راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 86801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86801 فرید میرحسینی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86802 گلبهار میرحسینی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86803 محبوبه میرحسینی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
86804 محمدامین میرحسینی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
86805 مریم میرحسینی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
86806 مسعود میرحسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
86807 مهدی میرحسینی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
86808 ناهیدبیگم میرحسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
86809 ناهیدبیگم میرحسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
86810 سیدمازیار میرحسینی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86811 سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
86812 زینب میرحسینی جرجافکی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86813 سیدتقی میرحسینی عالی زمینی 1356 علوم رياضي ریاضی
86814 محمدمهدی میرحسینی کاریز 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86815 نجمه السادات میرحسینی گوکی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
86816 سیدپوریا میرحسینی مقدم 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86817 پریسا میرحسینی موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86818 پریسا میرحسینی موسوی 1389 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
86819 سیدمحمد میرحسینی هزاوه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86820 نفیسه میرخالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86821 مرضیه میرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
86822 زهرا میرخانی دوغ ابادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86823 کاظم میرخانی دوغ ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86824 سیدمهدی میرخورسندی لنگرودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86825 هادی میردادی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86826 کلثوم میردار هریجانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
86827 بهمن میردارطهماسبی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86828 داود میرداماد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86829 زهراسادات میرداماداصفهانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86830 سیدیاسر میردامادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86831 امیرمحمد میردامادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86832 سیدمجید میردامادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86833 سیدیاسر میردامادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86834 ندا میردامادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86835 مجید میردشتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86836 فاطمه میردورقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86837 فاطمه میردورقی 1391
86838 سیدرضا میردوستی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86839 سیدغلامرضا میردوستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86840 مهین ناز میردهقان فراشاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
86841 مهین ناز میردهقان فراشاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
86842 زینب سادات میردیلمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86843 سیدشمس الدین میرراجعی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86844 آتناالسادات میررجائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86845 آتناالسادات میررجایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86846 مهری السادات میررحیمی 1379 علوم پايه فیزیک
86847 سیدعباس میررشیدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86848 نجمه السادات میررشیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86849 سیده عطیه میررضائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86850 تهمینه میررضائی مشهد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86851 ندا میررضایی مشهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86852 سیدحسن میررضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86853 سیدرضا میررضوی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86854 مرضیه میررضوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86855 سیرت زهرا میرزا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86856 سعید میرزا آقازاده خراسانی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
86857 میترا میرزا اقا بیگ 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
86858 اعظم میرزا بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86859 مهسا میرزااحمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86860 مهسا میرزااحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
86861 حکیمه میرزااقائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86862 سیدمهدی میرزااقائیان امیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
86863 اسماعیل ا میرزااقاجانی سیاهکلرو 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
86864 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86865 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
86866 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
86867 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86868 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86869 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
86870 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86871 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86872 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
86873 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
86874 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
86875 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86876 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86877 حسن میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86878 حسین میرزائی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
86879 حسین میرزائی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
86880 حسین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86881 حمید میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
86882 خدیجه میرزائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86883 رامین میرزائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
86884 زهرا میرزائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86885 سعید میرزائی 1375 علوم پايه فیزیک
86886 سعید میرزائی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
86887 سمیه میرزائی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
86888 سهراب میرزائی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86889 سیاوش میرزائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
86890 سیداحمد میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
86891 سیدمصطفی میرزائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
86892 سیدمهدی میرزائی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
86893 سیّده زینب میرزائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
86894 سیده ساجده میرزائی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
86895 سیّده ملیحه میرزائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
86896 شهرزاد میرزائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
86897 شهره میرزائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
86898 شهریار میرزائی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
86899 عاطفه میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
86900 عطیه میرزائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38163066