راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 89501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89501 مهدی میرنژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89502 نرگس میرنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89503 سعیده میرنژادعنبرانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89504 نگار میرنژادعنبرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89505 سیدمحمود میرنوربخش 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89506 سیدمحمود میرنوربخش 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89507 سیدحسین میرنوروزی رزی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89508 مهری میرواعظیان شرق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89509 بهروز میرورزنده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89510 مائده میروزیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89511 محمدهادی میروزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89512 سیداحمد میروکیلی مهریزی 1355 علوم رياضي ریاضی
89513 نجمه میرویسی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89514 مجید میرهادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89515 بی بی محترم میرهاشمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89516 بی بی ملیحه میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89517 بی بی ملیحه میرهاشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89518 بی بی ملیحه میرهاشمی 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
89519 سیداسداله میرهاشمی 1354 مهندسي راه و ساختمان
89520 سیدحمید میرهاشمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89521 سیده ثریا میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89522 سیده نعیمه میرهاشمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
89523 سیدهادی میرهاشمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89524 علی میرهاشمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89525 سیدمحمد میرهاشمی دهنوی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
89526 ابوالحسن میری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89527 اتیکه میری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89528 احسان میری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89529 اعظم میری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89530 اعظم میری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
89531 افسانه میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89532 افسانه میری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
89533 الهام میری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89534 الهه میری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89535 حسین میری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89536 حسین میری 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89537 خدیجه میری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
89538 ربابه میری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
89539 رضا میری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89540 رفعت میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89541 زهرا میری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89542 زینب میری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89543 زینب میری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89544 زینب میری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89545 ساره میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89546 سمیه میری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89547 سیدحمید میری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89548 سیدسعید میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89549 سیدمحسن میری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
89550 سیدمهدی میری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89551 سیدمهدی میری 1351 علوم رياضي آمار و ماشینهای حسابگر
89552 طاهره میری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
89553 طیبه میری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89554 طیبه میری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
89555 عصمت میری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89556 عصمت میری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89557 علی اصغر میری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89558 علی اکبر میری 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89559 علی اکبر میری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89560 علی اکبر میری 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89561 علی اکبر میری 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
89562 علیرضا میری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89563 علیرضا میری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89564 علیرضا میری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89565 غلامرضا میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89566 فائزه میری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
89567 فائزه میری 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
89568 فاطمه میری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89569 فاطمه میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89570 فاطمه میری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89571 فاطمه سادات میری 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
89572 فرشته میری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
89573 فروغ میری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89574 فروغ میری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
89575 فریبا میری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89576 فریبا میری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89577 مجید میری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89578 مجید میری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89579 محدثه میری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89580 محسن میری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89581 محمد میری 1369 علوم پايه زمین شناسی
89582 محمد میری 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89583 محمدامین میری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89584 محمدامین میری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
89585 محمدامین میری 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
89586 محمدحسن میری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89587 محمدحسن میری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89588 محمدرضا میری 1373 علوم رياضي ریاضی
89589 محمدرضا میری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
89590 محمدصادق میری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
89591 محمود میری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89592 مریم میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
89593 مریم میری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89594 ملیحه میری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
89595 مهدی میری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89596 مهرنوش میری 1392 پردیس دانشگاهی صنایع غذایی - علوم و صنایع غذایی
89597 مهری میری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89598 مهناز میری 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89599 نرگس میری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89600 نسرین میری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491141