راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 9001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
9001 محمد امان 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
9002 مسعود امان 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
9003 مسعود امان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9004 الهام امان داد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
9005 ام البنین امان نژادشوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9006 ابوالفضل امان آبادی 1362 علوم پايه زمین شناسی
9007 رضا امان آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9008 محمدحسین امان اله زاده افشار 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9009 حمید امان زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
9010 ایرج امانپور 1354 علوم رياضي آمار
9011 محسن امانپور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
9012 محمدحسین امانپور 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9013 ملیحه امانپور 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
9014 محمود امانپورقرائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
9015 نازی امانت چی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
9016 سمیه امانتی فیض آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9017 امید امانداد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
9018 مجید امانداد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9019 مجید امانداد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
9020 نادره اماندار 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9021 المیرا امانزاده ججین 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
9022 فاطمه امانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9023 فاطمه امانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9024 آرزو امانی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
9025 آسیه امانی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
9026 احسان امانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
9027 الهام امانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
9028 الهام امانی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
9029 امین امانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی ناپیوسته تولیدات گیاهی - زراعت
9030 ایمان امانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
9031 بهجت امانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9032 پریسا امانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9033 جعفر امانی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
9034 جواد امانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9035 حسن امانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9036 حسین امانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
9037 حسین امانی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
9038 حسین امانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9039 راحمه امانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9040 ربابه امانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
9041 زهره امانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
9042 زهره امانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
9043 زینب امانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9044 سارا امانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
9045 سارا امانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
9046 ساناز امانی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9047 سبحان امانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
9048 سمیه امانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9049 سمیه امانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9050 صدیقه امانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9051 عباس امانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
9052 عباس امانی 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی
9053 عبدالحمید امانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9054 علی امانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
9055 علیجان امانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
9056 علیرضا امانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
9057 فاطمه امانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
9058 فاطمه امانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9059 فاطمه امانی 1382 دامپزشكي دامپزشکی
9060 فاطمه امانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
9061 فاطمه امانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
9062 فرزانه امانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
9063 فرشته امانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
9064 کبری امانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
9065 لیلا امانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9066 مجید امانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
9067 محمد امانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
9068 محمد امانی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
9069 محمد امانی 1353 علوم پايه شیمی
9070 محمدجواد امانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
9071 محمدمهدی امانی 1371 علوم رياضي آمار
9072 محمود امانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
9073 مرضیه امانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
9074 معصومه امانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
9075 معصومه امانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
9076 مهدی امانی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
9077 مهدی امانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9078 حکیمه امانی پور 1380 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
9079 غلامرضا امانی شلمزاری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
9080 حشمت الله امانی بنی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
9081 جواد امانی پرچکوهی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
9082 حکیمه امانی پور 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
9083 محمد امانی جعفراباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
9084 محمدرضا امانی چرمهینی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
9085 بی بی زهره امانی حقانی جوشقان 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
9086 تقی امانی خادر 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
9087 علی امانی داز 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
9088 حمیدرضا امانی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
9089 نسرین امانی زارینی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
9090 زهرا امانی ساری بگلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
9091 شوکت امانی شیروان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
9092 فریده امانی کیکانلو 1394 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
9093 پروانه امانی مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
9094 طاهره امانی میرزارجب 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
9095 زهره امانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
9096 سیما امانیان 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
9097 فرشته امانیان 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
9098 نیلوفر امانیان 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
9099 داریوش امانیان بیدختی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032857