راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 89001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89001 محمدمحسن نادری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89002 محمدمهدی نادری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89003 مریم نادری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89004 مریم نادری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89005 ملیحه نادری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89006 ملیحه نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89007 موسی نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89008 مهدی نادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89009 مهدی نادری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
89010 مهدی نادری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89011 مهدی نادری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89012 مهدی نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
89013 مهرداد نادری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
89014 نادر نادری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89015 نادر نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89016 نرجس نادری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89017 نرگس نادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89018 نرگس نادری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
89019 نسترن نادری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
89020 نسیم نادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89021 نصراله نادری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89022 نیلوفر نادری 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89023 علی نادری قوژدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89024 پدیده نادری اسرمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89025 پرستو نادری اسرمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
89026 فرج اله نادری ال 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89027 نازنین نادری اوسط 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89028 روح اله نادری بنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89029 عبدالمجید نادری بنی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89030 تبسم نادری بوانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89031 جمیله نادری بوانلو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89032 سیما نادری بوانلو 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89033 شبنم نادری بوانلو 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89034 غلامعباس نادری بوانلو 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89035 زکیه نادری چنار 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
89036 رامین نادری دره شوری 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89037 حامد نادری راد 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89038 حامد نادری راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89039 زهرا نادری سمسانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89040 زهرا نادری سمیرمی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89041 فاطمه نادری سمیرمی 1386 علوم پايه فیزیک
89042 اعظم نادری فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
89043 اکرم نادری فرد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89044 محمود نادری کلات 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89045 سحر نادری گرجی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89046 رمضانعلی نادری مایوان 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89047 زهرا نادری مایوان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
89048 حجت نادری مشکین 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89049 سوسن نادری میقان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89050 سوسن نادری میقان 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89051 سیما نادری میقان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89052 نصیر نادری میقان 1365 علوم پايه زمین شناسی
89053 سعید نادری نژاد 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
89054 علیرضا نادری نسب 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89055 افسانه نادری یگ نظر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89056 اعظم نادری یگنظر 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89057 پریسا نادریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
89058 فردین نادریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89059 محبوبه نادریان 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
89060 معصومه نادریان خاکستر 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89061 هاجر نادریان عباس قلعه 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89062 محمد نادریان فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89063 محمد نادریان فر 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
89064 علی رضا نادریان لائین 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89065 سمیرا نادعلی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
89066 فتح اله نادعلی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89067 فتح اله نادعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89068 مریم نادعلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89069 نجمه نادعلی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89070 ولی اله نادعلی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
89071 طیبه نادعلی پورملکشاه 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89072 حسن نادعلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89073 علی نادعلی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89074 فرزانه نادعلی زاده حصار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89075 مریم نادعلی زاده طبری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89076 فاطمه نادعلی زاده طرقبه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89077 ایمان نادعلی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
89078 غزاله نادعلیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89079 فاطمه نادم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89080 آیلین نادمی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
89081 اکرم نادمی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
89082 حسین نادمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
89083 داوود نادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89084 سیدمحسن نادمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89085 فاطمه نادمی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
89086 مجید نادمی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89087 مهدی نادمی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89088 ناهید نادمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89089 محمد نادمی گرو 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89090 حمیدرضا نادهی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
89091 ابوالفضل نادی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89092 بهزاد نادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89093 پوریا نادی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
89094 حسین نادی 1376 علوم پايه فیزیک
89095 حسین نادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89096 زهرا نادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89097 زهرا نادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
89098 سعید نادی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89099 سعید نادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89100 سعید نادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465404