راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 88601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88601 کاظم میرخانی دوغ ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88602 سیدمهدی میرخورسندی لنگرودی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88603 هادی میردادی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88604 کلثوم میردار هریجانی 1385 هنر نيشابور نقاشی
88605 بهمن میردارطهماسبی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88606 داود میرداماد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88607 زهراسادات میرداماداصفهانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88608 سیدیاسر میردامادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88609 امیرمحمد میردامادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88610 سیدمجید میردامادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88611 سیدیاسر میردامادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88612 ندا میردامادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88613 مجید میردشتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88614 فاطمه میردورقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88615 فاطمه میردورقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
88616 سیدرضا میردوستی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88617 سیدغلامرضا میردوستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88618 مهین ناز میردهقان فراشاه 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
88619 مهین ناز میردهقان فراشاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
88620 زینب سادات میردیلمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88621 سیدشمس الدین میرراجعی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88622 آتناالسادات میررجائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88623 آتناالسادات میررجایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88624 مهری السادات میررحیمی 1379 علوم پايه فیزیک
88625 سیدعباس میررشیدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88626 نجمه السادات میررشیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88627 سیده عطیه میررضائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88628 تهمینه میررضائی مشهد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88629 ندا میررضایی مشهد 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
88630 سیدحسن میررضوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88631 سیدرضا میررضوی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88632 مرضیه میررضوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88633 سیرت زهرا میرزا 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88634 سعید میرزا آقازاده خراسانی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
88635 میترا میرزا اقا بیگ 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88636 اعظم میرزا بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88637 مهسا میرزااحمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88638 مهسا میرزااحمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
88639 حکیمه میرزااقائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88640 سیدمهدی میرزااقائیان امیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
88641 اسماعیل ا میرزااقاجانی سیاهکلرو 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
88642 آسیه میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88643 ابراهیم میرزائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
88644 ابراهیم میرزائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
88645 احمد میرزائی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
88646 اعظم میرزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88647 الهام میرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88648 انسیه میرزائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88649 بهاره میرزائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88650 بهمن میرزائی 1362 علوم پايه زمین شناسی
88651 پرستو میرزائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
88652 پریسا میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88653 تقی میرزائی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88654 حسام الدین میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88655 حسن میرزائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88656 حسین میرزائی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88657 حسین میرزائی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
88658 حسین میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88659 حمید میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88660 خدیجه میرزائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88661 رامین میرزائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88662 زهرا میرزائی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88663 سعید میرزائی 1375 علوم پايه فیزیک
88664 سعید میرزائی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
88665 سمیه میرزائی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
88666 سهراب میرزائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88667 سیاوش میرزائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88668 سیداحمد میرزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88669 سیدمصطفی میرزائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88670 سیدمهدی میرزائی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88671 سیّده زینب میرزائی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
88672 سیده ساجده میرزائی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88673 سیّده ملیحه میرزائی 1385 علوم پايه زمین شناسی
88674 شهرزاد میرزائی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88675 شهره میرزائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
88676 شهریار میرزائی 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
88677 عاطفه میرزائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
88678 عطیه میرزائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88679 عطیه میرزائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88680 علی میرزائی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88681 علی میرزائی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88682 علی اکبر میرزائی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88683 علی اکبر میرزائی 1356 علوم پايه شیمی
88684 عیسی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
88685 غلامرضا میرزائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88686 فاطمه میرزائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
88687 فاطمه میرزائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
88688 فاطمه میرزائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88689 فاطمه میرزائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
88690 فاطمه میرزائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88691 فاطمه السادات میرزائی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
88692 فرزاد میرزائی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88693 فرزاد میرزائی 1367 علوم پايه شیمی
88694 فرزانه میرزائی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88695 فرناز میرزائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88696 قاسم میرزائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
88697 کوثر میرزائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88698 کیوان میرزائی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
88699 گلدسته میرزائی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88700 مجتبی میرزائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40101082