راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 88601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88601 صغرا وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88602 مرضیه وزیری دوزین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88603 انسیه وزیری راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
88604 رضا وزیری راد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
88605 زهرا وزیری راد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
88606 فاطمه وزیری راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88607 نیلوفر وزیری راد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
88608 مسعود وزیری رشخوار 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
88609 حسنیه وزیری زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88610 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88611 سیدمحمدتقی وزیری فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88612 سیدمحمدجواد وزیری فرد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
88613 بی بی مریم وزیری کنگ زیتون 1376 علوم پايه زمین شناسی
88614 سیدحسین وزیری کنگ علیا 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
88615 بی بی مریم وزیری کنگ علیایی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88616 سیده عفیفه وزیری کنگ زیتون 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88617 سیده فاطمه وزیری کنگ زیتون 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
88618 الهه وزیری کنگ علیا 1380 دامپزشكي دامپزشکی
88619 ریحانه وزیری کنگ علیا 1378 علوم پايه فیزیک
88620 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88621 زهراسادات وزیری کنگ علیا 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88622 سیدمحمدصالح وزیری کنگ علیا 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88623 سیدحسین وزیری کنگ علیائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88624 سیدجمال وزیری محبوب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
88625 نجمه سادات وزیری محبوب 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88626 محرم وزیری مرادیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
88627 محمدجواد وزیری مقدم حیدرآباد 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88628 جواد وزیری نائین نژاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
88629 زهرا وزیری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88630 علی وزیری نصیرآباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88631 امیرحسین وزیریان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88632 رؤیا وزیریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
88633 علیرضا وزین 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
88634 فرنوش وزین 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88635 وحیده وزین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
88636 عصمت وژه 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
88637 علیرضا وسیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
88638 مریم وسیله سرایان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88639 الهام وشائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88640 منصور وشمه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
88641 مهدی وشنگی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
88642 حسین وصال 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88643 زینب وصال 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88644 سعیدرضا وصال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
88645 سعیدرضا وصال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
88646 علی وصال 1386 مهندسي مهندسی شیمی
88647 غلامرضا وصال 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88648 ناظم وصال 1354 علوم پايه شیمی
88649 اعظم وصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88650 محمدسعید وصالی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88651 علی اکبر وصفی مرندی 1354 علوم پايه فیزیک
88652 سمیه وضعی رودی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
88653 فروغ وضعی رودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
88654 بهاره وضیع 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88655 حمیده وضیع 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88656 محدثه وضیع 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88657 پریسا وضیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88658 راحله وطن پرست 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88659 فاطمه وطن دوست 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
88660 اکرم وطن پرست 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88661 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88662 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88663 جعفر وطن پرست 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88664 حدیثه وطن پرست 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88665 حسینعلی وطن پرست 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88666 حسینعلی وطن پرست 1364 مهندسي نقشه برداري
88667 سکینه وطن پرست 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88668 مجید وطن پرست 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88669 محمد وطن پرست 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
88670 محمدرضا وطن پرست 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88671 مریم وطن پرست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88672 مریم وطن پرست 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
88673 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
88674 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88675 حمیدرضا وطن پور 1366 علوم پايه زمین شناسی
88676 مجید وطن پور 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
88677 ناهید وطن پور 1384 علوم پايه زمین شناسی
88678 ناهید وطن پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
88679 علی وطن پورازغندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
88680 علی وطن پورازغندی 1369 كشاورزى زراعت
88681 مرضیه وطن پورازغندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
88682 مریم وطن چیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
88683 محمد وطن چیان یزدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88684 محمد وطن چیان یزدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88685 صدف وطن خواه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88686 غلامحسین وطن خواه 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
88687 فاطمه وطن خواه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88688 محمد وطن خواه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88689 محمد وطن خواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88690 مرضیه وطن خواه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88691 مطهره وطن خواه 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88692 مهدی وطن خواه 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88693 صدیقه وطن خواه حجت اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88694 صغرا وطن خواه فریمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88695 مهدی وطن خواه محمدابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88696 آتنا وطن خواه نوغانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
88697 عادله وطن خواهان 1384 علوم پايه فیزیک
88698 عالیه وطن خواهان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
88699 عالیه وطن خواهان 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
88700 ناهید وطن خواهان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33710014