راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 87901 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87901 فرزانه منصوری اوغاز 1385 علوم رياضي ریاضی محض
87902 فرزانه منصوری اوغاز 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
87903 نادر منصوری اوغاز 1373 علوم پايه دبیری شیمی
87904 رحمن منصوری بختیاروند 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87905 صدیقه منصوری برآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
87906 هومان منصوری بروجنی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87907 عبدالکریم منصوری پشتس آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
87908 معصومه منصوری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87909 علی منصوری ترشیزی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
87910 معین منصوری ترشیزی 1393 علوم پايه زمین شناسی
87911 خلیل منصوری ترنیک 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
87912 فاطمه منصوری حبیب آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87913 پرویز منصوری دانشور 1374 علوم پايه زمین شناسی
87914 پرویز منصوری دانشور 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
87915 رضا منصوری ده شعیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87916 مصطفی منصوری راد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87917 داریوش منصوری رستم اباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
87918 علی اصغر منصوری رضی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
87919 محدثه منصوری رضی 1381 هنر نيشابور نقاشی
87920 غلامرضا منصوری رودی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
87921 عبدالرضا منصوری زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87922 عبدالقیوم منصوری علی آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
87923 وحید منصوری علی آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
87924 عبدالطیف منصوری علی ابادی 1371 علوم پايه زمین شناسی
87925 مریم منصوری قادرآباد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
87926 مهدیه منصوری قادرآباد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
87927 شمسیه منصوری قادراباد 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
87928 محمد منصوری قادراباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
87929 شرف الدین منصوری قزالحصار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
87930 شرف الدین منصوری قزالحصار 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
87931 جمال الدین منصوری قزالحصاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
87932 امیررضا منصوری کرمانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
87933 نرجس منصوری کلوخی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
87934 نرجس منصوری کلوخی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
87935 اصغر منصوری کهجوق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
87936 ناهید منصوری کیوج 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
87937 مسعود منصوری لاین 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
87938 لیلا منصوری لطفعلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
87939 فرزانه منصوری مجوفردی 1382 علوم پايه زمین شناسی
87940 سعید منصوری مجومردی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87941 محمد منصوری مزار 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
87942 مهدی منصوری مزار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87943 حسین منصوری مطلق 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
87944 محبوبه منصوری مطلق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
87945 هاجر منصوری مطلق 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
87946 امنه منصوری مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
87947 ایما منصوری نامقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87948 اکرم منصوری نیا 1373 علوم پايه زمین شناسی
87949 اعظم منصوریان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
87950 افسانه منصوریان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87951 الهه منصوریان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
87952 حسین منصوریان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87953 حمید منصوریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
87954 دانیال منصوریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
87955 دانیال منصوریان 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
87956 روفیا منصوریان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
87957 سارا منصوریان 1374 علوم پايه فیزیک
87958 سارا منصوریان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87959 سحر منصوریان 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
87960 سوزان منصوریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87961 سیده فاطمه منصوریان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
87962 علی رضا منصوریان 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
87963 مجید منصوریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
87964 مرجان منصوریان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
87965 مریم منصوریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87966 مهرانگیز منصوریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87967 نسرین منصوریان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
87968 وحید منصوریان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
87969 هادی منصوریان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
87970 یزدان منصوریان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
87971 امیر منصوریان شیروان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87972 علی منصوریه 1392 مهندسي مهندسی شیمی
87973 رامین منطقی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
87974 هاشم منظرزاده تمام 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87975 صبح منظری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
87976 غلامعباس منظری 1354 علوم پايه زمین شناسی
87977 ابوطالب منظری توکلی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
87978 اسما منظری توکلی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
87979 مهدی منظری حصار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
87980 اردوان منظم 1379 هنر نيشابور نقاشی
87981 سیدمحمدصادق منظم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87982 مونا منظم تولائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
87983 شیلا منظم ابراهیم پور 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
87984 علیرضا منظم رمضانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87985 هادی منظمی ایزدی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
87986 رضا منظمی باقرزاده 1365 علوم پايه زمین شناسی
87987 رضا منظمی باقرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
87988 مسعود منظمی برهانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
87989 مهدی منظمی برهانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87990 فریبا منظمی حقیقت 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
87991 مینا منظمی کمالی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
87992 علیرضا منظمی میرعلی پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
87993 وجیهه منظمی میرعلی پور 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87994 هانیه منظور غازانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
87995 زهرا منظوری آقنج 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
87996 زهرا منظوری اقنج 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
87997 نازنین منظومی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
87998 فرح منعم جو 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223024