راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 87601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87601 زهرا نورمندی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87602 علی نورمندی پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
87603 فرزانه نورمندی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87604 حسن نوروز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
87605 الهام سادات نوروز زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
87606 شهرام نوروز زاده 1381 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
87607 پریا نوروز کرمانشاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
87608 پریا نوروز کرمانشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
87609 عبدالقادر نوروزبائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87610 لیلا نوروزبابایی 1378 علوم پايه فیزیک
87611 قدیر نوروزپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
87612 مهران نوروزپور 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87613 الهام نوروززاده 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
87614 شهرام نوروززاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
87615 شهرام نوروززاده 1372 كشاورزى زراعت
87616 مهناز نوروززاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87617 ابراهیم نوروززاده بلالی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87618 فاطمه نوروززاده خیبری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
87619 حمیدرضا نوروززاده رحیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87620 فرزانه نوروززاده فرزقی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
87621 امیرارسلان نوروزعلی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
87622 وحیده نوروزقلعه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87623 وحیده نوروزقلعه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87624 پریا نوروزکرمانشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87625 رضا نوروزنژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87626 سمیه نوروزنژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87627 مژگان نوروزنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87628 ابراهیم نوروزی 1370 علوم رياضي آمار
87629 ابراهیم نوروزی 1353 علوم پايه شیمی
87630 احمد نوروزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
87631 اسدالله نوروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87632 اسداله نوروزی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87633 اصغر نوروزی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
87634 اعظم نوروزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
87635 اعظم نوروزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
87636 الهام نوروزی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
87637 الهام نوروزی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87638 الهام نوروزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
87639 ام البنین نوروزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87640 امیر نوروزی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
87641 امیر نوروزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
87642 امیر نوروزی 1387
87643 امیرمسعود نوروزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
87644 امین نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
87645 بهناز نوروزی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
87646 جعفر نوروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87647 جمشید نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
87648 جواد نوروزی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
87649 چمران نوروزی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87650 حبیب نوروزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87651 حسین نوروزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87652 حسین نوروزی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87653 حسین نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87654 حسین نوروزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87655 حمیدرضا نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87656 خدیجه نوروزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87657 داود نوروزی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
87658 ذکریا نوروزی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87659 راحله نوروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87660 راضیه نوروزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
87661 ربابه نوروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
87662 رخساره نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87663 رضا نوروزی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
87664 رضا نوروزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87665 رضا نوروزی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87666 رمضانعلی نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
87667 روح ا له نوروزی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
87668 ریحانه نوروزی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87669 ریحانه نوروزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
87670 زهرا نوروزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87671 زهرا نوروزی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87672 زهرا نوروزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
87673 زهرا نوروزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
87674 زهرا نوروزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87675 زهرا نوروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
87676 زهره نوروزی 1381 علوم پايه زمین شناسی
87677 زهره نوروزی 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
87678 زهره نوروزی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87679 زهره نوروزی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
87680 زهره نوروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87681 زهره نوروزی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
87682 زین العابدین نوروزی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
87683 زینب نوروزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
87684 سارا نوروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87685 سعید نوروزی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
87686 سعید نوروزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87687 سعید نوروزی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
87688 سعید نوروزی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87689 سکینه نوروزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
87690 سمیه نوروزی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
87691 سمیه نوروزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
87692 شکراله نوروزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
87693 شکوفه نوروزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87694 صارم نوروزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
87695 صارم نوروزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
87696 صدف نوروزی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87697 صدف نوروزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87698 صدیقه نوروزی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87699 طیبه نوروزی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
87700 عبداله نوروزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060224