ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 103,021
نمایش موارد : 89401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89401 زهرا سادات موسوی تکیه 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89402 زهره موسوی تکیه 1378 علوم پايه فیزیک
89403 زینب موسوی تکیه 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89404 زینب موسوی تکیه 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89405 سیدحجّت موسوی تکیه 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89406 فروغ السادات موسوی تکیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89407 مبارکه سادات موسوی تکیه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89408 مریم السادات موسوی تکیه 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89409 سیده فائقه موسوی تیله بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89410 شهرزاد موسوی تیمجانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89411 سیدعلی موسوی ثانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89412 سیدمحمد موسوی ثانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
89413 سیدجواد موسوی جراحی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
89414 سیدحسین موسوی جراحی 1383 علوم رياضي آمار
89415 محمد موسوی جراحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89416 یاسمن موسوی جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89417 سیدمجتبی موسوی جزایری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89418 عطیه موسوی جزایری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89419 سیداحمد موسوی جهان آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
89420 سیدمهدی موسوی جهان آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89421 شیوا موسوی جهان آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89422 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89423 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89424 فاطمه السادات موسوی جهان آبادی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
89425 صدیقه موسوی جهان ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89426 عقیله سادات موسوی جهان ابادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
89427 سیدعلی موسوی چاشمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89428 افشین موسوی چلک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
89429 سیداکبر موسوی چهارطاقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89430 مریم السادات موسوی چهارطاقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89431 جلیل موسوی حجازی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89432 سیدرضا موسوی حسن آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
89433 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89434 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
89435 سیداحمد موسوی حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
89436 سیدسعید موسوی حسینی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89437 اسماء موسوی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
89438 الهام موسوی خراسانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89439 سیدمحمدامین موسوی خراسانی 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
89440 حمزه موسوی خسروی 1363 كشاورزى امور دامی
89441 سیدمهدی موسوی خطاط 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89442 طاهره موسوی خطاط 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
89443 مریم موسوی خطاط 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
89444 مریم موسوی دالینی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
89445 سیدجواد موسوی داودی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
89446 سیده مهسا موسوی درازمحله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
89447 سیدسعید موسوی دزفولی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89448 سیدمحمد موسوی دزفولی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89449 سیده زینب موسوی دزفولی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89450 مجید موسوی دوزدهیری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89451 مجید موسوی دوزدهیری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
89452 زهرا موسوی دوغ آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
89453 زهراسادات موسوی دوغ آبادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
89454 سیدروح اله موسوی دوغ آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89455 مریم سادات موسوی دوغ آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89456 سیده زهرا موسوی ذاکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89457 سید علی موسوی راد 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
89458 سیدحسین موسوی راد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89459 سیدعلی موسوی راد 1389 علوم پايه زمین شناسی
89460 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89461 فاطمه سادات موسوی راد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
89462 مهسا موسوی رباطی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89463 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89464 وجیهه السادات موسوی ریزی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
89465 بی بی معصومه موسوی زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89466 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89467 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89468 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
89469 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
89470 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
89471 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89472 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89473 سیده الهه موسوی زاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89474 مریم السادات موسوی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89475 سهیلا موسوی زاده جزایری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
89476 سیدمحسن موسوی زاده جزایری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89477 صدیقه موسوی زاده جزایری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
89478 فاطمه موسوی زاده جزایری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
89479 سیده کلثوم موسوی زاده شهواری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89480 محسن موسوی زاده گوارشگی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
89481 سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89482 عصمت موسوی زاده یزدی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89483 مریم موسوی زاده یزدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89484 ملیحه موسوی زاده یزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
89485 سیدجواد موسوی زارع 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
89486 سیدعلی اصغر موسوی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89487 فرخنده موسوی زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89488 زهرا موسوی سرآسیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89489 زهره موسوی سراسیا 1376 علوم پايه فیزیک
89490 سیدمهدی موسوی سردری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89491 سیدمسعود موسوی سعید 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89492 سید محمدسعید موسوی سوداگر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89493 سیدمحمدسعید موسوی سوداگر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
89494 مرضیه موسوی سه گنبد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89495 سیدمحمد موسوی شائق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89496 سیدعلی موسوی شایق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89497 سیددانیال موسوی شکیبا 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89498 میراحمد موسوی شلمانی 1390 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
89499 سیدمحمد موسوی شمس آباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
89500 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119219319419519619719819911001101110211031   >