راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 89801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89801 منوچهر ناصحی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89802 نسیم ناصحی 1374 علوم پايه زمین شناسی
89803 علی اصغر ناصحیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89804 سیدحسین ناصر 1371 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
89805 فاطمه ناصر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
89806 زهره ناصر زارع 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
89807 فواد ناصرابادی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89808 زهرا ناصراسلام 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
89809 رضا ناصرالاسلامی 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان
89810 امل ناصرالدین 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89811 سیدمرتضی ناصرالساداتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
89812 سیدحامد ناصرالسعاداتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89813 فهیمه ناصرالسعاداتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
89814 محمدتقی ناصرالسعاداتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89815 اخترالزمان ناصربایگی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89816 حشمت ناصربایگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89817 مریم ناصربایگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89818 مجتبی ناصرپور 1377 دامپزشكي دامپزشکی
89819 محمد ناصرپور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
89820 محمد ناصرپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
89821 ساناز ناصرخانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89822 پروانه ناصرزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
89823 فاطمه ناصرزاده 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
89824 محمّدحسین ناصرزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
89825 ناصر ناصرزاده 1364 علوم پايه فیزیک
89826 حامد ناصرزشکی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89827 امید ناصرقدسی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
89828 امید ناصرقدسی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
89829 رافع ناصرنیا 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
89830 ابوذر ناصری 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
89831 اعظم ناصری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
89832 اکرم ناصری 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
89833 الهام ناصری 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89834 الهام ناصری 1383 علوم پايه زمین شناسی
89835 الهام ناصری 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
89836 الیاس ناصری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89837 امیر ناصری 1392 مهندسي مهندسی عمران
89838 ایلگان ناصری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
89839 بتول ناصری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89840 پانته آ ناصری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
89841 پیام ناصری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89842 تکتم ناصری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
89843 توحید ناصری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89844 جواد ناصری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89845 جواد ناصری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89846 حسنیه ناصری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89847 حسین ناصری 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89848 حسین ناصری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89849 حسین ناصری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89850 حسین ناصری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
89851 حمید ناصری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89852 حمید ناصری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
89853 حمیدرضا ناصری 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
89854 حمیده ناصری 1377 علوم پايه زمین شناسی
89855 رضا ناصری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
89856 رضا ناصری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
89857 رقیه ناصری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
89858 زکیه ناصری 1375 علوم پايه شیمی
89859 زهرا ناصری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89860 زهرا ناصری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89861 زهرا ناصری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
89862 زهرا ناصری 1380 دامپزشكي دامپزشکی
89863 زهرا ناصری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
89864 زهرا ناصری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
89865 زهرا ناصری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
89866 زهرا ناصری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89867 زهره ناصری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
89868 زهره ناصری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89869 زهره ناصری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
89870 زینب ناصری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
89871 زینب ناصری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89872 سپیده ناصری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
89873 سجاد ناصری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89874 سحر ناصری 1386 هنر نيشابور نقاشی
89875 سمانه ناصری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89876 سمیرا ناصری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89877 سمیرا ناصری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89878 سمیه ناصری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
89879 سمیه ناصری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
89880 سوسن ناصری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89881 سید احسان ناصری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89882 سیدامیرحسین ناصری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89883 سیدامیرحسین ناصری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
89884 سیدعلیرضا ناصری 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
89885 سیدعلیرضا ناصری 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
89886 سیدمحمدرضا ناصری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89887 سیدمحمدرضا ناصری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89888 سیدمحمدصادق ناصری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89889 سیدنوید ناصری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89890 سیدوحید ناصری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89891 سیده زهره ناصری 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89892 سیده فاطمه ناصری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
89893 سیما ناصری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
89894 سیما ناصری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
89895 شوکت ناصری 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
89896 شهلا ناصری 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
89897 صدیقه ناصری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89898 صدیقه ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89899 عبدالرضا ناصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89900 علی ناصری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047000