راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 86601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86601 یاسمن موسوی جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86602 سیدمجتبی موسوی جزایری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86603 عطیه موسوی جزایری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86604 سیداحمد موسوی جهان آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
86605 سیدمهدی موسوی جهان آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86606 شیوا موسوی جهان آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86607 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86608 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86609 فاطمه السادات موسوی جهان آبادی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
86610 صدیقه موسوی جهان ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86611 سیدعلی موسوی چاشمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
86612 افشین موسوی چلک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
86613 سیداکبر موسوی چهارطاقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86614 مریم السادات موسوی چهارطاقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86615 جلیل موسوی حجازی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86616 سیدرضا موسوی حسن آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
86617 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86618 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
86619 سیداحمد موسوی حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
86620 سیدسعید موسوی حسینی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86621 اسماء موسوی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
86622 الهام موسوی خراسانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86623 سیدمحمدامین موسوی خراسانی 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
86624 حمزه موسوی خسروی 1363 كشاورزى امور دامی
86625 سیدمهدی موسوی خطاط 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86626 طاهره موسوی خطاط 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86627 مریم موسوی خطاط 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
86628 مریم موسوی دالینی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
86629 سیدجواد موسوی داودی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
86630 سیده مهسا موسوی درازمحله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
86631 سیدسعید موسوی دزفولی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86632 سیدمحمد موسوی دزفولی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86633 سیده زینب موسوی دزفولی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86634 مجید موسوی دوزدهیری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86635 مجید موسوی دوزدهیری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86636 زهراسادات موسوی دوغ آبادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86637 سیدروح اله موسوی دوغ آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86638 مریم سادات موسوی دوغ آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86639 سیده زهرا موسوی ذاکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86640 سید علی موسوی راد 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
86641 سیدحسین موسوی راد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86642 سیدعلی موسوی راد 1389 علوم پايه زمین شناسی
86643 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86644 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86645 وجیهه السادات موسوی ریزی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
86646 بی بی معصومه موسوی زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86647 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86648 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86649 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
86650 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
86651 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
86652 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86653 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86654 سیده الهه موسوی زاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86655 مریم السادات موسوی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86656 سهیلا موسوی زاده جزایری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
86657 سیدمحسن موسوی زاده جزایری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86658 صدیقه موسوی زاده جزایری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
86659 فاطمه موسوی زاده جزایری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86660 سیده کلثوم موسوی زاده شهواری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86661 محسن موسوی زاده گوارشگی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
86662 سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86663 عصمت موسوی زاده یزدی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86664 مریم موسوی زاده یزدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86665 ملیحه موسوی زاده یزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
86666 سیدجواد موسوی زارع 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
86667 سیدعلی اصغر موسوی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86668 فرخنده موسوی زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86669 زهرا موسوی سرآسیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86670 زهره موسوی سراسیا 1376 علوم پايه فیزیک
86671 سیدمهدی موسوی سردری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86672 سیدمسعود موسوی سعید 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86673 سید محمدسعید موسوی سوداگر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86674 سیدمحمدسعید موسوی سوداگر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86675 مرضیه موسوی سه گنبد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86676 سیدمحمد موسوی شائق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86677 سیدعلی موسوی شایق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86678 سیددانیال موسوی شکیبا 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86679 میراحمد موسوی شلمانی 1390 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
86680 سیدمحمد موسوی شمس آباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86681 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86682 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
86683 سیدمحمدمهدی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86684 سیدمحمدمهدی موسوی شوشتری 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
86685 سیدموسی الرضا موسوی صدر 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86686 سیدیوسف موسوی طغانی 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
86687 سیدکمال موسوی علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
86688 علیا موسوی علی ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86689 سید مهرداد موسوی علیزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86690 اعظم سادات موسوی عمادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
86691 سیدحسین موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
86692 سیدعلی موسوی عمادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
86693 سیدمحمود موسوی عمادی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86694 مریم موسوی عمادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86695 معصومه بیگم موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86696 مژده موسوی غروی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86697 آرزو موسوی فارمد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86698 محمد موسوی فاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86699 ابوالفضل موسوی فخر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86700 زهرا موسوی فخر 1384 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828815