راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 9001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
9001 فرناز امالی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
9002 مریم امام 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9003 سکینه امام وردی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9004 عالم جان امام اف 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9005 برات امام بخش پور 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
9006 محمدعلی امام بخش ثانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
9007 محمد علی امام بخش ثانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
9008 سیدسبحان امام پور 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
9009 مریم امام جمعه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
9010 هما امام جمعه 1357 علوم پايه شیمی
9011 ساراسادات امام جمعه قدسی نیا 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
9012 ساراسادات امام جمعه قدسی نیا 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
9013 هاشم امام دادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9014 رضوان امام دادی طارمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9015 نسرین امام دادی علی اباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
9016 وجیهه امام دوست 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
9017 بهناز امام دوست لیوار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
9018 سیدحسن امام زاده 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9019 سیدمحمد امام زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
9020 زهرا امام زمانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9021 زهرا امام زمانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9022 مجید امام وردی 1397 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی (آموزش محور)
9023 ریحانه امامدادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9024 صدیقه امامدادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
9025 فاطمه امامدادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
9026 نسرین امامدادی علی آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
9027 مهران امامقلی افتخاریان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9028 رقیه امامقلی تباردرزی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
9029 مرضیه امامقلی زاده دزفولی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
9030 راحله اماموردی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
9031 زهرا اماموردی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
9032 شهربانو اماموردی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
9033 هاجر اماموردی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
9034 آزاده امامی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
9035 آزاده امامی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9036 احسان امامی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9037 احمد امامی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
9038 احمد امامی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
9039 افسانه امامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9040 ایدا امامی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
9041 پدرام امامی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
9042 حجت امامی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
9043 حسام امامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
9044 حسین امامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
9045 خدیجه امامی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9046 زکیه امامی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
9047 سارا امامی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
9048 سارا امامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
9049 سعید امامی 1368 علوم پايه شیمی
9050 سمیرا امامی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
9051 سیدمحسن امامی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9052 سیدوحید امامی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
9053 شاندیز امامی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
9054 شهزاد امامی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
9055 شیرین امامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
9056 عبدالسلام امامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9057 عبدالسلام امامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9058 عطامحمد امامی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9059 علیرضا امامی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
9060 علیرضا امامی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
9061 فاطمه امامی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
9062 فاطمه امامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
9063 فرشاد امامی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
9064 فواد امامی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
9065 کبرا امامی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
9066 کبرا امامی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
9067 کیانوش امامی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9068 کیانوش امامی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9069 لیلا امامی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
9070 مجید امامی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
9071 محمد امامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9072 محمد امامی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9073 محمد امامی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9074 محمد علی امامی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
9075 مرتضی امامی 1387 علوم پايه فیزیک
9076 مطهره امامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9077 مهدی امامی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
9078 مهرنوش امامی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9079 ندا امامی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
9080 نیلوفر امامی 1379 علوم رياضي آمار
9081 زهرا امامی خطبه سرا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9082 صفیه امامی آل آقا 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9083 حسین امامی اصل 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9084 افشین امامی ال اقا 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
9085 ماهرخ امامی ال اقا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9086 مهرنوش امامی امین 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
9087 لیلا امامی ایوکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9088 حبیب اله امامی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
9089 سیدباقر امامی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
9090 جواد امامی ترشیزی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
9091 مریم امامی ترشیزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
9092 ملیکا امامی ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
9093 سیدامیر امامی تفتی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9094 سیدوحید امامی تفتی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
9095 نقی امامی چلمردی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9096 ثریا امامی حسن کیاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
9097 الهام امامی حصار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
9098 زینب امامی حصار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9099 سمانه امامی خطبه سرا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9100 محمدرضا امامی خطبه سرا 1371 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489031