راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 86601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86601 بی بی هانیه میرابراهیمی پازیکوئی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
86602 بی بی هانیه میرابراهیمی پازیکویی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
86603 بی بی هانیه میرابراهیمی پازیکویی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
86604 سیدعلی میرابراهیمی چاخانسر 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86605 سیدالیاس میرابوالحسنی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
86606 سیدمحمدباقر میرابوالفتحی 1355 علوم پايه زمین شناسی
86607 سیدجلال میرابوالفضل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86608 سیدسهیل میرابوالقاسمی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86609 سیدولی اله میرابوالقاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86610 حسن میرابی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
86611 سعیده میرابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
86612 علی میرابی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86613 محبوبه میرابی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
86614 مهرداد میرابی 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
86615 نعیمه میرابی ازغندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86616 زهرا میرابی اوره 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
86617 راحیل میرابی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86618 علی اکبر میرابی مقدم 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
86619 لیلا میرابی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
86620 کاظم میراج 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
86621 سیدحسن میراحمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86622 مهدی میراحمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86623 مهدی میراحمدی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
86624 مهرداد میراحمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86625 یگانه میراحمدی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
86626 فاطمه میراحمدی چناروئیه 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86627 وحیدرضا میرادپور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
86628 سیدمجتبی میراسکندری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86629 سیدمجتبی میراسکندری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86630 سیدجواد میراسمعیلی مزرعه آخوند 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
86631 سیده زینب میراشرفی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86632 سیدباقر میراشرفی لنگرودی 1368 علوم رياضي آمار
86633 محمود میراشه 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86634 ندا میرافسری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86635 جلال میرافضل 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86636 الهام میرافضلی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86637 الهام میرافضلی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86638 زهرا میرافضلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86639 سیدیحیی میرافضلی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
86640 زینب میراکبری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86641 نوید میرامیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
86642 ملیحه میرانصاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86643 اعظم سادات میرانوری بایگی 1378 علوم پايه زمین شناسی
86644 اعظم سادات میرانوری بایگی 1384 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
86645 اقدس میرانوری بایگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86646 سید علیرضا میرانوری بایگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86647 سیدعلیرضا میرانوری بایگی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86648 احمدرضا میرانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86649 حمیدرضا میرانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
86650 حامد میرانی اهنگرکلائی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86651 آرش میرانیان 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86652 سیده سارا میرباذل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
86653 سیده سارا میرباذل 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
86654 اکرم السادات میرباقری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86655 الهام میرباقری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86656 سیدمحسن میرباقری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86657 سیدمجتبی میرباقیان دریاسری 1374 علوم پايه زمین شناسی
86658 امیر میربد 1382 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
86659 محمد میربرک کار 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
86660 لیلی میربرون 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
86661 سیدعلی میربزرکی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86662 سیدعبداله میربزرگی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86663 سیدعلی میربزرگی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86664 عبدالواحد میربلوچ 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
86665 آتنا میربلوک 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86666 آتنا میربلوک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86667 ثمانه میربلوک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86668 جواد میربلوکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86669 لیلا میربلوکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86670 مهدی میربلوکی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
86671 مهناز میربلوکی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86672 سیدباقر میربمانی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86673 سیدصادق میربمانی یزدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86674 فاطمه میربهاءالدین 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86675 احمد میربهروزیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86676 یاسمین میربهروزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86677 بهروز میربیرجندیان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86678 نیوشا میربیگی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86679 سیدمسعود میرپنهان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86680 سیده فاطمه میرپنهان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86681 سارا میرپیروزی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
86682 فهیمه السادات میرتاج الدینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86683 شهین دخت میرتاج الدینی گوکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86684 منصوره السادات میرتاج الدینی گوکی 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
86685 فاطمه میرتقی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86686 سمیه میرتوکلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86687 سمیه میرتوکلی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
86688 عالیه بیگم میرتونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86689 عالیه بیگم میرتونی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86690 میترا میرثانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86691 طاهره میرجانیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86692 محمد میرجردوی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
86693 راضیه السادات میرجعفری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86694 سیدجعفر میرجعفری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
86695 سیدعلیرضا میرجعفری کنجانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
86696 سیدروزبه میرجلالی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
86697 سیدکامران میرجلالی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86698 مهدی میرجلالی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86699 احمد میرجلیلی 1374 علوم رياضي آمار
86700 امیر میرجلیلی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38147286