راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 88301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88301 ملیحه میرانصاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88302 اعظم سادات میرانوری بایگی 1378 علوم پايه زمین شناسی
88303 اعظم سادات میرانوری بایگی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
88304 اقدس میرانوری بایگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88305 سید علیرضا میرانوری بایگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88306 سیدعلیرضا میرانوری بایگی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88307 احمدرضا میرانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88308 حمیدرضا میرانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
88309 حامد میرانی اهنگرکلائی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88310 آرش میرانیان 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88311 سیده سارا میرباذل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
88312 سیده سارا میرباذل 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
88313 اکرم السادات میرباقری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
88314 الهام میرباقری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
88315 سیدمحسن میرباقری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88316 سیدمجتبی میرباقیان دریاسری 1374 علوم پايه زمین شناسی
88317 امیر میربد 1382 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
88318 محمد میربرک کار 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
88319 لیلی میربرون 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
88320 سیدعلی میربزرکی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88321 سیدعبداله میربزرگی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88322 سیدعلی میربزرگی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88323 عبدالواحد میربلوچ 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
88324 آتنا میربلوک 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
88325 آتنا میربلوک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
88326 ثمانه میربلوک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88327 جواد میربلوکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88328 لیلا میربلوکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88329 مهدی میربلوکی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
88330 سیدباقر میربمانی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
88331 سیدصادق میربمانی یزدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88332 فاطمه میربهاءالدین 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88333 احمد میربهروزیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88334 یاسمین میربهروزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88335 بهروز میربیرجندیان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88336 نیوشا میربیگی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88337 سیدمسعود میرپنهان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88338 سیده فاطمه میرپنهان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88339 سیدمحمدرضا میرپوریان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
88340 سارا میرپیروزی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
88341 فهیمه السادات میرتاج الدینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88342 شهین دخت میرتاج الدینی گوکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88343 منصوره السادات میرتاج الدینی گوکی 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
88344 فاطمه میرتقی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88345 سمیه میرتوکلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88346 سمیه میرتوکلی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
88347 عالیه بیگم میرتونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88348 عالیه بیگم میرتونی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88349 میترا میرثانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88350 طاهره میرجانیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88351 محمد میرجردوی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
88352 راضیه السادات میرجعفری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88353 سیدجعفر میرجعفری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
88354 سیدعلیرضا میرجعفری کنجانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88355 سیدروزبه میرجلالی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
88356 سیدکامران میرجلالی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88357 مهدی میرجلالی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88358 احمد میرجلیلی 1374 علوم رياضي آمار
88359 امیر میرجلیلی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88360 بی بی وجیهه میرجلیلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88361 پریسا میرجلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88362 پریسا میرجلیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88363 رضا میرجلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88364 رضا میرجلیلی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88365 زهرا میرجلیلی 1391 مهندسي مهندسی عمران
88366 زهرا میرجلیلی 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88367 سارا میرجلیلی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
88368 سمیه میرجلیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88369 سیدابوالحسن میرجلیلی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88370 سیدمحمد میرجلیلی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
88371 طیبه میرجلیلی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88372 علیرضا میرجلیلی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
88373 فضل الله میرجلیلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
88374 قاسم میرجلیلی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88375 مرتضی میرجلیلی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88376 مرتضی میرجلیلی 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
88377 مریم میرجلیلی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
88378 مصطفی میرجلیلی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88379 میلاد میرجلیلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
88380 وحیده سادات میرجلیلی 1383 علوم پايه فیزیک
88381 سیدرضا میرجمالی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88382 سیدجواد میرجهان مرد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
88383 مازیار میرجهانگیری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
88384 اعظم میرچولی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
88385 علی میرچولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
88386 مرتضی میرچولی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88387 عبدالرضا میرچولی برازق 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88388 عبدالرضا میرچولی برازق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88389 عبدالرضا میرچولی برازق 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
88390 حمزه میرحاجی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
88391 رامونا میرحاجیان مقدم 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88392 هنگامه میرحاجیان مقدم 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88393 فاطمه میرحایری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88394 محسن میرحبیبی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
88395 سیدوحید میرحجتی 1374 علوم پايه فیزیک
88396 سیدعلی میرحسنی 1357 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88397 سیده مرضیه میرحسنی میرکلایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88398 ارش میرحسینی 1385 علوم پايه فیزیک
88399 اعظم میرحسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828485