راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 8601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8601 زهرا امیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
8602 زهرا امیری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8603 زهرا امیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8604 زهرا امیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8605 زینب امیری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
8606 سارا امیری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8607 سجاد امیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
8608 سیده سمانه امیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8609 سیده سمانه امیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
8610 شادی امیری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8611 شادی امیری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
8612 صبا امیری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
8613 عباس امیری 1390 علوم پايه زمین شناسی
8614 عذرا امیری 1375 علوم پايه شیمی
8615 عزیز امیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
8616 عطا امیری 1385 مهندسي مهندسی شیمی
8617 علی اکبر امیری 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
8618 علیرضا امیری 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8619 غزاله امیری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8620 غزاله امیری 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
8621 غلامحسین امیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
8622 فاطمه امیری 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
8623 فاطمه امیری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8624 فاطمه امیری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8625 فاطمه امیری 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8626 فاطمه امیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
8627 فاطمه امیری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
8628 فرحناز امیری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
8629 فردین امیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
8630 فرزاد امیری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8631 فرشته امیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8632 گلاره امیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
8633 محمد امیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
8634 محمد امیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8635 محمد بهزاد امیری 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
8636 محمداسماعیل امیری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
8637 محمدبهزاد امیری 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
8638 محمدرضا امیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8639 محمدرضا امیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8640 محمدصادق امیری 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8641 محمدصادق امیری 1382 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
8642 محمدعلی امیری 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8643 مرضیه امیری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8644 مرضیه امیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
8645 مریم امیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8646 مریم امیری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
8647 مریم امیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8648 مصطفی امیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
8649 مصطفی امیری 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
8650 مصیب امیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
8651 معصومه امیری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
8652 منصوره امیری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
8653 منصوره امیری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
8654 موسی امیری 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
8655 مهدی امیری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
8656 مهدی امیری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
8657 مهدی امیری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
8658 مهدی امیری 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
8659 مهدی امیری 1389 علوم پايه زمین شناسی
8660 مهری امیری 1375 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
8661 مهسا امیری 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8662 میلاد امیری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8663 نسیبه امیری 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8664 نسیبه امیری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8665 نصرت اله امیری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
8666 نوشا امیری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8667 نینا امیری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
8668 هادی امیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8669 هلیا امیری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
8670 هما امیری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8671 یوسفعلی امیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8672 علی امیری برمکوهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8673 الهام امیری دربان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
8674 زهرا امیری دهنوی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8675 الهام امیری راد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
8676 مژده امیری قاسم آباد 1380 هنر نيشابور نقاشی
8677 سمیه امیری احمدآباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
8678 محمد امیری اندی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
8679 امید امیری باغانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
8680 بابک امیری باغبادرانی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8681 زهراسادات امیری بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8682 سیدکاظم امیری بایگی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8683 یاسمن امیری بوانلو 1391 مهندسي مهندسی شیمی
8684 فرهاد امیری پاک 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
8685 سودابه امیری پریان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8686 مجتبی امیری پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
8687 ایمان امیری ترشیزی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
8688 منصوره امیری ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8689 علی امیری جاغرق 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8690 علی امیری جاغرق 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8691 زهرا امیری جامی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
8692 علیرضا امیری جامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
8693 علیرضا امیری جامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
8694 علیرضا امیری جامی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
8695 میترا امیری جامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8696 هدا امیری جامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
8697 عبدالله امیری چنار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
8698 عیسی امیری چولاندیم 1380 هنر نيشابور نقاشی
8699 الهام امیری خبوشان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
8700 مریم امیری خبوشان 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی

صفحه :

<   11121314151617172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913524