راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 88201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88201 بهروز نوری 1383 مهندسي مهندسی شیمی
88202 بهزاد نوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
88203 بهشاد نوری 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
88204 پیمان نوری 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
88205 جعفر نوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
88206 حامد نوری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
88207 حجت نوری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88208 حدیثه نوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88209 حسن نوری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88210 حسن نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
88211 حسن نوری 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
88212 حسین نوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
88213 حسین نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88214 حمید نوری 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
88215 حمید نوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88216 حمیدرضا نوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
88217 خدای بردی نوری 1370 علوم رياضي آمار
88218 داود نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88219 داود نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
88220 داود نوری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88221 راضیه نوری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
88222 راضیه نوری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
88223 رحیم نوری 1361 مهندسي برق
88224 رضا نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88225 رضا نوری 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88226 رضا نوری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88227 ریحانه نوری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88228 ریحانه نوری 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88229 ریحانه نوری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
88230 ریحانه نوری 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
88231 زکیه نوری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
88232 زهرا نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88233 زهرا نوری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
88234 زهرا نوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88235 زهرا نوری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
88236 زهرا نوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
88237 زهره نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88238 زینب نوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88239 سلطان نوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
88240 سمیرا نوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
88241 سمیرا نوری 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
88242 سمیه نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88243 سمیه نوری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88244 سمیه نوری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88245 سهیلا نوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88246 سیدصادق نوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
88247 سیدمحمّدعلی نوری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
88248 سیدمحمود نوری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
88249 سیدمصطفی نوری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88250 شکیب نوری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88251 شیما نوری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88252 طیبه نوری 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88253 عایشه نوری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
88254 عبدالمجید نوری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
88255 عصمت نوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88256 عفت نوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88257 عفت نوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88258 علی نوری 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
88259 علی اصغر نوری 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88260 علی اصغر نوری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
88261 علی اکبر نوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88262 علی محمد نوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88263 علیرضا نوری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
88264 فائزه نوری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
88265 فاطمه نوری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88266 فاطمه نوری 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
88267 فاطمه نوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88268 فرزانه نوری 1388 علوم پايه زمین شناسی
88269 فرزانه نوری 1394
88270 فهیمه نوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
88271 قهرمان نوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88272 کبری نوری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88273 لیلا نوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88274 مجید نوری 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
88275 مجید نوری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88276 مجید نوری 1378 علوم پايه زمین شناسی
88277 مجید نوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88278 مجید نوری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88279 محسن نوری 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
88280 محمدامیر نوری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88281 محمدامیر نوری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88282 محمدجواد نوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88283 محمدرضا نوری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88284 محمدمجتبی نوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
88285 محمدمهدی نوری 1356 علوم رياضي آمار
88286 مرتضی نوری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88287 مرضیه نوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
88288 مرضیه نوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88289 مریم نوری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88290 مریم نوری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
88291 مریم نوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
88292 مصطفی نوری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88293 مصطفی نوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88294 معصومه نوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88295 مقداد نوری 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
88296 ملیحه نوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88297 ملیحه نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88298 منیژه نوری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
88299 مهدی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88300 مهری نوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549879