راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 86001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86001 حمیدرضا معروفی معروف آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
86002 ا لهام معروفیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
86003 رضا معروفیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86004 سعیده معزایرانی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
86005 عارف معزّزلسکو 1364 مهندسي عمران روستایی
86006 رضا معزی 1357 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
86007 زهره معزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
86008 سیدامیرمحسن معزی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86009 سیدعزیز معزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86010 عاطفه معزی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86011 علیرضا معزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86012 محمدامین معزّی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86013 محمدجواد معزی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86014 مریم معزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86015 مهدی معزی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86016 فرهاد معزی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86017 ملیکا معزی فر 1382 دامپزشكي دامپزشکی
86018 مریم معزی نیا 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
86019 بهار معصوم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86020 علی رضا معصوم 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86021 فهیمه معصوم 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86022 علی معصوم پورعسکری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86023 فرزانه معصوم خانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
86024 امین معصوم زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86025 سیداحمد معصوم زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86026 معین معصوم زاده 1383 علوم پايه فیزیک
86027 امیررضا معصوم زاده ترک 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86028 رضائی معصومه 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86029 ابوالفضل معصومی 1385 هنر نيشابور نقاشی
86030 اعظم معصومی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
86031 اکرم معصومی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86032 الهه معصومی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86033 امیر معصومی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86034 امیر معصومی 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
86035 براتعلی معصومی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86036 جواد معصومی 1395 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
86037 حسن معصومی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86038 حسین معصومی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
86039 حفیظه معصومی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86040 حمیدرضا معصومی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
86041 حمیدرضا معصومی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86042 راحیل معصومی 1384 علوم پايه زمین شناسی
86043 زهرا معصومی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
86044 زینب معصومی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
86045 زینب معصومی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86046 سارا معصومی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86047 سعید معصومی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86048 سعید معصومی 1361 مهندسي الکترونیک
86049 سعیده معصومی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
86050 سمانه معصومی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86051 سمیه معصومی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86052 سیداحمد معصومی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86053 سیدمحمدصادق معصومی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
86054 عباس معصومی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86055 علی معصومی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86056 علی معصومی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
86057 علی معصومی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
86058 علی اصغر معصومی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86059 فائزه معصومی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86060 فاطمه معصومی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86061 فاطمه معصومی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86062 فاطمه معصومی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
86063 کبری معصومی 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86064 محترم معصومی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
86065 محمود معصومی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86066 مژگان معصومی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
86067 معصومعلی معصومی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86068 معصومه معصومی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86069 ملیحه معصومی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86070 ملیحه معصومی 1395 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
86071 منظر معصومی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86072 مهدی معصومی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
86073 ناصر معصومی 1361 مهندسي راه و ساختمان
86074 ناهید معصومی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86075 نفیسه معصومی 1384 علوم رياضي آمار
86076 زهره معصومی شیرازاباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86077 عبدالرحمن معصومی اسیائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86078 فاطمه معصومی اصطهباناتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
86079 محمدحسن معصومی ال اقا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86080 منصوره معصومی برنتی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
86081 راضیه معصومی بیدختی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86082 زهرا معصومی بیدختی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
86083 امیر معصومی ثانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86084 عسل معصومی خامنه 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86085 عسل معصومی خامنه 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
86086 مهدی معصومی خلیل آباد 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86087 وحید معصومی خلیل آباد 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86088 احسان معصومی خلیل اباد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86089 سعید معصومی خلیل اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86090 سمیه معصومی خلیل اباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
86091 آمنه معصومی خمارتاشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
86092 محمد معصومی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86093 بی بی فاطمه معصومی زاده دزفولی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86094 ذکیه معصومی زارع 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
86095 محمد معصومی زارع 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86096 اسماعیل معصومی سمنگانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
86097 ویدا معصومی شاملو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86098 زهره معصومی ظهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86099 عبدالکریم معصومی فرد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
86100 مریم معصومی فریمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201561