راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 86101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86101 سیداحمد معصومی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86102 سیدمحمدصادق معصومی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
86103 عباس معصومی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86104 علی معصومی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86105 علی معصومی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
86106 علی معصومی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
86107 علی اصغر معصومی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86108 فائزه معصومی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86109 فاطمه معصومی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86110 فاطمه معصومی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86111 فاطمه معصومی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
86112 کبری معصومی 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86113 محترم معصومی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
86114 محمود معصومی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86115 مژگان معصومی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
86116 معصومعلی معصومی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86117 معصومه معصومی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86118 ملیحه معصومی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86119 ملیحه معصومی 1395 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
86120 منظر معصومی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86121 مهدی معصومی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
86122 ناصر معصومی 1361 مهندسي راه و ساختمان
86123 ناهید معصومی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86124 نفیسه معصومی 1384 علوم رياضي آمار
86125 زهره معصومی شیرازاباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86126 عبدالرحمن معصومی اسیائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86127 فاطمه معصومی اصطهباناتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
86128 محمدحسن معصومی ال اقا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86129 منصوره معصومی برنتی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
86130 راضیه معصومی بیدختی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86131 زهرا معصومی بیدختی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
86132 امیر معصومی ثانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86133 عسل معصومی خامنه 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86134 عسل معصومی خامنه 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
86135 مهدی معصومی خلیل آباد 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86136 وحید معصومی خلیل آباد 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86137 احسان معصومی خلیل اباد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86138 سعید معصومی خلیل اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86139 سمیه معصومی خلیل اباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
86140 آمنه معصومی خمارتاشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
86141 محمد معصومی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86142 بی بی فاطمه معصومی زاده دزفولی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86143 ذکیه معصومی زارع 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
86144 محمد معصومی زارع 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86145 اسماعیل معصومی سمنگانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
86146 ویدا معصومی شاملو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86147 زهره معصومی ظهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86148 عبدالکریم معصومی فرد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
86149 مریم معصومی فریمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
86150 زهره معصومی فهندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86151 حسن معصومی قوژدی 1353 مهندسي راه و ساختمان
86152 علی معصومی کلاتی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
86153 زهرا معصومی کوهبنانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86154 مجید معصومی گرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86155 ناهید معصومی لاری 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
86156 فاطمه معصومی مفرد 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86157 محمد معصومی مقدم 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86158 بی بی فاطمه معصومی نامقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86159 زهرا معصومی نامقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86160 الناز معصومیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86161 حبیب معصومیان 1354 علوم پايه علوم جانوری
86162 ربابه معصومیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86163 سامان معصومیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
86164 لاله معصومیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
86165 محمدرضا معصومیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
86166 محسن معصومیان بجستانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
86167 غلامرضا معطر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86168 محبوبه معظم آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86169 امین معظمی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
86170 ذکیه معظمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86171 سیدعلی عطا معظمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86172 سیدعلی عطا معظمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86173 سیدمومن معظمی 1351 مهندسي راه و ساختمان
86174 سیده زهرا معظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86175 عاطفه معظمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86176 قربانعلی معظمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86177 ابراهیم معظمی گودرزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
86178 اناهیتا معظمی گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86179 مهران معظمی وحید 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86180 امیر معقول 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86181 محمد علی معقول 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
86182 مهدیه معقول 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86183 شهره معقولی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
86184 حسین معلائی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86185 زهرا معلایی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
86186 ریحانه معلم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86187 سارا معلم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
86188 علی معلّم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
86189 غلامرضا معلم 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86190 فاطمه معلم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86191 مجید معلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86192 مریم معلم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86193 مصطفی معلم 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86194 مهرداد معلم 1376 علوم پايه زمین شناسی
86195 سیدمسعود معلم پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86196 فاطمه معلم بنهنگی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
86197 سیدمسعود معلم پور 1373 علوم رياضي ریاضی
86198 سیدهادی معلم پور 1362 علوم رياضي ریاضی
86199 شهناز معلم تنورچه 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86200 محمدرضا معلم زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223061