راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 8601 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8601 امیر امیدوار 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8602 امیر امیدوار 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8603 انسیه امیدوار 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8604 بهرام امیدوار 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
8605 جواد امیدوار 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8606 حمید امیدوار 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
8607 راضیه امیدوار 1376 علوم پايه زمین شناسی
8608 عاطفه امیدوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
8609 فرناز امیدوار 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
8610 فرهاد امیدوار 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
8611 فرید امیدوار 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
8612 قربان امیدوار 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
8613 مجتبی امیدوار 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8614 محمدحسن امیدوار 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8615 محمدحسن امیدوار 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
8616 محمدحسن امیدوار 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
8617 مرضیه امیدوار 1376 علوم پايه زمین شناسی
8618 مریم امیدوار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
8619 نسرین امیدوار 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
8620 نشاط امیدوار 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
8621 نفیسه امیدوار 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8622 نفیسه امیدوار 1389 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
8623 وفا امیدوار 1385 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
8624 الهه امیدوار طهرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
8625 شهروز امیدواراوغانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8626 اکرم امیدوارپس حصار 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
8627 جواد امیدوارپس حصار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
8628 عاطفه امیدوارتهرانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
8629 علی امیدوارتهرانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
8630 افسانه امیدوارطوسی 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8631 آسیه امیدوارطهرانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8632 الهه امیدوارطهرانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
8633 الهه امیدوارطهرانی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
8634 امید امیدوارطهرانی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8635 داود امیدوارطهرانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
8636 سروش امیدوارطهرانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
8637 محمدجواد امیدوارطهرانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8638 عاطفه امیدواری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
8639 آرش امیدی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
8640 آزاده امیدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
8641 زهرا امیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8642 سعید امیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8643 سمیرا امیدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
8644 سمیرا امیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
8645 علی امیدی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8646 علی امیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8647 فریبرز امیدی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8648 محمد امیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
8649 محمدرضا امیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
8650 محمدرضا امیدی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8651 مصطفی امیدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
8652 مهدی امیدی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
8653 یوسف امیدی 1368 علوم پايه فیزیک
8654 طاهره امیدی ارجنکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
8655 شهریه امیدی جویباری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8656 بهزاد امیدی کاشانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8657 عباس امیدی کچوئی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
8658 ناصر امیدی مایوان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8659 مینا امیدی یان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
8660 طاها امیدیان 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
8661 ستاره امیدیان پور 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
8662 سیده زهرا امیر 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8663 فاطمه امیر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
8664 لیلا امیر پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8665 سید مهدی امیر جهانشاهی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
8666 ساغر امیر حسینی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
8667 اکرم امیر شجا ع 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8668 فائزه امیر شجاع 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8669 اعظم امیرآبادی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
8670 سپیده امیرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
8671 عزت امیرآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8672 احمد امیرآبادی زاده 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
8673 زهره امیرآبادی زاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8674 مجتبی امیرآبادی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8675 غلامحسین امیرابادی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
8676 حسین امیرابادی زاده 1376 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
8677 زهرا امیراحمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8678 صبیحه امیراحمدی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8679 محمد امیراحمدی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8680 مریم امیراحمدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
8681 مهناز امیراحمدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
8682 نرجس امیراحمدی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8683 رحمت اله امیراحمدی اهنک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
8684 بیت اله امیراحمدی چماچار 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8685 سیده پروانه امیرارجمندی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
8686 علی اکبر امیرافشار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
8687 شکوفه امیرافشاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8688 اسماء امیرافضلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8689 مینا امیرافضلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8690 یاسر امیرافضلی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
8691 صادق امیران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
8692 احسان امیربیک 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
8693 اعظم امیربیک 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8694 جعفر امیربیک 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
8695 علی امیربیک 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8696 فرزانه امیربیک 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
8697 لیلا امیربیک 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
8698 محبوبه امیربیک 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   11121314151617172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060345