راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 86201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86201 سیدعلی موسوی راد 1389 علوم پايه زمین شناسی
86202 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86203 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86204 وجیهه السادات موسوی ریزی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
86205 بی بی معصومه موسوی زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86206 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86207 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86208 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
86209 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
86210 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
86211 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86212 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86213 سیده الهه موسوی زاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86214 مریم السادات موسوی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86215 سهیلا موسوی زاده جزایری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
86216 سیدمحسن موسوی زاده جزایری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86217 صدیقه موسوی زاده جزایری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
86218 فاطمه موسوی زاده جزایری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86219 سیده کلثوم موسوی زاده شهواری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86220 محسن موسوی زاده گوارشگی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
86221 سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86222 عصمت موسوی زاده یزدی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86223 مریم موسوی زاده یزدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86224 ملیحه موسوی زاده یزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
86225 سیدجواد موسوی زارع 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
86226 سیدعلی اصغر موسوی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86227 فرخنده موسوی زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86228 زهرا موسوی سرآسیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86229 زهره موسوی سراسیا 1376 علوم پايه فیزیک
86230 سیدمهدی موسوی سردری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86231 سیدمسعود موسوی سعید 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86232 سید محمدسعید موسوی سوداگر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86233 سیدمحمدسعید موسوی سوداگر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86234 مرضیه موسوی سه گنبد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86235 سیدمحمد موسوی شائق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86236 سیدعلی موسوی شایق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86237 سیددانیال موسوی شکیبا 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86238 میراحمد موسوی شلمانی 1390 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
86239 سیدمحمد موسوی شمس آباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86240 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86241 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
86242 سیدمحمدمهدی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86243 سیدمحمدمهدی موسوی شوشتری 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
86244 سیدموسی الرضا موسوی صدر 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86245 سیدیوسف موسوی طغانی 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
86246 سیدکمال موسوی علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
86247 علیا موسوی علی ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86248 سید مهرداد موسوی علیزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86249 اعظم سادات موسوی عمادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
86250 سیدحسین موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
86251 سیدعلی موسوی عمادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86252 سیدمحمود موسوی عمادی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86253 مریم موسوی عمادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86254 معصومه بیگم موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86255 مژده موسوی غروی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86256 آرزو موسوی فارمد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86257 محمد موسوی فاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86258 ابوالفضل موسوی فخر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86259 زهرا موسوی فخر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
86260 زهره موسوی فر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
86261 ستاره موسوی فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86262 سکینه موسوی فر 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86263 سیدعلی موسوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
86264 مرضیه موسوی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86265 سیده فریبا موسوی فرح بخش 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
86266 سیدحسین موسوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86267 سیدوحید موسوی فرد 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
86268 سیده شفاء موسوی فرد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86269 هاشم موسوی فرد 1374 علوم پايه زمین شناسی
86270 سید حسن موسوی فضل 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
86271 سیدحسن موسوی فضل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86272 سیدحسن موسوی فضل 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
86273 سیدحسین موسوی فیض ابادی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86274 پرستو موسوی فیض آبادی 1370 علوم پايه فیزیک
86275 سیده حوریه موسوی فیض آبادی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
86276 بی بی معصومه موسوی قرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86277 سیدمحمد موسوی قلعه شیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86278 سیده معصومه موسوی کاخکی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86279 عزت اله موسوی کانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86280 عمران موسوی کجانی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86281 عمران موسوی کجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86282 سید موسی موسوی کوهی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
86283 الهه موسوی کیاسری 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
86284 سیّده لیلا موسوی کیاسری 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86285 سیدرضا موسوی گرمارودی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86286 سیدمحمدمجید موسوی گرمارودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86287 عاطفه موسوی گرمارودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86288 سیدجعفر موسوی گیلانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
86289 سیدعباس موسوی لزوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86290 سیداسیه موسوی لموکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86291 سیدعلی موسوی ماکویی 1368 علوم پايه زمین شناسی
86292 بی بی مریم موسوی متقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86293 فاطمه موسوی مجد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86294 الهه سادات موسوی محمدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86295 سیدعلی موسوی محمدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86296 سیدعلی موسوی محمدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86297 آسیه سادات موسوی محولاتی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86298 مریم موسوی محولاتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86299 نرگس موسوی محولاتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86300 نرگس موسوی محولاتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465758