راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 86401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86401 محمود معین راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86402 فاطمه معین زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86403 محمداحسان معین زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86404 محمدحسین معین زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86405 مریم معین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86406 مهسا معین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86407 صادق معین صمدانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86408 مریم السادات معین ضیائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86409 مریم معین فر 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
86410 مهدی معین فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86411 یداله معین فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86412 حمید معین فرد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86413 حمیده معین فرد 1383 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
86414 علی معین فرد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
86415 فرزانه معین فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
86416 مرضیه معین فرد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86417 مرضیه معین فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86418 علی معین قالی بافان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86419 فاطمه معین گلبوئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
86420 فهیمه معین محسن آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86421 فروغ معین مقدس 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86422 محبوبه معین مقدس 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
86423 محبوبه معین مقدس 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
86424 نویده معین نیا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86425 اسماعیل معینی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
86426 امیررضا معینی 1387 علوم پايه فیزیک
86427 رحیم معینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86428 سمیه معینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
86429 سیاوش معینی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86430 شکوفه معینی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
86431 صدیقه معینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86432 علی معینی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86433 علیرضا معینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
86434 فاطمه معینی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86435 فرزانه معینی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
86436 فریبا معینی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
86437 محدثه معینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
86438 محمد معینی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
86439 محمدرضا معینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86440 معصومه معینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86441 معصومه معینی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
86442 مهشید معینی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
86443 مهین معینی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86444 نسرین معینی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
86445 عفت معینی اصل 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86446 عفت معینی اصل 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
86447 محمدرسول معینی افکاریز 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86448 مرضیه معینی ایوری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86449 اسماء معینی پناه 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
86450 سمیه معینی پور 1381 علوم پايه فیزیک
86451 عبدالرضا معینی تقوی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86452 وحید معینی دانشمندی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86453 اکرم معینی راد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86454 سمانه معینی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86455 فاطمه معینی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86456 مجید معینی زاده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86457 مجید معینی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86458 محسن معینی زاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86459 محسن معینی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86460 محسن معینی زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86461 محمدرضا معینی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86462 مریم معینی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86463 معصومه معینی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86464 نرجس معینی زاده 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86465 محبوبه معینی صالح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86466 محبوبه معینی صالح 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86467 زهرا معینی فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86468 زهره معینی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86469 نرگس معینی فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86470 عقیله معینی فرد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86471 مهدی معینی فرد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
86472 محسن معینی فیض آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86473 محمدجواد معینی قالیبافان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86474 محمود معینی کرنگان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86475 رضا معینی مقدم 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86476 سعیده معینی مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
86477 سمیرا معینی مهر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86478 فرشته معینی ناظری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
86479 فاطمه معینی نوده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86480 هادی معینی نیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
86481 هاله معینی نیا 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86482 سعید معینی والا 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86483 ازاده معینی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86484 ربابه معینی یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86485 ربابه معینی یزدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
86486 محسن معینیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
86487 لیلا مغاری 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86488 احسان مغانلو 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86489 رضا مغانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86490 سمانه مغانی 1381 علوم رياضي آمار
86491 سیما مغانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86492 فرزانه مغانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86493 مرضیه مغانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
86494 مهلا مغانی 1395 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
86495 احمد مغانی رحیمی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
86496 امیرمعزالدین مغانی طرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86497 فاطمه مغربی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86498 محمد مغربی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86499 محیا مغربی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
86500 مریم مغربی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251164