راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 86801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86801 نرگس ناصری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
86802 نرگس ناصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
86803 نسترن ناصری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
86804 نسترن ناصری 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
86805 وحید ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86806 هادی ناصری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86807 یاسر ناصری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86808 یاسمن ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86809 نصرت ناصری مشهدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86810 علیرضا ناصری مود 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86811 اکبر ناصری اذر 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
86812 علی ناصری بند قرائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
86813 محمدتقی ناصری پور یزدی 1384 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
86814 محمدرضا ناصری پوریزدی 1358 علوم پايه فیزیک
86815 سعید ناصری جازار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86816 علی ناصری جازار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86817 مریم ناصری جازار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86818 زهرا ناصری چهکند 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
86819 علیرضا ناصری حسینی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86820 نرگس ناصری حصار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
86821 وجیهه ناصری خانرودی محصل 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86822 ناهید ناصری رودباری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86823 اسماعیل ناصری زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86824 عبدالله ناصری زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86825 عبدالرسول ناصری سماغچه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86826 علی ناصری شمس آباد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86827 ساجده ناصری صادق 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86828 ساجده ناصری صادق 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
86829 طاهره ناصری صادق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86830 عبداله ناصری طاهری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86831 علی ناصری طرقی 1350 علوم رياضي آمار
86832 محمّد ناصری طهرانی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
86833 زینب ناصری فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86834 زینب ناصری فر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
86835 عبدالواحد ناصری فورک 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86836 سارا ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86837 سحر ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86838 فریده ناصری قوچانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86839 نسرین ناصری کاخکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86840 نسرین ناصری کاخکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
86841 فرخ ناصری کریموند 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
86842 مرضیه ناصری کیا 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
86843 ناهید ناصری مشهدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86844 نصرت ناصری مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86845 نصرت ناصری مشهدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86846 حسین ناصری مقدم 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86847 حسین ناصری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86848 غلامحسین ناصری مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86849 مریم ناصری مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86850 مهیار ناصری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86851 مهیار ناصری مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
86852 اقدس ناصری مقدم شریف آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86853 سمیه ناصری موحد 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
86854 علیرضا ناصری مود 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86855 رویا ناصری مهنه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
86856 سوده ناصری مهنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86857 فرشته ناصری مهنه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86858 الهه ناصری نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86859 الهه ناصری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
86860 لیلا ناصری نژاد 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86861 آزاده ناصری نسری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86862 مریم ناصری نسری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86863 نصرت اله ناصری یونسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86864 طلیعه ناصریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86865 عقیله ناصریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86866 علیرضا ناصریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
86867 مصطفی ناصریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86868 ملیحه ناصریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86869 مهشید ناصریان 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86870 مهشید ناصریان 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86871 حمید ناصریان حاجی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86872 حمید ناصریان حاجی آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
86873 فاطمه ناصریان خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
86874 اعظم ناصریان خلیل اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86875 طاهره ناصریان کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86876 علی محمد ناصریان نیک 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86877 علی محمد ناصریان نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86878 علی محمد ناصریان نیک 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86879 راحله ناصریان هنزایی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86880 طاهره ناصریانفر 1366 علوم پايه فیزیک
86881 حلیمه ناصمی طبس 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
86882 ابراهیم ناطق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86883 بهزاد ناطق 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86884 تهمینه ناطق 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86885 علی اصغر ناطق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86886 محمدحسین ناطق 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
86887 محمدحسین ناطق 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
86888 ناهید ناطق 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86889 ملیحه ناطق گلستان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86890 احسان ناطقی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86891 افسانه ناطقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86892 الناز ناطقی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
86893 حمیدرضا ناطقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86894 زهرا ناطقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86895 سمیه ناطقی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86896 سیدصالح ناطقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86897 علی ناطقی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86898 فخری ناطقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86899 محمدحسن ناطقی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86900 محمدرضا ناطقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518459