راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 88801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
88801 زینب میرسرخ بوزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
88802 میرسعید میرسعیداف 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88803 حسین میرسعیدقاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88804 جواد میرسعیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88805 حسن میرسعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
88806 فاطمه میرسعیدی مقدم حسین آباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
88807 سمیه میرسلمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88808 سیدمهدی میرسلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88809 میرحمید میرسلیمانی عزیزی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88810 میترا میرسمیع 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88811 وحیده میرسمیع یزدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88812 سیدمحسن میرسندسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
88813 سیدمحسن میرسندسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
88814 منصوره میرسیاسی رشخوار 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
88815 رضا میرسیدی عنبران 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
88816 رضا میرسیدی عنبران 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
88817 سمیرا میرسیدی عنبران 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
88818 علی اصغر میرسیدی عنبران 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
88819 مرتضی میرشاه پناه 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
88820 اکرم السادات میرشاه ولد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88821 ستاره میرشاه ولد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
88822 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
88823 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
88824 مریم میرشاهانی 1373 علوم پايه زمین شناسی
88825 اتوسا میرشاهی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88826 امید میرشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88827 امیررضا میرشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
88828 بابک میرشاهی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88829 بابک میرشاهی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88830 بابک میرشاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
88831 بی بی شاه سلطان میرشاهی 1357 علوم پايه علوم جانوری
88832 پگاه میرشاهی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88833 ثنا میرشاهی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
88834 دا ود میرشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
88835 داریوش میرشاهی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
88836 رضا میرشاهی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
88837 رضا میرشاهی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
88838 رکسانا میرشاهی 1387 علوم پايه فیزیک
88839 سعید میرشاهی 1389 علوم پايه زمین شناسی
88840 سمیه میرشاهی 1382 هنر نيشابور نقاشی
88841 صدیقه میرشاهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
88842 علی میرشاهی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
88843 علی میرشاهی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
88844 علیرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88845 فائزه میرشاهی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88846 فاطمه میرشاهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
88847 فاطمه میرشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88848 فاطمه میرشاهی 1376 علوم پايه فیزیک
88849 کتایون میرشاهی 1372 علوم رياضي ریاضی
88850 لیدا میرشاهی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
88851 محسن میرشاهی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
88852 محمد میرشاهی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
88853 محمد میرشاهی 1352 مهندسي راه و ساختمان
88854 محمدرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
88855 مسعود میرشاهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
88856 مهرداد میرشاهی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88857 مینا میرشاهی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
88858 مینا میرشاهی 1385 علوم رياضي آمار
88859 مینا میرشاهی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
88860 وهاب میرشاهی 1382 علوم پايه زمین شناسی
88861 هما میرشاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88862 فاطمه میرشجاعان 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88863 سیدباقر میرشجاعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
88864 سیده ثریا میرشجاعی لنگری 1376 علوم پايه فیزیک
88865 بهتا میرشجاعیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88866 محمدجواد میرشجاعیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88867 سیدمهدی میرشرقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
88868 شهلا میرشریفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88869 زهرا میرشکار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88870 عطاالله میرشکار 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
88871 فرشته میرشکار 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
88872 مجتبی میرشکار 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
88873 اسماعیل میرشکاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
88874 اسما میرشکارپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
88875 اناهیتا میرشکارطویل 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
88876 علیرضا میرشکارمقدم شهرضائی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
88877 سمانه میرشکاری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88878 محمدرضا میرشکاری 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
88879 مسعود میرشکاری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
88880 ابوالفضل میرشکاری احمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
88881 تیداء میرشکاری کوهپایه 1368 علوم رياضي آمار
88882 بهزاد میرشکرایی 1366 علوم رياضي آمار
88883 پژمان میرشکرایی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
88884 شبنم میرشکرایی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88885 دانیال میرشمسی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
88886 امید میرشمسی کاخکی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88887 امیر میرشمسی کاخکی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
88888 امین میرشمسی کاخکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
88889 امین میرشمسی کاخکی 1379 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
88890 امین میرشمسی کاخکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
88891 سیدعباس میرصادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88892 مازیار میرصالحی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88893 مازیار میرصالحی 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
88894 مهناز میرصالحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88895 میترا میرصالحی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
88896 ایمان میرصدرائی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88897 ایمان میرصدرائی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88898 ندا میرصدرائی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
88899 نیلوفر میرصدرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
88900 یاسمن میرصدرائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790340