راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 88301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88301 محمدرضا موسمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88302 منا موسمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88303 گلاره موسو ی نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
88304 ٍسیده صدیقه موسوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88305 آتنا موسوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88306 آتنا موسوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88307 آتنا موسوی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88308 آمنه موسوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88309 ارش موسوی 1373 علوم رياضي ریاضی
88310 اعظم سادات موسوی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
88311 اکرم بیگم موسوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88312 اکرم سادات موسوی 1396 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (آموزش محور)
88313 النا موسوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88314 الهام سادات موسوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
88315 الهه السادات موسوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88316 الهه سادات موسوی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88317 امین موسوی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
88318 انسیه السادات موسوی 1378 علوم پايه زمین شناسی
88319 ایمان موسوی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88320 بهاره سادات موسوی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
88321 بی بی ریحانه موسوی 1381 علوم پايه فیزیک
88322 بی بی اعظم موسوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
88323 بی بی اعظم موسوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
88324 بی بی خدیجه موسوی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
88325 بی بی خدیجه موسوی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
88326 بی بی راضیه موسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88327 بی بی صبریه موسوی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
88328 بی بی طاهره موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
88329 بی بی طیبه موسوی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
88330 بی بی فاطمه موسوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
88331 بی بی فاطمه موسوی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88332 بی بی فاطمه زهرا موسوی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88333 بی بی فخرالساد موسوی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88334 بی بی ملیحه موسوی 1379 علوم پايه فیزیک
88335 بی بی ملیحه موسوی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
88336 بی بی ملیحه موسوی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
88337 بی بی نجمه موسوی 1382 علوم پايه فیزیک
88338 تکتم موسوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88339 جمیله موسوی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88340 حسن موسوی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88341 حسین اقا موسوی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
88342 حنیفه موسوی 1395 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88343 خدیجه موسوی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
88344 درساسادات موسوی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
88345 راهله موسوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88346 راهله سادات موسوی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
88347 زکیه السادات موسوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88348 زهرا موسوی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88349 زهرا موسوی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88350 زهرا موسوی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
88351 زهراءسادات موسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
88352 زهرابیگم موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88353 زهراسادات موسوی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88354 زهره موسوی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
88355 زهره موسوی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (آموزش محور)
88356 زهره سادات موسوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88357 زینب السادات موسوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88358 ساجده موسوی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88359 ساجده سادات موسوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
88360 سارا موسوی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88361 ساناز موسوی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
88362 سعید موسوی 1368 كشاورزى زراعت
88363 سماءالسادات موسوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88364 سمانه موسوی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
88365 سمیه السادات موسوی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88366 سید حسن موسوی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88367 سید علی موسوی 1394 مهندسي مهندسی برق- مخابرات گرایش سیستم (آموزش محور)
88368 سید کریم موسوی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
88369 سید محمد حسین موسوی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
88370 سید مهدی موسوی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
88371 سید هاشم موسوی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88372 سیدابوالحسن موسوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88373 سیدابوالفضل موسوی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
88374 سیدابوالفضل موسوی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
88375 سیدابوالفضل موسوی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88376 سیدابوالقاسم موسوی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88377 سیدابوالقاسم موسوی 1393 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
88378 سیدابوتراب موسوی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88379 سیداحمد موسوی 1365 علوم پايه شیمی
88380 سیداحمد موسوی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88381 سیداسماعیل موسوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
88382 سیداصغر موسوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88383 سیدایمان موسوی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
88384 سیدباقر موسوی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
88385 سیدباقر موسوی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88386 سیدجعفر موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88387 سیدجواد موسوی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88388 سیدجواد موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88389 سیدجواد موسوی 1374 علوم پايه فیزیک کاربردی
88390 سیّدجواد موسوی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88391 سیدجواد موسوی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88392 سیدحسن موسوی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88393 سیدحسین موسوی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88394 سیدحسین موسوی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88395 سیدحسین موسوی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88396 سیدحسین موسوی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88397 سیدحسین موسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88398 سیدحسین موسوی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
88399 سیدحسین موسوی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88400 سیدحسین موسوی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198751