راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 87001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87001 فاطمه السادات موسوی پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
87002 مریم السادات موسوی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87003 مسعود موسوی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87004 حمیده السادات موسوی پوررمجردی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
87005 سیدعیسی موسوی پیرنعیمی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87006 امنه موسوی تاکامی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87007 سیدعلی موسوی تاکامی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87008 بی بی زینب السادات موسوی تبار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87009 حسنیه بیگم موسوی تبار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87010 زهره بیگم موسوی تبار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87011 بهزاد موسوی تربتی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87012 ملیحه موسوی تربتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87013 بی بی خدیجه موسوی ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87014 زهراسادات موسوی ترشیزی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
87015 مریم موسوی ترشیزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87016 سباسادات موسوی تقی آبادی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
87017 سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
87018 سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
87019 سیده مریم موسوی تقی آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
87020 مهری موسوی تقی آبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87021 نگارسادات موسوی تقی آبادی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87022 زکیه موسوی تکیه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87023 زهرا سادات موسوی تکیه 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87024 زهره موسوی تکیه 1378 علوم پايه فیزیک
87025 زینب موسوی تکیه 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87026 زینب موسوی تکیه 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
87027 سیدحجّت موسوی تکیه 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87028 فروغ السادات موسوی تکیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87029 مبارکه سادات موسوی تکیه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87030 مریم السادات موسوی تکیه 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87031 سیده فائقه موسوی تیله بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87032 شهرزاد موسوی تیمجانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87033 سیدعلی موسوی ثانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
87034 سیدمحمد موسوی ثانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
87035 سیدجواد موسوی جراحی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
87036 سیدحسین موسوی جراحی 1383 علوم رياضي آمار
87037 محمد موسوی جراحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
87038 یاسمن موسوی جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87039 سیدمجتبی موسوی جزایری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87040 عطیه موسوی جزایری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87041 سیداحمد موسوی جهان آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
87042 سیدمهدی موسوی جهان آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87043 شیوا موسوی جهان آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87044 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87045 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87046 فاطمه السادات موسوی جهان آبادی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
87047 صدیقه موسوی جهان ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87048 سیدعلی موسوی چاشمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
87049 افشین موسوی چلک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
87050 سیداکبر موسوی چهارطاقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87051 مریم السادات موسوی چهارطاقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87052 جلیل موسوی حجازی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
87053 سیدرضا موسوی حسن آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
87054 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87055 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
87056 سیداحمد موسوی حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
87057 سیدسعید موسوی حسینی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87058 اسماء موسوی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
87059 الهام موسوی خراسانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87060 سیدمحمدامین موسوی خراسانی 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
87061 حمزه موسوی خسروی 1363 كشاورزى امور دامی
87062 سیدمهدی موسوی خطاط 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
87063 طاهره موسوی خطاط 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
87064 مریم موسوی خطاط 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
87065 مریم موسوی دالینی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
87066 سیدجواد موسوی داودی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
87067 سیده مهسا موسوی درازمحله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
87068 سیدسعید موسوی دزفولی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87069 سیدمحمد موسوی دزفولی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
87070 سیده زینب موسوی دزفولی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87071 مجید موسوی دوزدهیری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
87072 مجید موسوی دوزدهیری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
87073 زهراسادات موسوی دوغ آبادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
87074 سیدروح اله موسوی دوغ آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
87075 مریم سادات موسوی دوغ آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87076 سیده زهرا موسوی ذاکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87077 سید علی موسوی راد 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
87078 سیدحسین موسوی راد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
87079 سیدعلی موسوی راد 1389 علوم پايه زمین شناسی
87080 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87081 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87082 وجیهه السادات موسوی ریزی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
87083 بی بی معصومه موسوی زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87084 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
87085 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87086 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
87087 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
87088 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
87089 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
87090 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
87091 سیده الهه موسوی زاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
87092 مریم السادات موسوی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87093 سهیلا موسوی زاده جزایری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
87094 سیدمحسن موسوی زاده جزایری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87095 صدیقه موسوی زاده جزایری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
87096 فاطمه موسوی زاده جزایری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
87097 سیده کلثوم موسوی زاده شهواری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87098 محسن موسوی زاده گوارشگی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
87099 سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87100 عصمت موسوی زاده یزدی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474787