راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 88801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88801 طاهره موسوی خطاط 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
88802 مریم موسوی خطاط 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
88803 مریم موسوی دالینی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
88804 سیدجواد موسوی داودی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
88805 سیده مهسا موسوی درازمحله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
88806 سیدسعید موسوی دزفولی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88807 سیدمحمد موسوی دزفولی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
88808 سیده زینب موسوی دزفولی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88809 مجید موسوی دوزدهیری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
88810 مجید موسوی دوزدهیری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
88811 زهراسادات موسوی دوغ آبادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
88812 سیدروح اله موسوی دوغ آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
88813 مریم سادات موسوی دوغ آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88814 سیده زهرا موسوی ذاکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88815 سید علی موسوی راد 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
88816 سیدحسین موسوی راد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88817 سیدعلی موسوی راد 1389 علوم پايه زمین شناسی
88818 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
88819 فاطمه سادات موسوی راد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
88820 مهسا موسوی رباطی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88821 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
88822 وجیهه السادات موسوی ریزی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
88823 بی بی معصومه موسوی زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88824 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88825 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88826 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
88827 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
88828 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
88829 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
88830 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
88831 سیده الهه موسوی زاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
88832 مریم السادات موسوی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88833 سهیلا موسوی زاده جزایری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
88834 سیدمحسن موسوی زاده جزایری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
88835 صدیقه موسوی زاده جزایری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
88836 فاطمه موسوی زاده جزایری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
88837 سیده کلثوم موسوی زاده شهواری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88838 محسن موسوی زاده گوارشگی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
88839 سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88840 عصمت موسوی زاده یزدی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88841 مریم موسوی زاده یزدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88842 ملیحه موسوی زاده یزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
88843 سیدجواد موسوی زارع 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
88844 سیدعلی اصغر موسوی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88845 فرخنده موسوی زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
88846 زهرا موسوی سرآسیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88847 زهره موسوی سراسیا 1376 علوم پايه فیزیک
88848 سیدمهدی موسوی سردری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88849 سیدمسعود موسوی سعید 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88850 سید محمدسعید موسوی سوداگر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
88851 سیدمحمدسعید موسوی سوداگر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
88852 مرضیه موسوی سه گنبد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88853 سیدمحمد موسوی شائق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88854 سیدعلی موسوی شایق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
88855 سیددانیال موسوی شکیبا 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88856 میراحمد موسوی شلمانی 1390 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
88857 سیدمحمد موسوی شمس آباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
88858 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88859 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
88860 سیدمحمدمهدی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88861 سیدمحمدمهدی موسوی شوشتری 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
88862 سیدموسی الرضا موسوی صدر 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88863 سیدیوسف موسوی طغانی 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
88864 سیدکمال موسوی علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
88865 سیدجواد موسوی علی ابادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
88866 علیا موسوی علی ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88867 سید مهرداد موسوی علیزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88868 اعظم سادات موسوی عمادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
88869 سیدحسین موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
88870 سیدعلی موسوی عمادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
88871 سیدمحمود موسوی عمادی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
88872 مریم موسوی عمادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
88873 معصومه بیگم موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
88874 مژده موسوی غروی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88875 آرزو موسوی فارمد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88876 محمد موسوی فاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88877 ابوالفضل موسوی فخر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88878 زهرا موسوی فخر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
88879 بی بی الهه موسوی فر 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
88880 زهره موسوی فر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
88881 ستاره موسوی فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88882 سکینه موسوی فر 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88883 سیدعلی موسوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
88884 مرضیه موسوی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88885 سیده فریبا موسوی فرح بخش 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88886 سیدحسین موسوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88887 سیدوحید موسوی فرد 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
88888 سیده شفاء موسوی فرد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88889 هاشم موسوی فرد 1374 علوم پايه زمین شناسی
88890 سید حسن موسوی فضل 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
88891 سیدحسن موسوی فضل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88892 سیدحسن موسوی فضل 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
88893 سیدحسین موسوی فیض ابادی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88894 پرستو موسوی فیض آبادی 1370 علوم پايه فیزیک
88895 سیده حوریه موسوی فیض آبادی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
88896 بی بی معصومه موسوی قرقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88897 سیدمهدی موسوی قرقی 1397 مهندسي مهندسی شیمی
88898 سیدمحمد موسوی قلعه شیری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88899 سیده معصومه موسوی کاخکی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
88900 عزت اله موسوی کانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226357