راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 90001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90001 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
90002 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90003 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90004 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90005 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90006 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
90007 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90008 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
90009 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90010 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90011 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90012 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90013 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
90014 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90015 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
90016 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
90017 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
90018 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
90019 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90020 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90021 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90022 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
90023 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90024 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90025 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90026 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90027 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90028 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90029 مهدی نجاتیان فر 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90030 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
90031 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90032 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90033 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
90034 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90035 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90036 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90037 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
90038 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90039 غزاله نجار 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
90040 محمدکاظم نجار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90041 مهدی نجار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90042 مهناز نجار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90043 نرگس نجار 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90044 وحید نجار نژاد مشهدی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
90045 فهیمه نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90046 معصومه نجاران طرقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90047 طیبه نجاران طوسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90048 عادل نجاران طوسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90049 عادل نجاران طوسی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90050 منا نجاران طوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90051 نادیا نجاران یزدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90052 ندا نجاران یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90053 الیاس نجارباشی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90054 وجیهه نجارباشی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90055 ساناز نجارباشی طهران پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90056 زهرا نجارباغسیاه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90057 علی نجارباغسیاه 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
90058 زهره نجارباغسیاهی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90059 مجتبی نجاربرجسته 1377 دامپزشكي دامپزشکی
90060 اکرم نجاربقمچ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90061 الهام نجارپورمحمدآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90062 الهام نجارپورمحمدآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90063 احمد نجارترشیزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90064 احمد نجارترشیزی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90065 سیدحسن نجارخبازیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90066 آرزو نجارخداترس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90067 سیدعماد نجارخیابان 1393 علوم پايه فیزیک
90068 مریم سادات نجارخیابان 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90069 سیدعلی نجارخیابانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90070 امیدرضا نجارزادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90071 عباسعلی نجارزاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90072 محمدتقی نجارزاده 1373 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
90073 ناهید نجارزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90074 نسیم نجارزاده 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
90075 علی نجارزاده شریف اباد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90076 محمدحسن نجارزاده شریف آباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90077 امین نجارزاده شهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
90078 ملیحه نجارزاده طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
90079 نجمه نجارصحیح 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90080 وحید نجارنژادمشهدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
90081 ریحانه نجارنیا 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90082 ریحانه نجارنیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90083 فاطمه نجارنیا 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90084 سعیده نجارنیکو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90085 مرتضی نجارنیکو 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90086 حسن نجاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90087 حسن نجاری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90088 حسن نجاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90089 حسین نجاری 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90090 حسین نجاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
90091 حمید نجاری 1376 علوم پايه فیزیک
90092 سارا نجاری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90093 سمانه نجاری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90094 سمانه نجاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
90095 سهیلا نجاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90096 طاهره نجاری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90097 عباسعلی نجاری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90098 علی نجاری 1385 هنر نيشابور نقاشی
90099 علی اصغر نجاری 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
90100 فرخ نجاری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465452