راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 86601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86601 انسیه نجات زاده عیدگاهی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86602 حسنیه نجات زاده عیدگاهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86603 محمدرضا نجات زاده عیدگاهی 1386 علوم رياضي آمار
86604 حسین نجات زاده گان عیدگاهی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86605 راضیه نجات یامی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
86606 سعید نجاتبخش اصفهانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86607 اعظم نجاتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86608 امیر نجاتی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
86609 رضا نجاتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86610 زهره نجاتی 1379 علوم پايه زمین شناسی
86611 شیما نجاتی 1382 علوم پايه زمین شناسی
86612 ضیا نجاتی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86613 فاطمه نجاتی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86614 فاطمه نجاتی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
86615 فرخنده نجاتی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86616 فرزانه نجاتی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86617 فرشته نجاتی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86618 محمد نجاتی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86619 مریم نجاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86620 ملیحه نجاتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
86621 مهلا نجاتی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86622 مهلا نجاتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
86623 میترا نجاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
86624 نوشین نجاتی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86625 وحید نجاتی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86626 حمیدرضا نجاتی ترابی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86627 علی نجاتی کلاته 1376 علوم پايه فیزیک کاربردی
86628 غلامرضا نجاتی مهر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
86629 فهیمه نجاتی یزدی زاده 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
86630 ریحانه نجاتی بروانلو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86631 زهرا نجاتی پورقوژدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86632 حمیدرضا نجاتی ترابی 1375 علوم رياضي ریاضی
86633 میترا نجاتی ترنیک 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86634 مریم نجاتی ثانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86635 محمود نجاتی حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86636 محمد نجاتی حیدرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86637 محمد نجاتی حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
86638 نفیسه نجاتی حیدرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86639 فاطمه نجاتی خالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86640 فاطمه نجاتی خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86641 ناهید نجاتی خالقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86642 اکرم نجاتی خرمندیچالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86643 عصمت نجاتی رشتخواری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
86644 محبوبه نجاتی ریحانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86645 صبا نجاتی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
86646 داود نجاتی شیخ آباد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
86647 داود نجاتی شیخ اباد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86648 فاطمه نجاتی صومعه بزرگ 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86649 بهجت نجاتی طرقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86650 نسرین نجاتی طرقی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
86651 نسرین نجاتی طرقی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
86652 وجیهه نجاتی طرقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86653 سیدمهدی نجاتی غفوری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86654 اتنا نجاتی فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86655 سیدابوالفضل نجاتی فرد 1368 علوم پايه زمین شناسی
86656 فاطمه نجاتی فهندری 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
86657 محمد نجاتی فهندری 1354 علوم پايه شیمی
86658 زهرا نجاتی قوشخانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86659 زهرا نجاتی محرّمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86660 سولماز نجاتی محرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86661 سولماز نجاتی محرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86662 فرزاد نجاتی محرمی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86663 فرزاد نجاتی محرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
86664 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
86665 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86666 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86667 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86668 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
86669 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
86670 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86671 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
86672 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86673 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86674 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86675 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86676 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
86677 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86678 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
86679 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
86680 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
86681 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
86682 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86683 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86684 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
86685 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
86686 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86687 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86688 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
86689 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86690 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86691 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86692 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
86693 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86694 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86695 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
86696 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86697 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86698 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86699 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
86700 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622493