راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 88601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88601 زهره نیک سیر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88602 امین نیک سیرت 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
88603 ثریا نیک سیرت 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
88604 سیدحسن نیک سیما 1385 علوم رياضي آمار
88605 حسام الدین نیک طبع 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88606 سعید نیک طینت 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
88607 سمانه نیک طینت 1384 علوم رياضي آمار
88608 ملیحه نیک طینت تبادکان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88609 علی نیک عقیده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88610 زهرا نیک عهد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88611 فرشید نیک فر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88612 فرشید نیک فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
88613 فرشید نیک فر 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
88614 مهشید نیک فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88615 سیما نیک فرجام 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88616 علی اصغر نیک فرجام 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
88617 محمدمهدی نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88618 مریم نیک فرجام 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
88619 نادیا نیک فرجام 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
88620 هانیه نیک فرجام 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88621 هانیه نیک فرجام 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
88622 وجیهه نیک فرجام هفت آسیا 1380 علوم پايه فیزیک
88623 فاطمه نیک فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88624 اکرم نیک فطرت 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
88625 امین نیک فطرت 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88626 فروغ نیک قدم دلوئی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
88627 مریم نیک قدمی حسینی ئی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
88628 امیر نیک کار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88629 امیر نیک کار 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
88630 سپیده نیک کار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88631 سمیرا نیک کار 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88632 محمدحسین نیک کارطرقبه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
88633 شیما نیک گفتار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
88634 امسه گل نیک محضر 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
88635 مریم نیک مرام 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
88636 زهرا نیک مقام 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88637 زهرا نیک مقام 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
88638 لیلا نیک منش 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88639 اسداله نیک مهر 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
88640 فاطمه نیک مهر 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88641 مهشید نیک مهر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88642 ندا نیک مهر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88643 شهرام نیک نام 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88644 عبدالرسول نیک نام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
88645 مهدی نیک نام شاهرک 1387 مهندسي مهندسی شیمی
88646 محسن نیک نداف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88647 مریم نیک نژاد 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88648 مهدی نیک نژاد 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88649 زهرا نیک نسب 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
88650 زهرا نیک نظام 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88651 زهرا نیک نظام 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
88652 سمانه نیک نفس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
88653 لیلی نیک نفس دهقانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88654 سمیه نیک نیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
88655 سودابه نیک نیا 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88656 مرجانه نیک هوش 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88657 حسینعلی نیکان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88658 مریم نیکان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
88659 افسانه نیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88660 امیر نیکبخت 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88661 جواد نیکبخت 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88662 حمید نیکبخت 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88663 زهرا نیکبخت 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
88664 مسعود نیکبخت 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
88665 منصوره نیکبخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
88666 ناهید نیکبخت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
88667 بهمن نیکبخت سعادت آبادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88668 سعید نیکبختی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88669 اکبر نیکبختی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88670 محمد نیکبین 1391 علوم پايه زمین شناسی
88671 الهه نیکپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
88672 محسن نیکپور 1381 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
88673 محسن نیکپور 1354 مهندسي راه و ساختمان
88674 اکرم نیکجو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88675 رکسانا نیکجو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88676 مریم نیکجو 1376 علوم پايه زمین شناسی
88677 هنگامه نیکجوی 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
88678 مجتبی نیکخو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88679 مجید نیکخو 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88680 حسن نیکخو سیوکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
88681 ایمانه نیکخواه 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88682 پروانه نیکخواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88683 حسین نیکخواه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88684 حوریه نیکخواه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
88685 زهرا نیکخواه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88686 زهرا نیکخواه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88687 سعید نیکخواه 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
88688 شهرام نیکخواه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
88689 شهره نیکخواه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88690 علی نیکخواه 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88691 علی محمد نیکخواه 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88692 فاطمه نیکخواه 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
88693 محسن نیکخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88694 محمد نیکخواه 1382 علوم پايه زمین شناسی
88695 منصوره نیکخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88696 مهدی نیکخواه 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88697 هدایت اله نیکخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88698 یوسف نیکخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
88699 حمیده نیکخواه امیرآباد 1389
88700 نسترن نیکخواه بشر 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060198