راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 88201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88201 هادی میرزاپور 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88202 سعادت اله میرزاپوراستبرق 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88203 رقیه میرزاپوربقمج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
88204 سلیمان میرزاپوررشنو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88205 مرضیه میرزاپورکاری یزد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
88206 محسن میرزاپورورکی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88207 الهه میرزاجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88208 سیده مهناز میرزاجانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
88209 صدیقه میرزاجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
88210 مریم میرزاجانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
88211 عبدالرحمان میرزاجعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88212 سمانه میرزاحسین 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
88213 پونه میرزاحسین کاشی 1375 علوم پايه فیزیک
88214 ناصر میرزاحسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88215 رضا میرزاخان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88216 فاطمه میرزاخان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
88217 ندا میرزاخان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
88218 قاسم میرزاخان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88219 نسرین میرزاخان زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88220 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88221 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
88222 فاطمه میرزاخانلری 1355 علوم پايه شیمی
88223 بهنام میرزاخانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88224 میلاد میرزاخانی لطف آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
88225 مهرداد میرزادلاوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
88226 عاطفه میرزادوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
88227 زهرا میرزاده 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
88228 سیداصغر میرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
88229 سیدایمان میرزاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88230 سیدحسین میرزاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88231 سیدعلی میرزاده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
88232 سیدمحمدباقر میرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
88233 سیدمهدی میرزاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
88234 سیده فاطمه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88235 محترم السادات میرزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88236 محمدرضا میرزاده 1367 علوم رياضي آمار
88237 مریم میرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88238 معصومه میرزاده 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
88239 ملیحه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88240 مهرشاد میرزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88241 نسرین میرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88242 سهیلا میرزاده رهنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88243 محمدرضا میرزاده رهنی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88244 محمدرضا میرزاده رهنی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
88245 سیده طاهره میرزاده شیروانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
88246 الهام میرزاده طرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88247 معصومه میرزاده فرح آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88248 علی میرزاده قاسم ابادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88249 عباس میرزاده کودرزی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88250 معصومه میرزاده کوه بیجاری 1354 كشاورزى صنایع روستایی
88251 قدرت میرزاده کوهشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
88252 ابوالفضل میرزاده مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
88253 علی رضا میرزاده نوقابی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88254 محبوبه میرزاده نوقابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
88255 رومینا میرزادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
88256 محبوبه میرزادی گوهری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88257 الهام میرزازاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
88258 رفعت میرزازاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88259 زهرا سادات میرزازاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88260 سیدمحسن میرزازاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88261 فاطمه میرزازاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
88262 کبرا میرزازاده 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
88263 معصومه میرزازاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88264 فاطمه میرزازاده شاه اباد 1363 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
88265 امین میرزازاده قصاب 1386 دامپزشكي دامپزشکی
88266 معصومه میرزازاده کوه بیجاری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88267 فاطمه میرزازاده گله دار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
88268 مریم میرزازاده هراتی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88269 هادی میرزاسروری 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
88270 محمدرضا میرزاعباس 1353 علوم رياضي آمار
88271 سعید میرزاعبدالله 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88272 فروغ میرزاعلی پور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
88273 امیر میرزاقیطاقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88274 اویس میرزاقیطاقی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88275 حمیده میرزاکلاته جبار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
88276 صبورا میرزامحمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
88277 احمد میرزامعصومی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88278 سیدعلی میرزانیا 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88279 سیدمحمد میرزانیا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88280 مجید میرزاوزیری 1369 علوم رياضي ریاضی
88281 مجید میرزاوزیری 1374 علوم رياضي ریاضی
88282 عبدالمجید میرزای احمدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
88283 محمدجلیل میرزایان 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88284 ابراهیم میرزایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88285 ابراهیم میرزایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
88286 امیر میرزایی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
88287 امینه میرزایی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88288 بهروز میرزایی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
88289 بی بی زهرا میرزایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88290 بی بی سارا میرزایی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88291 حمدالله میرزایی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
88292 خدیجه میرزایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88293 داوود میرزایی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
88294 رویا میرزایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
88295 زهرا میرزایی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88296 زهرا میرزایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88297 زهرا سادات میرزایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88298 سیدهادی میرزایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88299 شهره میرزایی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
88300 صدیقه میرزایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465506