راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 89901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89901 سیدمحمود میرنوربخش 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89902 سیدمحمود میرنوربخش 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89903 سیدحسین میرنوروزی رزی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89904 مهری میرواعظیان شرق 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89905 بهروز میرورزنده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
89906 مائده میروزیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89907 محمدهادی میروزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
89908 سیداحمد میروکیلی مهریزی 1355 علوم رياضي ریاضی
89909 نجمه میرویسی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89910 مجید میرهادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89911 بی بی محترم میرهاشمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89912 بی بی ملیحه میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89913 بی بی ملیحه میرهاشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89914 بی بی ملیحه میرهاشمی 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
89915 سیداسداله میرهاشمی 1354 مهندسي راه و ساختمان
89916 سیدحمید میرهاشمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89917 سیده ثریا میرهاشمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89918 سیده نعیمه میرهاشمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
89919 سیدهادی میرهاشمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89920 علی میرهاشمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89921 سیدمحمد میرهاشمی دهنوی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
89922 ابوالحسن میری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89923 اتیکه میری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89924 احسان میری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89925 اعظم میری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89926 اعظم میری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
89927 افسانه میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
89928 افسانه میری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
89929 الهام میری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89930 الهه میری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
89931 حسین میری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89932 حسین میری 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
89933 خدیجه میری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
89934 ربابه میری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
89935 رضا میری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89936 رفعت میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89937 زهرا میری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
89938 زینب میری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
89939 زینب میری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89940 زینب میری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89941 ساره میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89942 سمیه میری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89943 سیدحمید میری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
89944 سیدسعید میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89945 سیدمحسن میری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
89946 سیدمهدی میری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
89947 سیدمهدی میری 1351 علوم رياضي آمار و ماشینهای حسابگر
89948 طاهره میری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
89949 طیبه میری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89950 طیبه میری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
89951 عصمت میری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
89952 عصمت میری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
89953 علی اصغر میری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
89954 علی اکبر میری 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89955 علی اکبر میری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89956 علی اکبر میری 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89957 علی اکبر میری 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
89958 علیرضا میری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89959 علیرضا میری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
89960 علیرضا میری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89961 غلامرضا میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89962 فائزه میری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
89963 فائزه میری 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
89964 فاطمه میری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89965 فاطمه میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89966 فاطمه میری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
89967 فاطمه سادات میری 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
89968 فرشته میری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
89969 فروغ میری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
89970 فروغ میری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
89971 فریبا میری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
89972 فریبا میری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
89973 مجید میری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89974 مجید میری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
89975 محدثه میری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89976 محسن میری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89977 محمد میری 1369 علوم پايه زمین شناسی
89978 محمد میری 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89979 محمدامین میری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
89980 محمدامین میری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
89981 محمدامین میری 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
89982 محمدحسن میری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
89983 محمدحسن میری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89984 محمدرضا میری 1373 علوم رياضي ریاضی
89985 محمدرضا میری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
89986 محمدصادق میری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
89987 محمود میری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
89988 مریم میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
89989 مریم میری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
89990 ملیحه میری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
89991 مهدی میری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
89992 مهرنوش میری 1392 پردیس دانشگاهی صنایع غذایی - علوم و صنایع غذایی
89993 مهری میری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89994 مهناز میری 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
89995 نرگس میری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
89996 نسرین میری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
89997 وجیهه میری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
89998 وجیهه میری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
89999 هادی میری 1380 علوم پايه زمین شناسی
90000 هادی میری 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158825