راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 54 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 8601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8601 فرزانه امیربیک 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
8602 لیلا امیربیک 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
8603 محبوبه امیربیک 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8604 مصطفی امیربیک 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8605 میلاد امیربیک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
8606 محمدعلی امیربیگ 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
8607 علی امیربیگی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
8608 سمیه امیرپناه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
8609 برزو امیرپور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8610 طوبی امیرپور 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8611 فاطمه امیرپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8612 لیلا امیرپور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8613 مهناز امیرپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
8614 سعید امیرپوراصل 1367 مهندسي مهندسی عمران
8615 مهدی امیرپورامقان 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8616 سمیرا امیرپورمغان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8617 سمانه امیرتربتی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8618 کاظم امیرتیموری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8619 سیدمحمد امیرجهانشاهی 1372 علوم رياضي آمار
8620 سیدمحمد امیرجهانشاهی 1377 علوم رياضي آمار
8621 سیدمهدی امیرجهانشاهی 1374 علوم رياضي آمار
8622 سیدمهدی امیرجهانشاهی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
8623 زهرا امیرچخماقی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
8624 فریده امیرحسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8625 سپیده امیرحیدری اسکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
8626 فاطمه امیرخانلو 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
8627 ملیحه امیرخانلو 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
8628 حمیدرضا امیرخانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8629 عاطفه امیرخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
8630 محمدرضا امیرخانی 1368 علوم رياضي ریاضی
8631 معصومه امیرخانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8632 حمید امیرخانی منفرد 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
8633 فیروز امیرخانی شهرکی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
8634 مصطفی امیرخانی طوسی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8635 علیرضا امیرخانی نجف ابادی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
8636 سیدمحمد امیرخلیلی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
8637 راحله امیرخواه 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8638 محبوبه امیردادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
8639 ملیحه امیردادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8640 نازگل امیردستمالچی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
8641 هادی امیررضائی رودسری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
8642 پگاه امیررضوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8643 پگاه امیررضوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
8644 احمدرضا امیرزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8645 احمدرضا امیرزاده 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8646 اکرم امیرزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8647 الهام امیرزاده 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
8648 رضا امیرزاده طبسی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
8649 محمدحسن امیرزاده فرد 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
8650 افسانه امیرزاده گرو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8651 صدیقه امیرزاده گرو 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8652 فرشته امیرزاده گرو 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8653 فریبا امیرزاده گرو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
8654 فریبا امیرزاده گرو 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8655 کریم امیرزاده گرو 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
8656 مجید امیرزاده گرو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
8657 یونس امیرزاده گرو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8658 محمدرضا امیرزاده هروی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8659 بابک امیرسرداری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
8660 بابک امیرسلیمانی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8661 حمیده سادات امیرشا کرمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8662 زری امیرشاهی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8663 اکرم امیرشجاع 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
8664 ابوطالب امیرشعبانی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
8665 مجتبی امیرشکاری زرنو 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
8666 ابوالقاسم امیرشیبانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
8667 سارا امیرعباس 1380 علوم پايه فیزیک
8668 شیما امیرعباس 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
8669 مرضیه امیرعباسی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
8670 خدیجه امیرفخریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
8671 رضا امیرفخریان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
8672 محسن امیرفخریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
8673 مریم امیرفخریان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8674 مصطفی امیرفخریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
8675 مصطفی امیرفخریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
8676 مصطفی امیرفخریان 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
8677 یداله امیرفخریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8678 فاطمه امیرفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8679 عفت امیرفولادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
8680 عفت امیرفولادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8681 ارسلان امیرکاظمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
8682 رقیه امیرکاظمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
8683 زهرا امیرکافی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
8684 مرتضی امیرکانیان 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8685 مریم امیرکانیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
8686 سیدسجاد امیرکلالی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
8687 مهرنوش امیرگیلکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8688 محمد امیرمحمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8689 محمد امیرمحمدی بهرآسمان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8690 محمدعلی امیرمحمودی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8691 شهرام امیرمرادی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
8692 پدرو امیرمکی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
8693 سعید امیرنژاد آروق 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
8694 آرمان امیری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8695 آرمان امیری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
8696 آزیتا امیری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
8697 ابراهیم امیری 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
8698 احمد امیری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
8699 ارسلان امیری 1380 هنر نيشابور نقاشی
8700 ازیتا امیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   11121314151617172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694235