راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 87601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87601 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87602 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87603 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
87604 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87605 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87606 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
87607 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
87608 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87609 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
87610 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87611 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
87612 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
87613 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
87614 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87615 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87616 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87617 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87618 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87619 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87620 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
87621 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87622 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87623 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87624 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87625 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
87626 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87627 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87628 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
87629 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87630 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87631 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
87632 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87633 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
87634 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
87635 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87636 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87637 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87638 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
87639 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
87640 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87641 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
87642 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87643 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
87644 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87645 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87646 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87647 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
87648 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87649 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
87650 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87651 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87652 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
87653 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
87654 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
87655 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
87656 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87657 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
87658 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87659 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
87660 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87661 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87662 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
87663 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
87664 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
87665 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87666 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
87667 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
87668 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87669 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87670 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87671 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87672 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
87673 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
87674 شیما نیک پور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87675 شیوا نیک پور 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
87676 لیلی نیک پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
87677 محسن نیک پور 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
87678 محمّدعلی نیک پور بجستانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
87679 حوریه نیک پی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87680 میلاد نیک پی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
87681 هدیه نیک پی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87682 وحید نیک پیمان 1386 علوم پايه زمین شناسی
87683 وحید نیک پیمان 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
87684 یاسر نیک پیمان 1381 علوم پايه زمین شناسی
87685 حمیده نیک جو 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87686 محمود نیک جو 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
87687 فاطمه نیک خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
87688 فریبا نیک خلق 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
87689 حسین نیک خو 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
87690 رضا نیک خواه 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87691 ملیحه نیک خواه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87692 اعظم نیک خواه فاردقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87693 فاطمه نیک خوی زاک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
87694 فاطمه نیک دل 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
87695 فائزه نیک ذات 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
87696 بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87697 سمیه نیک رفتار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87698 فریبا نیک رفتار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87699 فریبا نیک رفتار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709957