راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 87301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87301 منصوره موسوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
87302 منیرسادات موسوی 1382 هنر نيشابور نقاشی
87303 مهتا موسوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87304 مهتا موسوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87305 مهدی موسوی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87306 مهدی موسوی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87307 مهدی موسوی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87308 مهلاسادات موسوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87309 میرولی موسوی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87310 مینا موسوی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
87311 ناهید موسوی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
87312 ناهید موسوی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
87313 ناهید موسوی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
87314 نرجس موسوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87315 نرجس السادات موسوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87316 نرجس السادات موسوی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
87317 نیره موسوی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
87318 نیره موسوی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87319 نیره السادات موسوی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
87320 نیلوفر موسوی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
87321 وجیهه السادات موسوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87322 وحید موسوی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87323 وسام موسوی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
87324 هاشم موسوی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
87325 هداسادات موسوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
87326 هماسادات موسوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
87327 یونس موسوی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
87328 مجتبی موسوی فرد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87329 راضیه السادات موسوی تکیه 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
87330 زینب موسوی تکیه 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
87331 فاطمه موسوی خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87332 شمس الدین موسوی خورشیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87333 زکیه موسوی فاروجی 1376 علوم رياضي آمار
87334 شلاله موسوی گرگری 1380 دامپزشكي دامپزشکی
87335 الهه موسوی مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
87336 محدثه موسوی نژاد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87337 خدیجه سادات موسوی نسب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87338 سارا موسوی نسب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87339 سمیه موسوی نصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
87340 سمیرا موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
87341 سیدهانی موسوی نیک 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87342 سمانه سادات موسوی یزد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
87343 فاطمه موسوی ابدال ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
87344 سیدهاشم موسوی ابگرم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87345 فائزه سادات موسوی ارشد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87346 سیدعلی اکبر موسوی اسفیوفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87347 بی بی زهرا موسوی اصل 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
87348 سیده عاطفه موسوی اصل 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87349 سیده عاطفه موسوی اصل 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87350 صدراله موسوی اصل 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87351 سیدقربان موسوی الاشلو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
87352 سیده هما موسوی الاشلو 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
87353 مریم السادات موسوی الاشلو 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
87354 سیدجلال موسوی امین 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87355 زهره سادات موسوی اندرزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
87356 فاطمه موسوی اندرزی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
87357 عفت موسوی اوردهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87358 الهه موسوی بایگی 1383 علوم پايه فیزیک
87359 بی بی زینب موسوی بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87360 سید ناصر موسوی بایگی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87361 سیدرضا موسوی بایگی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
87362 سیدرضا موسوی بایگی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
87363 سیدعلی موسوی بایگی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
87364 سیدعلی موسوی بایگی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
87365 سیدمحمد موسوی بایگی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
87366 سیدمهدی موسوی بایگی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
87367 سیدناصر موسوی بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87368 سیده تکتم موسوی بایگی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87369 سیده راضیه موسوی بایگی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
87370 سیده زهرا موسوی بایگی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
87371 سیده فاطمه موسوی بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87372 سیده فاطمه موسوی بایگی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
87373 فاطمه موسوی بایگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
87374 فاطمه موسوی بایگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
87375 فهیمه موسوی بایگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
87376 نسرین موسوی بایگی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87377 سیده اسما موسوی برازجانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87378 آزاده موسوی بزاز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87379 آزاده موسوی بزاز 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
87380 ازاده موسوی بزاز 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87381 تکتم موسوی بزاز 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87382 زهرا موسوی بندرابادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87383 سیده زهرا موسوی پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
87384 سیده فاطمه موسوی پاکدل طرقبه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87385 مهدی موسوی پاکدل طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87386 نگین موسوی پاکدل طرقبه 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87387 فیروزه موسوی پالوچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87388 الهه موسوی پور 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
87389 سیدبهنام موسوی پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87390 سیدرضا موسوی پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87391 سیده زهره موسوی پور 1386 مهندسي مهندسی شیمی
87392 فاطمه السادات موسوی پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
87393 مریم السادات موسوی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87394 مسعود موسوی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87395 حمیده السادات موسوی پوررمجردی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
87396 سیدعیسی موسوی پیرنعیمی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87397 امنه موسوی تاکامی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87398 سیدعلی موسوی تاکامی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87399 بی بی زینب السادات موسوی تبار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87400 حسنیه بیگم موسوی تبار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158841