راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 86801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
86801 رضا مقصودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
86802 طاهره مقصودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86803 طاهره مقصودی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86804 فراست مقصودی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86805 محجوبه مقصودی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86806 محجوبه مقصودی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
86807 محمدعلی مقصودی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86808 معصومه مقصودی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
86809 مسیب مقصودی عروس 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86810 زهرا مقصودی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
86811 فاطمه مقصودی پورزیدآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
86812 میترا مقصودی پورزیدآبادی 1378 علوم پايه فیزیک
86813 کاظم مقصودی خضربیکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86814 فاطمه مقصودی خضربیگی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
86815 مریم مقصودی گوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
86816 سمیرا مقصودی مدیح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
86817 ندا مقصودی مود 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
86818 قاسم مقصودی نژاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86819 امیر مقصودی ویرانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
86820 جواد مقنی ممرآبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86821 محمد مقنی باشی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
86822 محبوبه مقنی باشی فیض ابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86823 علی مقنی زاده 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
86824 ایمان مقنی مطلق 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86825 محبوبه مقنیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
86826 محبوبه مقنیان 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
86827 نجمه مقنیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86828 مرجان مقیدی 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
86829 مهگونه مقیّدی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
86830 حسین مقیسه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86831 زهرا مقیسه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86832 زهرا مقیسه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
86833 عباسعلی مقیسه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
86834 محسن مقیسه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
86835 یوسف مقیسه 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
86836 محسن مقیسه ای 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
86837 محمدرضا مقیسه ای 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
86838 اصغر مقیسه ء 1376 دامپزشكي دامپزشکی
86839 زهرا مقیسه’ 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86840 کاظم مقیسه’ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
86841 مژگان مقیسه’ 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
86842 صبا مقیسهء 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
86843 فاطمه مقیم زاده 1378 علوم رياضي آمار
86844 سیمین مقیم زاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86845 سعید مقیم زاده محبی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
86846 طیبه مقیم زاده محبی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
86847 حانیه مقیم شوقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
86848 عادله مقیم یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86849 امیر رضا مقیمان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
86850 آتوسا مقیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86851 احمد مقیمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
86852 امین مقیمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
86853 جواد مقیمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
86854 حسین مقیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86855 راحیل مقیمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86856 راحیل مقیمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
86857 راضیه مقیمی 1353 علوم رياضي دبیری ریاضی
86858 زهرا مقیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
86859 زهرا مقیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
86860 سمیّه مقیمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
86861 سیده مرجان مقیمی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
86862 شهلا مقیمی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86863 صنم مقیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86864 طاهره مقیمی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
86865 علی مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
86866 فاطمه مقیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
86867 فاطمه اشرف مقیمی 1376 علوم پايه فیزیک
86868 فرزاد مقیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
86869 قدرت الله مقیمی 1353 مهندسي راه و ساختمان
86870 محمدعلی مقیمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
86871 محمدمجید مقیمی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
86872 مریم مقیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
86873 مصطفی مقیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
86874 مهدی مقیمی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86875 مهسا مقیمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
86876 نهضت مقیمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86877 وحید مقیمی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
86878 هما مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86879 مهرداد مقیمی ابیانه 1363 مهندسي مهندسی عمران
86880 سامان مقیمی بنهنگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
86881 نسرین مقیمی بنهنگی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86882 جعفر مقیمی چاهک 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
86883 محدثه مقیمی خیراباد 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
86884 بهادر مقیمی رودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86885 پریسا مقیمی فام 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
86886 رویا مقیمی فام 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
86887 مریم مقیمی فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
86888 مریم مقیمی فیض ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
86889 پریسا مقیمی قادیکلائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86890 محمدمهدی مقیمی قادیکلائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
86891 هاجر مقیمی قادیکلایی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
86892 ریحانه مقیمی قیصری 1389 علوم پايه فیزیک
86893 ریحانه مقیمی قیصری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
86894 حسین مقیمی کاخکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
86895 زهره مقیمی گلمکانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
86896 محدثه مقیمی نژادداورانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86897 آتنا مقیمیان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
86898 مریم مقیمیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
86899 مریم مقیمیان 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
86900 مژگان مقیمیان اول 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201464