راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 89601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89601 علیرضا نورپوررودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
89602 علیرضا نورپوررودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
89603 حسن نورچناربو 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89604 محمد نورچناربو 1388 علوم رياضي آمار
89605 سیدشمس الدین نورحسینی نیاکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
89606 منصور نوردانش 1358 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89607 سیده عطیه نوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89608 مبارکه نورزاده زو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89609 مینا نورزاده نامقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89610 مینا نورزاده نامقی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
89611 مینا نورزاده نامقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
89612 نسرین نورس مفرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89613 طیبه نورسته 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89614 طیبه نورسته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89615 محمدرضا نورشمس 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
89616 ژاله نورعلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89617 مریم نورعلی 1379 علوم رياضي آمار
89618 مه روز نورعلی 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
89619 حامد نورماه 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
89620 راضیه نورمحمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89621 حسین نورمحمدزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89622 سمیه نورمحمدزاده 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
89623 فاطمه نورمحمدزاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89624 اسماعیل نورمحمدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89625 اسماعیل نورمحمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89626 اعظم نورمحمدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89627 اکرم نورمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89628 اکرم نورمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89629 الهام نورمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89630 جواد نورمحمدی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
89631 حسین نورمحمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89632 حمیدرضا نورمحمدی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89633 سکینه نورمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89634 علی نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی
89635 لیلا نورمحمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89636 محسن نورمحمدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89637 محمد نورمحمدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89638 محمدسعدی نورمحمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89639 مریم نورمحمدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
89640 حسین نورمحمدی پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89641 محمود نورمحمدی بایگی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89642 محمد نورمحمدی خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89643 علی نورمحمدی قلعه سرخی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89644 مریم نورمحمدی کشککی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89645 الهه نورمحمدی هدک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89646 سعیده نورمحمدی هدک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89647 حسین نورمحمدیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89648 نورالعین نورمن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89649 نورعزه نورمن 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89650 زهرا نورمندی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89651 علی نورمندی پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
89652 فرزانه نورمندی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89653 حسن نوروز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89654 الهام سادات نوروز زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
89655 شهرام نوروز زاده 1381 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
89656 پریا نوروز کرمانشاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89657 پریا نوروز کرمانشاهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89658 عبدالقادر نوروزبائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89659 لیلا نوروزبابایی 1378 علوم پايه فیزیک
89660 عفت نوروزپور 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
89661 قدیر نوروزپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89662 مهران نوروزپور 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89663 الهام نوروززاده 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
89664 شهرام نوروززاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89665 شهرام نوروززاده 1372 كشاورزى زراعت
89666 مهناز نوروززاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89667 ابراهیم نوروززاده بلالی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89668 فاطمه نوروززاده خیبری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89669 حمیدرضا نوروززاده رحیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89670 فرزانه نوروززاده فرزقی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89671 امیرارسلان نوروزعلی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
89672 وحیده نوروزقلعه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89673 وحیده نوروزقلعه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89674 پریا نوروزکرمانشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89675 رضا نوروزنژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
89676 سمیه نوروزنژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89677 مژگان نوروزنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89678 ابراهیم نوروزی 1370 علوم رياضي آمار
89679 ابراهیم نوروزی 1353 علوم پايه شیمی
89680 احمد نوروزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
89681 اسدالله نوروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89682 اسداله نوروزی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89683 اصغر نوروزی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89684 اعظم نوروزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
89685 اعظم نوروزی 1379 علوم پايه زمین شناسی
89686 الهام نوروزی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89687 الهام نوروزی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89688 الهام نوروزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89689 ام البنین نوروزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89690 امیر نوروزی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
89691 امیر نوروزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
89692 امیر نوروزی 1387
89693 امیرمسعود نوروزی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
89694 امین نوروزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
89695 بهناز نوروزی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
89696 جعفر نوروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89697 جمشید نوروزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89698 جواد نوروزی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
89699 چمران نوروزی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89700 حبیب نوروزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307108