راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 90001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90001 فاطمه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90002 فاطمه نخعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90003 فاطمه نخعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
90004 فرناز نخعی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
90005 فرناز نخعی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
90006 فریبا نخعی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90007 کنیزرضا نخعی 1353 علوم پايه زیست شناسی
90008 مائده نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90009 مجیدرضا نخعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
90010 محبوبه نخعی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
90011 محبوبه نخعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90012 محدثه نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90013 محمدحسین نخعی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
90014 محمدرضا نخعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90015 محمودرضا نخعی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
90016 مریم نخعی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90017 مریم نخعی 1387 علوم رياضي آمار
90018 مصطفی نخعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90019 مصطفی نخعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90020 معصومه نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90021 ملیحه نخعی 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
90022 ملیحه نخعی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
90023 منصوره نخعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90024 مهدیه نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
90025 مهرناز نخعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90026 مهناز نخعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90027 میثم نخعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90028 میثم نخعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90029 ناهید نخعی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90030 نجمه نخعی راد 1380 علوم رياضي آمار
90031 روح الله نخعی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90032 منصوره نخعی امرودی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90033 سکینه نخعی بغیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90034 زهرا نخعی پور 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
90035 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
90036 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
90037 فرزانه نخعی خلیل آباد 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90038 حمیده نخعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90039 حمیده نخعی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
90040 زهرا نخعی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90041 سعیده نخعی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90042 سعیده نخعی راد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90043 مرتضی نخعی راد 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
90044 حسین نخعی زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90045 علی نخعی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
90046 نیما نخعی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90047 رؤیا نخعی سیستانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90048 مرضیه نخعی شریف 1368 علوم پايه دبیری شیمی
90049 رضوان نخعی محمدآبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90050 حمزه نخعی مطلق 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
90051 سعید نخعی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90052 محمد نخعی مقدم 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90053 محمدعلی نخعی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90054 مریم نخعی مقدم 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90055 محمدرضا نخعی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90056 مریم نخعی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90057 مهدیه نخعی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90058 بی بی عالیه نخعی نژاد فرد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90059 بی بی عالیه نخعی نژادفرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90060 اکرم نخعی نقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90061 ربابه نخعی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90062 اعظم نخعی نیازی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90063 شیوا نخل احمدی 1387 علوم رياضي آمار
90064 علیرضا نخلی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90065 سمانه نخلی خواجه ها 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90066 فرزانه نخلی خواجه ها 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90067 حلیمه نخلی فریز 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90068 جلال نخلیان ابوالفضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90069 انوش نخودبریز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90070 سارا نخودچی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
90071 سهیل نخودچی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90072 سهیلا نخودچی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
90073 نادر نخودچی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90074 نادر نخودچی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90075 ناصر نخودچی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90076 مکی هادی عمران نخیلاوی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
90077 پروانه ندا 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
90078 احمد ندائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90079 امین ندائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
90080 جواد ندائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90081 حسین ندائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
90082 رضا ندائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
90083 فاطمه ندائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
90084 محمدعلی ندائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90085 مرتضی ندائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90086 مهدی ندائی 1371 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90087 الهه نداف 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90088 مجید نداف 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90089 مجید نداف 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90090 محبت نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
90091 محبت نداف 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
90092 محمدرضا نداف 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90093 مریم خانم نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90094 مینا نداف 1388
90095 ناصر نداف 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
90096 ام البنین نداف ازغندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90097 زهرا نداف دشت بیاض 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90098 محمدحسین نداف دشت بیاض 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90099 محمدرضا نداف رشت بیاض 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90100 جعفر نداف شرق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680747