راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 86601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86601 نسرین ناری 1390 علوم پايه فیزیک
86602 نسرین ناری 1394 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک
86603 میرعلی اصغر ناریابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86604 علی اکبر نازاری علی کرزانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86605 نرگس نازپرور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86606 رحیم نازپرورسوفیانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86607 غلامرضا نازپرورصوفیانی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
86608 زهرا نازدار 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86609 طیبه نازدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86610 طیبه نازدار 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86611 طیبه نازدار 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
86612 احمد نازک 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
86613 سامی نازک کار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86614 محمدعلی نازکی دوغائی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86615 سعیده نازگی دوغائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86616 فاطمه نازی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86617 حمیدرضا ناسخ 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86618 جواد ناشاد 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
86619 مهری ناشرشیروان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86620 آرمان ناصح 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86621 احمد ناصح 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
86622 اذین ناصح 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86623 اشکان ناصح 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86624 داود ناصح 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
86625 داود ناصح 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86626 سپیده ناصح 1382 علوم پايه زمین شناسی
86627 سپیده ناصح 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
86628 سپیده ناصح 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
86629 سعیده ناصح 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
86630 شاهین ناصح 1367 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
86631 طیبه ناصح 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86632 فائزه ناصح 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86633 کاظم ناصح 1368 علوم پايه زمین شناسی
86634 مجیدرضا ناصح 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86635 محدثه ناصح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86636 محمدرضا ناصح 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86637 محمدرضا ناصح 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86638 محمدمهدی ناصح 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86639 مژگان ناصح 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86640 نگین ناصح 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86641 نیره ناصح 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86642 مریم ناصح زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
86643 بهزاد ناصحی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86644 بهزاد ناصحی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86645 پردیس ناصحی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
86646 ریحانه ناصحی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
86647 زهره ناصحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86648 زهره ناصحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86649 سیده فاطمه ناصحی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86650 فرزاد ناصحی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86651 منوچهر ناصحی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86652 نسیم ناصحی 1374 علوم پايه زمین شناسی
86653 علی اصغر ناصحیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86654 سیدحسین ناصر 1371 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
86655 فاطمه ناصر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
86656 زهره ناصر زارع 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
86657 فواد ناصرابادی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
86658 زهرا ناصراسلام 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
86659 رضا ناصرالاسلامی 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان
86660 امل ناصرالدین 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86661 سیدمرتضی ناصرالساداتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
86662 سیدحامد ناصرالسعاداتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86663 فهیمه ناصرالسعاداتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
86664 محمدتقی ناصرالسعاداتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86665 اخترالزمان ناصربایگی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86666 حشمت ناصربایگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86667 مریم ناصربایگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86668 مجتبی ناصرپور 1377 دامپزشكي دامپزشکی
86669 محمد ناصرپور 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
86670 محمد ناصرپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
86671 ساناز ناصرخانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86672 پروانه ناصرزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86673 فاطمه ناصرزاده 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
86674 محمّدحسین ناصرزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
86675 ناصر ناصرزاده 1364 علوم پايه فیزیک
86676 حامد ناصرزشکی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86677 امید ناصرقدسی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
86678 امید ناصرقدسی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
86679 رافع ناصرنیا 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
86680 ابوذر ناصری 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
86681 اعظم ناصری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86682 اکرم ناصری 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
86683 الهام ناصری 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86684 الهام ناصری 1383 علوم پايه زمین شناسی
86685 الهام ناصری 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
86686 الیاس ناصری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86687 امیر ناصری 1392 مهندسي مهندسی عمران
86688 ایلگان ناصری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
86689 بتول ناصری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86690 پانته آ ناصری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
86691 پیام ناصری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86692 توحید ناصری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86693 جواد ناصری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86694 جواد ناصری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86695 حسنیه ناصری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86696 حسین ناصری 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86697 حسین ناصری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86698 حسین ناصری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86699 حسین ناصری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
86700 حمید ناصری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517643