راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 90001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90001 نصرت ناصری مشهدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90002 حسین ناصری مقدم 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90003 حسین ناصری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90004 غلامحسین ناصری مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90005 مریم ناصری مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90006 مهیار ناصری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90007 مهیار ناصری مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90008 اقدس ناصری مقدم شریف آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90009 سمیه ناصری موحد 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
90010 علیرضا ناصری مود 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90011 رویا ناصری مهنه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90012 سوده ناصری مهنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90013 فرشته ناصری مهنه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90014 الهه ناصری نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90015 الهه ناصری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
90016 لیلا ناصری نژاد 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90017 آزاده ناصری نسری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90018 مریم ناصری نسری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
90019 مهسا ناصری نوق 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90020 نصرت اله ناصری یونسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90021 طلیعه ناصریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90022 عقیله ناصریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90023 علیرضا ناصریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90024 مریم ناصریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
90025 مصطفی ناصریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90026 ملیحه ناصریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90027 مهشید ناصریان 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90028 مهشید ناصریان 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90029 حمید ناصریان حاجی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90030 حمید ناصریان حاجی آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
90031 فاطمه ناصریان خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
90032 اعظم ناصریان خلیل اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90033 طاهره ناصریان کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90034 علی محمد ناصریان نیک 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90035 علی محمد ناصریان نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90036 علی محمد ناصریان نیک 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90037 راحله ناصریان هنزایی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90038 طاهره ناصریانفر 1366 علوم پايه فیزیک
90039 حلیمه ناصمی طبس 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90040 ابراهیم ناطق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90041 بهزاد ناطق 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90042 تهمینه ناطق 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90043 علی اصغر ناطق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90044 محمدحسین ناطق 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90045 محمدحسین ناطق 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90046 ناهید ناطق 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90047 ملیحه ناطق گلستان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90048 احسان ناطقی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90049 افسانه ناطقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90050 الناز ناطقی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
90051 حمیدرضا ناطقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90052 زهرا ناطقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90053 سمیه ناطقی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90054 سیدصالح ناطقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90055 علی ناطقی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90056 فخری ناطقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90057 محمدحسن ناطقی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90058 محمدرضا ناطقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90059 مریم ناطقی 1371 علوم رياضي ریاضی
90060 مونا ناطقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90061 نرگس ناطقی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90062 نرگس ناطقی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
90063 هستی ناطقی 1389 علوم پايه فیزیک
90064 هوشنگ ناطقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90065 زکیه ناطقی نعمان 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90066 حسین ناطقیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90067 سمانه ناطقیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
90068 علی ناطقیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90069 افشین ناظر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90070 الهه ناظر 1384 علوم رياضي آمار
90071 مجید ناظر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90072 فاطمه ناظرابادی قیاس آباد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات (آموزش محور)
90073 پروانه ناظران 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90074 سیدعلی ناظران 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90075 سیدمحسن ناظران 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
90076 عباسعلی ناظران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90077 علی رضا ناظران 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90078 مهسا ناظران 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90079 مهسا ناظران 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90080 نوید ناظران 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90081 نوید ناظران 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
90082 بتول ناظرحسن ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90083 رضا ناظرحسن ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90084 عطیه ناظرمقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
90085 مریم ناظرمقدم 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90086 اعظم ناظری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
90087 حسین ناظری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90088 حسین ناظری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90089 حسین ناظری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90090 داود ناظری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
90091 رضا ناظری 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90092 رضا ناظری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
90093 سکینه ناظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90094 سیدحسن ناظری 1352 علوم پايه زیست شناسی
90095 علی ناظری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90096 کیاوش ناظری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90097 محمدحسین ناظری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90098 محمدعلی ناظری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90099 محمود ناظری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90100 مرضیه ناظری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047018