راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 89601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89601 اکرم السادات یحیی زاده مشهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89602 رضا یحیی زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89603 سیده سمیه یحیی زاده مشهدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
89604 سیده نگین یحیی زاده مشهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
89605 فرهاد یحیی زاده مشهدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89606 زهرا یخدانی 1386 علوم رياضي آمار
89607 امید یخکشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
89608 غلامرضا یخکشی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89609 کبری یخکشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89610 سید امیرحسین یداللهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89611 محمدعلی یداللهی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
89612 علی یداله پورزواردهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89613 اعظم یدالهی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89614 بی بی اعظم یدالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89615 فریبا یدالهی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
89616 گل اذین یدالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89617 محمد یدالهی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89618 مهدی یدالهی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89619 میترا یدالهی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
89620 یداله یدالهی اهنگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89621 اسفندیار یدالهی خبوشان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89622 مجتبی یدالهی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89623 زهرا یدوی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89624 زهرا یدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89625 فائزه یدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89626 مهدی یدی یزدان ابادسفلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89627 وحید یدیعی سبزوار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89628 پدرام یزدان بخش 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
89629 سارا یزدان بخش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
89630 سارا یزدان بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
89631 علی اصغر یزدان بخش 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89632 نوید یزدان بخش 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89633 بهار یزدان پرست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89634 زهرا یزدان پرست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89635 زهرا یزدان پرست 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
89636 محمدحسن یزدان پرست 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89637 مریم یزدان پرست 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
89638 مریم یزدان پرست 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
89639 بی بی عصمت یزدان پرست بایکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89640 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
89641 آرمین دخت یزدان پناه 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89642 افشین یزدان پناه 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89643 جعفر یزدان پناه 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89644 خدیجه یزدان پناه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
89645 رضا یزدان پناه 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
89646 سحر یزدان پناه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89647 سمیّه یزدان پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89648 طاهره یزدان پناه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89649 طلا یزدان پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89650 طلا یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89651 علی یزدان پناه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89652 علی یزدان پناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89653 علی رضا یزدان پناه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89654 فرشته یزدان پناه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89655 محسن یزدان پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی
89656 مهدی یزدان پناه 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89657 نجمه یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89658 نسیم یزدان پناه 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89659 هادی یزدان پناه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
89660 منصوره یزدان پناه احمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
89661 معین یزدان پناه احمدابادی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89662 عباس یزدان پناه احمدی ابادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89663 احسان یزدان پناه مقدم 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
89664 پیمان یزدان پناه مقدم 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89665 پیمان یزدان پناه مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89666 داریوش یزدان پناه نامقی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89667 کورش یزدان پناه نامقی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89668 محبوبه یزدان پناه نامقی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89669 فاطمه یزدان پناه یزدان ابادسف 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89670 علی یزدان پناهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
89671 مهرداد یزدان پناهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89672 احمد یزدان پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89673 حمیده یزدان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89674 حمیده یزدان پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( مجازی )
89675 محمد یزدان پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89676 سمیرا یزدان پورمقدم 1379 علوم رياضي آمار
89677 حسین یزدان خواه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
89678 زهرا یزدان خواه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89679 لیلا یزدان خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89680 امیررضا یزدان دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89681 حانیه یزدان دوست 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
89682 حمیدرضا یزدان دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89683 حمیده یزدان دوست 1384 علوم پايه فیزیک
89684 حمیده یزدان دوست 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
89685 سمیه یزدان دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89686 فهیمه یزدان دوست 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89687 عذرا یزدان دوست اسفیوچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89688 محمدرضا یزدان دیزیچه 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89689 آتنا یزدان شناس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
89690 الهام یزدان شناس 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89691 الهام یزدان شناس 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
89692 سلماز یزدان شناس 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89693 طاهره یزدان شناس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
89694 غلامرضا یزدان شناس 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89695 علی یزدان طلب 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
89696 هانیه یزدان فر 1382 علوم پايه فیزیک
89697 الهام یزدان مهر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89698 الهام یزدان مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89699 حمزه یزدان مهر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89700 مهرنوش یزدان مهر 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913504