راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 86601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86601 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86602 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86603 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
86604 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86605 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
86606 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86607 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
86608 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86609 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86610 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86611 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
86612 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
86613 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86614 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86615 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
86616 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86617 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86618 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86619 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86620 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86621 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86622 شیما نیک پور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86623 شیوا نیک پور 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
86624 لیلی نیک پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
86625 محسن نیک پور 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
86626 محمّدعلی نیک پور بجستانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
86627 حوریه نیک پی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86628 میلاد نیک پی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
86629 هدیه نیک پی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86630 وحید نیک پیمان 1386 علوم پايه زمین شناسی
86631 وحید نیک پیمان 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
86632 یاسر نیک پیمان 1381 علوم پايه زمین شناسی
86633 حمیده نیک جو 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86634 محمود نیک جو 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
86635 فاطمه نیک خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
86636 فریبا نیک خلق 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86637 حسین نیک خو 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
86638 رضا نیک خواه 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86639 ملیحه نیک خواه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86640 اعظم نیک خواه فاردقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86641 فاطمه نیک خوی زاک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
86642 فاطمه نیک دل 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
86643 فائزه نیک ذات 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86644 بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86645 سمیه نیک رفتار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86646 فریبا نیک رفتار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86647 فریبا نیک رفتار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
86648 بی بی شادی نیک رفعت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86649 شبنم نیک رفعت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86650 حسین نیک رو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
86651 حانیه نیک روان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86652 علی نیک روان باجگیران 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی ( آموزش محور )
86653 افشین نیک روح 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86654 محسن نیک روح 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86655 الهام نیک روش 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86656 زهرا نیک روش 1381 علوم رياضي آمار
86657 عاطفه نیک روش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86658 عاطفه نیک روش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
86659 مهدیه نیک روش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
86660 شریفه نیک زاد 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86661 ملیحه نیک زاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86662 نیلوفر نیک زاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
86663 سمیه نیک زادخانکوک 1384 علوم پايه فیزیک
86664 سکینه نیک زادرشتخوار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86665 ملیکا نیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86666 وجیهه نیک زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86667 امیر نیک زمان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86668 امیر نیک زمان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86669 زهرا نیک سرشت چافی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86670 زهره نیک سیر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86671 زهره نیک سیر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86672 ثریا نیک سیرت 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
86673 سیدحسن نیک سیما 1385 علوم رياضي آمار
86674 حسام الدین نیک طبع 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86675 سعید نیک طینت 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86676 سمانه نیک طینت 1384 علوم رياضي آمار
86677 ملیحه نیک طینت تبادکان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86678 علی نیک عقیده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86679 زهرا نیک عهد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86680 فرشید نیک فر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86681 فرشید نیک فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86682 فرشید نیک فر 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
86683 مهشید نیک فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86684 سیما نیک فرجام 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86685 علی اصغر نیک فرجام 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86686 محمدمهدی نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86687 مریم نیک فرجام 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86688 نادیا نیک فرجام 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86689 هانیه نیک فرجام 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86690 هانیه نیک فرجام 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
86691 وجیهه نیک فرجام هفت آسیا 1380 علوم پايه فیزیک
86692 فاطمه نیک فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86693 اکرم نیک فطرت 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86694 امین نیک فطرت 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86695 فروغ نیک قدم دلوئی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
86696 مریم نیک قدمی حسینی ئی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
86697 امیر نیک کار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86698 امیر نیک کار 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
86699 سپیده نیک کار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973016