راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 89601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89601 وحید میرصدرایی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89602 سیدعلیرضا میرصفیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
89603 مریم میرطاهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
89604 سیدحمید میرطباطبایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
89605 لیلا میرعابدینی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
89606 سیده مهیندخت میرعباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
89607 سیدحمیدرضا میرعبدالهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
89608 حسین میرعرب رضی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89609 سیدمحمد میرعرب رضی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89610 مریم میرعرب رضی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89611 سعید میرعرب رضی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
89612 میثم میرعرب رضی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
89613 خدیجه میرعربی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
89614 نرگس میرعزیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89615 نرگس میرعزیزی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89616 سیده منصوره میرعلا 1383 علوم رياضي ریاضی محض
89617 صبا میرعلائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89618 مریم میرعلی 1375 علوم رياضي ریاضی
89619 ملیحه میرعلی 1379 علوم رياضي آمار
89620 ملیحه میرعلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
89621 مهدیه میرعلی بیداخویدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
89622 سمانه میرعلی جانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89623 فاطمه میرعلی زاده کاسب 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
89624 غلام عباس میرعلیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89625 سیده معصومه میرعمادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89626 پریسا میرغدیری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89627 سیدطاهر میرفاضلی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89628 علی اقا میرفخرائی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89629 هومان میرفخرائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89630 سیده فاطمه میرفخرایی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
89631 الهام میرفرح 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
89632 الهام میرفرح 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
89633 حسام میرفرح 1388 مهندسي مهندسی شیمی
89634 سیدعلیرضا میرفندرسکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
89635 سیدحسن میرقائمی 1354 علوم پايه شیمی
89636 سیدحمید میرقاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
89637 سیدمحمد میرقاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
89638 سیدمصطفی میرقاسمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89639 عذرا میرقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89640 احمد میرقراچولو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89641 سیدعلی میرقلنج 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
89642 سمانه میرقلی زاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
89643 سونیا میرکاظمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89644 مهین میرکاظمی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89645 کبری میرکاظمی مود 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89646 سیدیعقوب میرکتولی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89647 سیدحمید میرکریمی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
89648 سیدعلی میرکریمی 1374 مهندسي مهندسی عمران
89649 سیدعلیرضا میرکریمی 1377 علوم پايه فیزیک
89650 سیدمحمدرسول میرکریمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
89651 معصومه میرکریمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89652 نعمت میرکریمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89653 میرعلی میرکریمی کمارعلیا 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89654 محمد طاهر میرکزهی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
89655 اشرف السادات میرکمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
89656 سید محمد مهدی میرکمالی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89657 ملیکاسادات میرکمالی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
89658 زینب میرکمالی راینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89659 سیدعلیرضا میرکمالی راینی 1363 مهندسي جوشكاري
89660 بهاره میرکماندار 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
89661 حسین میرکی قرائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89662 حسین میرکی قرائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89663 الهه میرکیانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89664 مهراب میرگشانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89665 علی میرگلی ابیازی 1336 علوم رياضي آمار
89666 اولیا میرلاشاری 1376 دامپزشكي دامپزشکی
89667 علی میرلاشاری 1353 مهندسي راه و ساختمان
89668 فاطمه میرلشکری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
89669 محمد میرلطیفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89670 مریم میرلطیفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
89671 مریم سادات میرلوحی حسن آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89672 سیدمهدی میرلوحی درچه زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89673 سیداحمد میرمجتبائی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89674 سیدپویا میرمحبوب 1379 دامپزشكي دامپزشکی
89675 اکرم میرمحرابی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89676 تکتم میرمحرابی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89677 حسین میرمحرابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
89678 حسین میرمحرابی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
89679 سعید میرمحرابی 1384 علوم پايه زمین شناسی
89680 غلامرضا میرمحرابی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89681 فاطمه زهرا میرمحرابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
89682 محمود میرمحرابی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
89683 هادی میرمحرابی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
89684 سیداحمد میرمحمدتبار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
89685 سیدمحسن میرمحمدصادقی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
89686 هما میرمحمدصادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89687 تیمور میرمحمدلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89688 نادعلی میرمحمدلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
89689 حمیده میرمحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89690 زهرا میرمحمدی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
89691 سیدعلی میرمحمدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
89692 سیدهادی میرمحمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89693 عالیه میرمحمدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
89694 فاطمه السادات میرمحمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89695 فهیمه میرمحمدی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
89696 مجتبی میرمحمدی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89697 میرمسعود میرمحمدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
89698 سیدتقی میرمحمدی ثمرین 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
89699 محمدامین میرمحمدیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89700 پریچهره میرمرتضوی 1387 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905241