راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 86701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86701 سیداسماعیل موسوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
86702 سیداصغر موسوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86703 سیدایمان موسوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
86704 سیدباقر موسوی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86705 سیدباقر موسوی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86706 سیدجعفر موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86707 سیدجواد موسوی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86708 سیدجواد موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86709 سیدجواد موسوی 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
86710 سیّدجواد موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86711 سیدجواد موسوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86712 سیدحسن موسوی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86713 سیدحسین موسوی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86714 سیدحسین موسوی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86715 سیدحسین موسوی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86716 سیدحسین موسوی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86717 سیدحسین موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86718 سیدحسین موسوی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86719 سیدحسین موسوی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86720 سیدحسین موسوی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86721 سیدحسین موسوی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
86722 سیدحسین موسوی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
86723 سیدحمید موسوی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86724 سیدحمید موسوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86725 سیدحمید موسوی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
86726 سیدخلیل موسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86727 سّیددانیال موسوی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86728 سیدرحیم موسوی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
86729 سیدرضا موسوی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86730 سیدرضا موسوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86731 سیدرضا موسوی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86732 سیدرضا موسوی 1371 علوم رياضي ریاضی
86733 سیدرضا موسوی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86734 سیدرضا موسوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86735 سیدرضا موسوی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
86736 سیدرضا موسوی 1351 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86737 سیدرضا موسوی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86738 سیدرضا موسوی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86739 سیدرضا موسوی 1355 علوم رياضي ریاضی
86740 سیدروح الله موسوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86741 سیدروح الله موسوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86742 سیدروح الله موسوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86743 سیدروح اله موسوی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86744 سیدسجّاد موسوی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
86745 سیدسجاد موسوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
86746 سیدسجاد موسوی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86747 سیدشجاع الدین موسوی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86748 سیدشهره موسوی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86749 سیدطاهر موسوی 1379 هنر نيشابور نقاشی
86750 سیدعادل موسوی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86751 سیدعباس موسوی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86752 سیدعباس موسوی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86753 سیدعباس موسوی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86754 سیدعباس موسوی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
86755 سیدعبدالله موسوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86756 سیدعلی موسوی 1362 مهندسي الکترونیک
86757 سیدعلی موسوی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86758 سیدعلی موسوی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86759 سیدعلی موسوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86760 سیدعلی موسوی 1352 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
86761 سیدعلی موسوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86762 سیدعلی اصغر موسوی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86763 سیدعلیرضا موسوی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86764 سیدعلیرضا موسوی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86765 سیدعلیرضا موسوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
86766 سیدعلیرضا موسوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86767 سیدغضنفر موسوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86768 سیدغلامرضا موسوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
86769 سیدفرهاد موسوی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی
86770 سیدکرامت موسوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86771 سیدکریم موسوی 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
86772 سیدکمال موسوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86773 سیدمبین موسوی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
86774 سیدمجتبی موسوی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
86775 سیدمجتبی موسوی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86776 سّیدمجتبی موسوی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86777 سیدمجید موسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86778 سیدمحسن موسوی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86779 سیدمحسن موسوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86780 سیدمحسن موسوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
86781 سیدمحسن موسوی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86782 سیدمحسن موسوی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
86783 سیدمحسن موسوی 1388 دامپزشكي دامپزشکی
86784 سیدمحسن موسوی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86785 سیدمحمد موسوی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86786 سیدمحمد موسوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86787 سیدمحمد موسوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86788 سیدمحمد موسوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86789 سیدمحمد موسوی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
86790 سیدمحمد موسوی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86791 سیدمحمد موسوی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
86792 سیدمحمد موسوی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
86793 سیدمحمدجواد موسوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86794 سیدمحمدحسن موسوی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
86795 سیدمحمدرضا موسوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86796 سیدمحمدرضا موسوی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
86797 سیدمحمدعلی موسوی 1375 علوم پايه فیزیک
86798 سیدمحمدعلی موسوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86799 سیدمحمدعلی موسوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475161