راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 86201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86201 نادر نجفی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86202 نجف نجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86203 نجف نجفی 1364 مهندسي عمران روستايي
86204 نجمه نجفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86205 نسرین نجفی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
86206 وحید نجفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86207 وحید نجفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86208 هانیه نجفی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
86209 هلیا نجفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86210 هوشنگ نجفی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86211 محمد نجفی اردبیلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
86212 طیبه نجفی چالشتری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86213 زهرا نجفی رودمعجنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86214 حمیدرضا نجفی آبکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86215 مینا نجفی ارخودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86216 امیر نجفی اردبیلی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86217 شهره نجفی اردبیلی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
86218 شیرین نجفی اردبیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86219 محسن نجفی اردبیلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86220 محمد نجفی اردبیلی 1370 علوم پايه زمین شناسی
86221 مژگان نجفی اردبیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86222 پریسا نجفی الاصلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86223 زهرا نجفی ایوکی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86224 مسلم نجفی بیرگانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
86225 احمد نجفی پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86226 سیده نسیم نجفی تروجنی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
86227 فاطمه نجفی توسلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86228 عصمت نجفی ثانی نوقابی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
86229 مسعود نجفی چنارستان سفلی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86230 علی نجفی حسن آبادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86231 الهام نجفی رودبارکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86232 راضیه نجفی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86233 محمد نجفی رودمعجنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
86234 علیرضا نجفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86235 احمد نجفی زاده ثانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86236 نفیسه نجفی زاده ثانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86237 جعفر نجفی زاده چناری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86238 نذیر نجفی زاهد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86239 زری نجفی سرنابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86240 فهیمه نجفی سعادت آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86241 مهدی نجفی سیاهرودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86242 پرویز نجفی شاه خانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86243 راضیه نجفی شرج ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86244 هاجر نجفی شرج ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86245 علی نجفی شکیب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
86246 علیرضا نجفی شهری 1364 مهندسي نقشه برداري
86247 آسیه نجفی فدافن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86248 رضا نجفی فدافن 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86249 عالیه نجفی فدافن 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
86250 سعید نجفی فرد 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
86251 منیره نجفی کاج آباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86252 علی اکبر نجفی کاریزنو 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
86253 حامد نجفی کرسامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
86254 مهرنوش نجفی کلدره 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86255 حکیمه نجفی کلشانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86256 مهدی نجفی کومله 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86257 پریسا نجفی گل 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86258 الهه نجفی محمدرضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86259 امید نجفی مقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86260 طاهره نجفی مقدم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86261 فاطمه سادات نجفی مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86262 مهدی نجفی منش 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86263 حسین نجفی منظری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86264 محمد حسین نجفی مود 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
86265 محمدحسین نجفی مود 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86266 مریم نجفی مود 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86267 زهرا نجفی ناوخی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86268 زهرا نجفی نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86269 محمدرضا نجفی نشلی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
86270 بابک نجفی نیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86271 مرتضی نجفی نیا 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86272 حسین نجفی هدک 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86273 صدیقه نجفی هدک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86274 امیرهوشنگ نجفیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86275 امین نجفیان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
86276 حجت نجفیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86277 زیبا نجفیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86278 غلامرضا نجفیان 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
86279 مجتبی نجفیان 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86280 مهدی نجفیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86281 حامد نجفیان رضوی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86282 جواد نجفیان رضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86283 سیدمحمد نجفیان رضوی 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86284 علی نجفیان رضوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
86285 لیلا نجفیان رضوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86286 مجتبی نجفیان رضوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86287 محسن نجفیان رضوی 1374 علوم رياضي آمار
86288 نرگس نجفیان رضوی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86289 سیروس نجفیان زاده 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
86290 فرزانه نجفیان زحمت کشان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86291 معصومه نجفیان زحمتکشان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86292 اعظم نجم آبادی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86293 رمضانعلی نجم آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
86294 عباس نجم آبادی 1392 علوم پايه فیزیک
86295 مهدی نجم آبادی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86296 غلامعباس نجم الدینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86297 فاطمه نجم باختری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86298 لعیا نجم عراقی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86299 سعید نجمائی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86300 اکرم نجمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957505