راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 89601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89601 محمد نیک روبیلندی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89602 حسین نیک روزی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89603 لیلا نیک روش 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
89604 منیر نیک روش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89605 عزیزمراد نیک روشن 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89606 سامانه نیک زاد 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
89607 ناهید نیک زاداملی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89608 تکتم نیک زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89609 وجیهه نیک زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89610 مرضیه نیک سیرت 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89611 سیدجواد نیک سیما 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89612 عباس نیک صفت 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89613 محبوبه نیک صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89614 مرتضی نیک صفت 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89615 کورش نیک طبع دهبارز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89616 حمید نیک عابد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89617 مهشید نیک فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89618 ابوالفضل نیک فرجام 1380 علوم پايه فیزیک
89619 احمدرضا نیک فرجام 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89620 حامدرضا نیک فرجام 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89621 حمزه نیک فرجام 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89622 حمیدرضا نیک فرجام 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89623 کاظم نیک فرجام 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89624 لیلا نیک فرجام 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89625 معصومه نیک فرجام هفت آسیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89626 اشرف نیک فطرت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89627 مهدی نیک فطرت 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89628 محمد نیک قامت زرندینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89629 هادی نیک قلب 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89630 علیرضا نیک کار 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89631 علیرضا نیک کاران 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
89632 اکرم نیک کردار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89633 محمد نیک منش 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89634 هاشم نیک نام 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89635 ولی نیک نام شاهرک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89636 محترم نیک نام فیض آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89637 اکرم نیک نفس گنوئی پور 1376 علوم پايه فیزیک
89638 سهیلا نیک نیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89639 لیلا نیک آئین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
89640 زینب نیک اختر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89641 بهروز نیک امیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89642 سحر نیک اندیش 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89643 عطیه نیک اندیش 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89644 نادر نیک اندیش 1378 علوم رياضي آمار
89645 اعظم نیک بخت 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
89646 الهام نیک بخت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89647 الهام نیک بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89648 پیام نیک بخت 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89649 زهرا نیک بخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
89650 ساره نیک بخت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89651 سعید نیک بخت 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89652 سمیه نیک بخت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89653 عباس نیک بخت 1372 علوم پايه زمین شناسی
89654 علی نیک بخت 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89655 گلناز نیک بخت 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
89656 گیتی نیک بخت 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89657 محمد نیک بخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89658 نفیسه نیک بخت 1384 علوم رياضي ریاضی محض
89659 مسعود نیک بخت زرقری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89660 مریم نیک بخت فیض آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89661 حسین نیک بخت کتولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
89662 حانیه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89663 حانیه نیک بختی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
89664 رسول نیک بختی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89665 ریحانه نیک بختی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89666 ریحانه نیک بختی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
89667 مریم نیک بنیادسعدآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89668 راحله نیک بین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89669 سارا نیک بین 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
89670 فایزه نیک بین 1389 علوم پايه زمین شناسی
89671 فهیمه نیک بین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
89672 بهرام نیک بین مهنه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89673 یاسر نیک پرست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89674 یاسر نیک پرست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
89675 یاسر نیک پرست 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
89676 فاطمه نیک پرور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89677 فاطمه نیک پسند 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89678 نجمه نیک پسند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89679 الهه نیک پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89680 سامان نیک پور 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89681 سیدحسن نیک پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89682 سینا نیک پور 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89683 شیما نیک پور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89684 شیوا نیک پور 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
89685 لیلی نیک پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
89686 محسن نیک پور 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
89687 محمّدعلی نیک پور بجستانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
89688 حوریه نیک پی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89689 میلاد نیک پی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
89690 هدیه نیک پی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89691 وحید نیک پیمان 1386 علوم پايه زمین شناسی
89692 وحید نیک پیمان 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
89693 یاسر نیک پیمان 1381 علوم پايه زمین شناسی
89694 حمیده نیک جو 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89695 محمود نیک جو 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89696 فاطمه نیک خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
89697 فریبا نیک خلق 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89698 حسین نیک خو 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
89699 رضا نیک خواه 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89700 ملیحه نیک خواه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273207