راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 89301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89301 محسن میرزائی فرد 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
89302 محمدرضا میرزائی فرد 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
89303 رویا میرزائی فیض ابادی 1371 علوم رياضي ریاضی
89304 حسین میرزائی فیض آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
89305 روح الله میرزائی فیض آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
89306 سارا میرزائی فیض آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89307 سارا میرزائی فیض آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89308 سمانه میرزائی فیض آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89309 معصومه میرزائی قوژدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
89310 مهری میرزائی قوژدی 1385 علوم رياضي آمار
89311 الهه میرزائی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89312 ایمان میرزائی کاخکی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89313 ایمان میرزائی کاخکی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89314 حسین میرزائی کاخکی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89315 مهلا میرزائی کاخکی 1388 علوم پايه فیزیک
89316 مهلا میرزائی کاخکی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
89317 عبدالرسول میرزائی گیسکی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89318 شهرزاد میرزائی لوحه سرا 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89319 اکرم میرزائی محمدآبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89320 ابوالقاسم میرزائی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89321 حسین میرزائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
89322 زینب میرزائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89323 مجتبی میرزائی مهر 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
89324 فرناز میرزائی مهموئی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
89325 حسین میرزائی نجفقلی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
89326 بهناز میرزائی نجم آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89327 محمدرضا میرزائی نجم ابادی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89328 اعظم میرزائیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی ( آموزش محور )
89329 بهرام میرزائیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89330 بهرام میرزائیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89331 تکتم میرزائیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89332 علی میرزائیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89333 فاطمه سادات میرزائیان 1382 علوم رياضي آمار
89334 محمدرضا میرزائیان 1366 كشاورزى زراعت
89335 محمدرضا میرزائیان 1369 كشاورزى زراعت
89336 محمدعلی میرزائیان 1357 مهندسي مهندسی مکانیک
89337 عزیز میرزائیان انباردان 1354 علوم پايه زمین شناسی
89338 روح اله میرزائیان تفتی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89339 زهره میرزائیان تفتی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89340 عاطفه میرزائیان تفتی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89341 پرهام میرزائیان خمسه 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
89342 محسن میرزائیان دهکردی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89343 سیدمهدی میرزابابائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89344 سیدمهدی میرزابابائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89345 محمدجواد میرزابابائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
89346 سیدحمید میرزابابائی مزرعه آخوند 1376 علوم رياضي آمار
89347 امیر میرزابیاتی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89348 حسین میرزابیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89349 حسین میرزابیگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89350 علی میرزابیگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89351 مهدیه میرزابیگی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89352 الهام میرزاپور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89353 سیدخسرو میرزاپور 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89354 عادل میرزاپور 1380 دامپزشكي دامپزشکی
89355 فاطمه میرزاپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
89356 هادی میرزاپور 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89357 سعادت اله میرزاپوراستبرق 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89358 رقیه میرزاپوربقمج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89359 سلیمان میرزاپوررشنو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89360 مرضیه میرزاپورکاری یزد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89361 محسن میرزاپورورکی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89362 الهه میرزاجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89363 سیده مهناز میرزاجانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
89364 صدیقه میرزاجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
89365 مریم میرزاجانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
89366 عبدالرحمان میرزاجعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89367 سمانه میرزاحسین 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
89368 پونه میرزاحسین کاشی 1375 علوم پايه فیزیک
89369 ناصر میرزاحسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89370 رضا میرزاخان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89371 فاطمه میرزاخان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
89372 ندا میرزاخان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89373 قاسم میرزاخان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89374 نسرین میرزاخان زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89375 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89376 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
89377 فاطمه میرزاخانلری 1355 علوم پايه شیمی
89378 بهنام میرزاخانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89379 میلاد میرزاخانی لطف آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
89380 مهرداد میرزادلاوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89381 عاطفه میرزادوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
89382 زهرا میرزاده 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
89383 سیداصغر میرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89384 سیدایمان میرزاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89385 سیدحسین میرزاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89386 سیدعلی میرزاده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
89387 سیدمحمدباقر میرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89388 سیدمهدی میرزاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89389 سیده فاطمه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89390 محترم السادات میرزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89391 محمدرضا میرزاده 1367 علوم رياضي آمار
89392 مریم میرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89393 معصومه میرزاده 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
89394 ملیحه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89395 مهرشاد میرزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89396 نسرین میرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89397 سهیلا میرزاده رهنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89398 محمدرضا میرزاده رهنی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89399 محمدرضا میرزاده رهنی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
89400 سیده طاهره میرزاده شیروانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903965