راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 87601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87601 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87602 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87603 جعفر وطن پرست 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87604 حدیثه وطن پرست 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
87605 حسینعلی وطن پرست 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87606 حسینعلی وطن پرست 1364 مهندسي نقشه برداري
87607 سکینه وطن پرست 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87608 مجید وطن پرست 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87609 محمد وطن پرست 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
87610 محمدرضا وطن پرست 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
87611 مریم وطن پرست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87612 مریم وطن پرست 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
87613 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
87614 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87615 حمیدرضا وطن پور 1366 علوم پايه زمین شناسی
87616 مجید وطن پور 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
87617 ناهید وطن پور 1384 علوم پايه زمین شناسی
87618 ناهید وطن پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
87619 علی وطن پورازغندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
87620 علی وطن پورازغندی 1369 كشاورزى زراعت
87621 مرضیه وطن پورازغندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
87622 مریم وطن چیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
87623 محمد وطن چیان یزدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87624 محمد وطن چیان یزدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87625 صدف وطن خواه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87626 غلامحسین وطن خواه 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
87627 فاطمه وطن خواه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87628 محمد وطن خواه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87629 محمد وطن خواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87630 مرضیه وطن خواه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87631 مطهره وطن خواه 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87632 مهدی وطن خواه 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87633 صدیقه وطن خواه حجت اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87634 صغرا وطن خواه فریمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87635 مهدی وطن خواه محمدابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87636 آتنا وطن خواه نوغانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
87637 عادله وطن خواهان 1384 علوم پايه فیزیک
87638 عالیه وطن خواهان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
87639 عالیه وطن خواهان 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
87640 ناهید وطن خواهان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87641 ابوالفضل وطن دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87642 احمد وطن دوست 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87643 الهام وطن دوست 1386 هنر نيشابور نقاشی
87644 امیر وطن دوست 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
87645 حسن وطن دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87646 حسین وطن دوست 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87647 رضا وطن دوست 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
87648 سارا وطن دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87649 علی رضا وطن دوست 1367 علوم رياضي آمار
87650 فاطمه وطن دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
87651 فاطمه وطن دوست 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
87652 کاظم وطن دوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
87653 ماشاالله وطن دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87654 محمدعلی وطن دوست 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87655 مرتضی وطن دوست 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
87656 موسی وطن دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
87657 موسی وطن دوست 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
87658 نیلوفر وطن دوست 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
87659 هادی وطن دوست 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
87660 هادی وطن دوست 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
87661 پرستو وطن دوست تربه بر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
87662 فاطمه وطن دوست خلیل آباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87663 صفیه وطن دوست جرتوده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87664 صفیه وطن دوست جرتوده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87665 صفیه وطن دوست جرتوده 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
87666 محمد علی وطن دوست حقیقی مرند 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
87667 علی وطنچی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87668 سحر وطنخواه 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
87669 محبوبه وطنخواه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
87670 مسعود وطنخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87671 مسعود وطنخواه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
87672 جعفر وطندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
87673 جواد وطندوست 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
87674 محمد وطندوست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87675 احمد وطندوست ابجهان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87676 طاهره وطندوست کهنه اوغاز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
87677 حسین وطنی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
87678 حسین وطنی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
87679 سلماز وطنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87680 محمدمهدی وطنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87681 جمیله وطنیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87682 امیر وظایفی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
87683 مریم وظیفه پرست ال 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87684 آمنه وظیفه دارمحسن آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87685 مریم وظیفه دارمحسن ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87686 محبوبه وظیفه داریزد 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
87687 آرزو وظیفه دان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87688 امید وظیفه دان 1371 كشاورزى زراعت
87689 تبسم وظیفه دان 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
87690 ترنم وظیفه دان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
87691 زهرا وظیفه دان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87692 سیدابوطالب وظیفه دان 1349 علوم پايه شیمی
87693 سیده ایما وظیفه دان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87694 صادق وظیفه دان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87695 علی وظیفه دان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
87696 فرشته وظیفه دان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87697 محسن وظیفه دان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
87698 مهناز وظیفه دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87699 علی وظیفه دوست 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973258