راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 89001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89001 مینا میرشاهی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
89002 مینا میرشاهی 1385 علوم رياضي آمار
89003 مینا میرشاهی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
89004 وهاب میرشاهی 1382 علوم پايه زمین شناسی
89005 هما میرشاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89006 فاطمه میرشجاعان 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89007 سیدباقر میرشجاعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89008 سیده ثریا میرشجاعی لنگری 1376 علوم پايه فیزیک
89009 بهتا میرشجاعیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89010 محمدجواد میرشجاعیان حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89011 سیدمهدی میرشرقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89012 شهلا میرشریفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89013 زهرا میرشکار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89014 عطاالله میرشکار 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89015 فرشته میرشکار 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
89016 مجتبی میرشکار 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89017 اسماعیل میرشکاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89018 اسما میرشکارپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89019 اناهیتا میرشکارطویل 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
89020 علیرضا میرشکارمقدم شهرضائی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
89021 سمانه میرشکاری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89022 محمدرضا میرشکاری 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
89023 مسعود میرشکاری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
89024 ابوالفضل میرشکاری احمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
89025 تیداء میرشکاری کوهپایه 1368 علوم رياضي آمار
89026 بهزاد میرشکرایی 1366 علوم رياضي آمار
89027 پژمان میرشکرایی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
89028 شبنم میرشکرایی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89029 دانیال میرشمسی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
89030 امید میرشمسی کاخکی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89031 امیر میرشمسی کاخکی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
89032 امین میرشمسی کاخکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89033 امین میرشمسی کاخکی 1379 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
89034 امین میرشمسی کاخکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
89035 سیدعباس میرصادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89036 مازیار میرصالحی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89037 مازیار میرصالحی 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
89038 مهناز میرصالحی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89039 میترا میرصالحی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89040 ایمان میرصدرائی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89041 ایمان میرصدرائی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89042 ندا میرصدرائی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89043 نیلوفر میرصدرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
89044 یاسمن میرصدرائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
89045 وحید میرصدرایی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89046 سیدعلیرضا میرصفیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
89047 مریم میرطاهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
89048 سیدحمید میرطباطبایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
89049 لیلا میرعابدینی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
89050 سیده مهیندخت میرعباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
89051 سیدحمیدرضا میرعبدالهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
89052 حسین میرعرب رضی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89053 سیدمحمد میرعرب رضی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89054 مریم میرعرب رضی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89055 سعید میرعرب رضی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
89056 میثم میرعرب رضی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
89057 خدیجه میرعربی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
89058 نرگس میرعزیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89059 نرگس میرعزیزی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89060 سیده منصوره میرعلا 1383 علوم رياضي ریاضی محض
89061 صبا میرعلائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89062 مریم میرعلی 1375 علوم رياضي ریاضی
89063 ملیحه میرعلی 1379 علوم رياضي آمار
89064 مهدیه میرعلی بیداخویدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
89065 سمانه میرعلی جانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89066 فاطمه میرعلی زاده کاسب 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
89067 غلام عباس میرعلیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89068 سیده معصومه میرعمادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89069 پریسا میرغدیری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89070 سیدطاهر میرفاضلی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89071 علی اقا میرفخرائی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89072 هومان میرفخرائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89073 الهام میرفرح 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
89074 الهام میرفرح 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
89075 حسام میرفرح 1388 مهندسي مهندسی شیمی
89076 سیدعلیرضا میرفندرسکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
89077 سیدحسن میرقائمی 1354 علوم پايه شیمی
89078 سیدحمید میرقاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89079 سیدمحمد میرقاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
89080 سیدمصطفی میرقاسمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89081 عذرا میرقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89082 احمد میرقراچولو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89083 سیدعلی میرقلنج 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
89084 سمانه میرقلی زاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
89085 سونیا میرکاظمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89086 مهین میرکاظمی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89087 کبری میرکاظمی مود 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89088 سیدیعقوب میرکتولی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89089 سیدحمید میرکریمی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
89090 سیدعلی میرکریمی 1374 مهندسي مهندسی عمران
89091 سیدعلیرضا میرکریمی 1377 علوم پايه فیزیک
89092 سیدمحمدرسول میرکریمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
89093 معصومه میرکریمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89094 نعمت میرکریمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89095 میرعلی میرکریمی کمارعلیا 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89096 محمد طاهر میرکزهی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
89097 اشرف السادات میرکمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89098 سید محمد مهدی میرکمالی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89099 ملیکاسادات میرکمالی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
89100 زینب میرکمالی راینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047014