطق 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85694 محمدحسین ناطق 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
85695 ناهید ناطق 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
85696 ملیحه ناطق گلستان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85697 احسان ناطقی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85698 افسانه ناطقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85699 الناز ناطقی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
85700 حمیدرضا ناطقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273249