راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 9001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
9001 زهرا اله وردی سراسیابی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
9002 رقیه اله ویردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9003 امین اله یار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
9004 مریم اله یار 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
9005 مریم اله یار 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
9006 احسان اله یاری 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
9007 احسان اله یاری 1394 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
9008 اسماعیل اله یاری 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
9009 محبوبه اله یاری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
9010 محمدرضا اله یاری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
9011 مریم اله یاری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
9012 میثم اله یاری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
9013 نبی اله اله یاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9014 یونس اله یاری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9015 یونس اله یاری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
9016 احمد اله یاری بوزنجانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
9017 عباسعلی اله یاری علی اکبری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
9018 حیدر جبارکاظم الهاشمی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
9019 حانیه الهامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
9020 سولماز الهامی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9021 سولماز الهامی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
9022 شایلی الهامی 1380 علوم پايه زمین شناسی
9023 عصمت الهامی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
9024 فاطمه الهامی 1389
9025 لیلا الهامی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
9026 مریم الهامی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9027 مریم الهامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9028 مریم الهامی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9029 مهسا الهامی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9030 هنگامه الهامی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
9031 فائزه الهامی پور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
9032 ملیحه الهامی پور 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
9033 آرش الهامی خراسانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
9034 زهره الهامی خراسانی 1362 علوم پايه شیمی
9035 سهند الهامی خراسانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9036 فهیمه الهامی خراسانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
9037 وجیهه الهامی خراسانی 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
9038 امیرحسین الهامی راد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9039 محمّد الهامی زاده 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9040 حدیثه الهامی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9041 حدیثه الهامی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
9042 مرضیه الهامی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
9043 بهناز الهامی نیا 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9044 بهناز الهامی نیا 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
9045 جمال الهامی نیا 1395 علوم رياضي ریاضی محض گرایش گراف و ترکیبات جبری
9046 حامد الهامی نیک 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
9047 فرزاد الهامی نیک 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
9048 محسن الهامی نیک 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
9049 سحر الهدادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9050 سحر الهدادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
9051 سروش الهدادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
9052 هادی الهدادی خرم آبادی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
9053 احمد راهی جیاد الهلال 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
9054 میعادجبارصاحب الهلالی 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
9055 علاء جبار شنته الهلیچی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
9056 فرح الهماشی 1396 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
9057 فوزیه الهماشی 1396 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
9058 ایسرنعمت سعید الهموندی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
9059 رضا الهوردی بردر 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
9060 پروانه الهوردی زاده ممقانی 1374 علوم پايه زیست شناسی
9061 ملیحه الهوردی نژادسراب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9062 آرزو الهی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9063 آرمیتا الهی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
9064 آناهیتا الهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9065 اعظم الهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9066 الهام الهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
9067 بهروز الهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
9068 بهروز الهی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
9069 بهروز الهی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
9070 بهنام الهی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
9071 پرستو الهی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
9072 جمیله الهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
9073 حسین الهی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
9074 رسول الهی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
9075 رسول الهی 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
9076 ریحانه الهی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
9077 زهرا الهی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
9078 زهرا الهی 1377 علوم پايه زمین شناسی
9079 زهره الهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
9080 سارا الهی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
9081 سارا الهی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
9082 سیدمصطفی الهی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
9083 شهاب الهی 1356 علوم پايه شیمی
9084 طیبه الهی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9085 علی الهی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
9086 علی بخش الهی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
9087 علیرضا الهی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9088 علیرضا الهی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
9089 قدرت اله الهی 1364 مهندسي مهندسی عمران
9090 کتایون الهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
9091 محمد الهی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9092 محمد الهی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9093 محمد الهی 1380 علوم پايه فیزیک
9094 محمد الهی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
9095 مرتضی الهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
9096 مژگان الهی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
9097 نجمه الهی 1379 علوم پايه فیزیک
9098 ندا الهی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
9099 مهدی الهی ترشیزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
9100 حسنی الهی حسین آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223187