راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 88601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88601 علی نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی
88602 لیلا نورمحمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88603 محسن نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88604 محمد نورمحمدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88605 محمدسعدی نورمحمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
88606 مریم نورمحمدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
88607 حسین نورمحمدی پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88608 محمود نورمحمدی بایگی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88609 محمد نورمحمدی خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
88610 علی نورمحمدی قلعه سرخی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
88611 مریم نورمحمدی کشککی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88612 الهه نورمحمدی هدک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88613 سعیده نورمحمدی هدک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88614 حسین نورمحمدیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
88615 نورالعین نورمن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88616 نورعزه نورمن 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88617 زهرا نورمندی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88618 علی نورمندی پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
88619 فرزانه نورمندی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88620 حسن نوروز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
88621 الهام سادات نوروز زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
88622 شهرام نوروز زاده 1381 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
88623 پریا نوروز کرمانشاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88624 پریا نوروز کرمانشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88625 عبدالقادر نوروزبائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88626 لیلا نوروزبابایی 1378 علوم پايه فیزیک
88627 قدیر نوروزپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
88628 مهران نوروزپور 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88629 الهام نوروززاده 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
88630 شهرام نوروززاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
88631 شهرام نوروززاده 1372 كشاورزى زراعت
88632 مهناز نوروززاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88633 ابراهیم نوروززاده بلالی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88634 فاطمه نوروززاده خیبری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
88635 حمیدرضا نوروززاده رحیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88636 فرزانه نوروززاده فرزقی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
88637 امیرارسلان نوروزعلی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
88638 وحیده نوروزقلعه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88639 وحیده نوروزقلعه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88640 پریا نوروزکرمانشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88641 رضا نوروزنژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88642 سمیه نوروزنژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
88643 مژگان نوروزنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88644 ابراهیم نوروزی 1370 علوم رياضي آمار
88645 ابراهیم نوروزی 1353 علوم پايه شیمی
88646 احمد نوروزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
88647 اسدالله نوروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
88648 اسداله نوروزی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88649 اصغر نوروزی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
88650 اعظم نوروزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
88651 اعظم نوروزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
88652 الهام نوروزی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
88653 الهام نوروزی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88654 الهام نوروزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88655 ام البنین نوروزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88656 امیر نوروزی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
88657 امیر نوروزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
88658 امیر نوروزی 1387
88659 امیرمسعود نوروزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
88660 امین نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
88661 بهناز نوروزی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
88662 جعفر نوروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88663 جمشید نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
88664 جواد نوروزی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
88665 چمران نوروزی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88666 حبیب نوروزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88667 حسین نوروزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88668 حسین نوروزی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88669 حسین نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88670 حسین نوروزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88671 حسین نوروزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
88672 حمیدرضا نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88673 خدیجه نوروزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88674 داود نوروزی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
88675 ذکریا نوروزی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88676 راحله نوروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88677 راضیه نوروزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
88678 ربابه نوروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
88679 رخساره نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
88680 رضا نوروزی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
88681 رضا نوروزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88682 رضا نوروزی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88683 رمضانعلی نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
88684 روح ا له نوروزی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88685 ریحانه نوروزی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88686 ریحانه نوروزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88687 زهرا نوروزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88688 زهرا نوروزی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88689 زهرا نوروزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88690 زهرا نوروزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
88691 زهرا نوروزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88692 زهرا نوروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
88693 زهره نوروزی 1381 علوم پايه زمین شناسی
88694 زهره نوروزی 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
88695 زهره نوروزی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88696 زهره نوروزی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
88697 زهره نوروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88698 زهره نوروزی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
88699 زین العابدین نوروزی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
88700 زینب نوروزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229129