راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 38 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 89201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89201 شجاع محمد وفایی نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89202 محمدحسین وفاییان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89203 دانیال وقارموسوی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
89204 سیدعباس وقارموسوی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
89205 زهرا وقاری زمهریر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
89206 سیدجواد وقفی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89207 خدیجه وقوعی 1354 كشاورزى صنایع غذایی
89208 محمدتقی وقوعی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89209 فاطمه وکیل 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89210 میترا وکیل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89211 وحیده وکیل بقمچی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89212 اکرم وکیل زاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89213 مهدی وکیل زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89214 لیلا وکیل نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89215 خدیجه وکیل الرعائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89216 منصوره وکیل بقمچ 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
89217 منصوره وکیل بقمچ 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89218 وحیده وکیل بقمچی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89219 اکرم وکیل زاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89220 جواد وکیل زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89221 رقیه وکیل زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89222 سمیرا وکیل زاده 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89223 سمیرا وکیل زاده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
89224 محسن وکیل زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89225 محمود وکیل زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89226 خدیجه وکیل عبدل اباد 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89227 الهه وکیل نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89228 آرش وکیلی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89229 آرش وکیلی 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
89230 اکرم وکیلی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89231 امین وکیلی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89232 تورج وکیلی 1382 دامپزشكي دامپزشکی
89233 جعفر وکیلی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89234 جواد وکیلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89235 حسین وکیلی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
89236 سیدعلیرضا وکیلی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
89237 سیدعلیرضا وکیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
89238 سیدعلیرضا وکیلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
89239 سیدمحمد وکیلی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89240 سیده نفیسه وکیلی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89241 شیما وکیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89242 علی وکیلی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89243 فاطمه وکیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89244 فاطمه وکیلی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
89245 محسن وکیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89246 محمد وکیلی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89247 محمدرضا وکیلی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
89248 محمدرضا وکیلی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89249 مهدی وکیلی 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
89250 طاهره وکیلی احمدابادی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89251 اکرم وکیلی ارکی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89252 زهرا وکیلی ارکی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
89253 سمانه وکیلی ازغندی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89254 سمانه وکیلی ازغندی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
89255 قاسم وکیلی ازغندی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89256 معصومه وکیلی ازغندی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
89257 مسعود وکیلی اسفندیاری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89258 هایده وکیلی امینی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89259 زهرا وکیلی اوندری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89260 صدیقه وکیلی اوندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89261 کلثوم وکیلی اوندری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89262 مریم وکیلی اوندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89263 اعظم وکیلی بقمچ 1386 علوم پايه فیزیک
89264 وحیده وکیلی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
89265 ربابه وکیلی زارچ 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89266 قاسم وکیلی زارچ 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89267 محمدحسن وکیلی زارچ 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
89268 فاطمه وکیلی طرقی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89269 شهرام وکیلی فرد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89270 جواد وکیلی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
89271 زهرا وکیلیان 1364 علوم پايه دبیری شیمی
89272 زهرا وکیلیان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89273 سارا وکیلیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89274 محمدعلی وکیلیان زند 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89275 ندا وکیلیان زند 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89276 محمد رضا ولائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
89277 الهه ولایتی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
89278 علی اکبر ولایتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89279 محسن ولایتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89280 نسرین ولایتی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89281 فاطمه ولایتی نجف آبادی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89282 محبوبه ولایتی باغداری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89283 مژگان ولایتی باغداری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
89284 حیدرعلی ولایتی ثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
89285 جواد ولایتی حقیقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89286 مریم ولایتی عسکری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89287 حسین ولایتی مانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89288 ازیتا ولایتی مقدم 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89289 الهه ولایتی مقدم 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
89290 احسان ولایتی نجف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
89291 اکرم ولایتی هوشنگ 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89292 محمدرضا ولایتی هوشنگ 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89293 علی ولایی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89294 عباس ولایی بی لسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89295 رضا ولدان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
89296 طاهره ولدپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89297 راحله ولدخانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
89298 شهناز ولکجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89299 الهام ولوی 1391
89300 محمدشهرام ولوی 1373 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909919929   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34261039