راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
901 مهسا آمالی خامنه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
902 عاطفه آملی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
903 فاطمه آملی وطن دوست 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
904 احسان آموزش 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
905 ابراهیم آموزگار 1368 مهندسي مهندسی عمران
906 الهه آموزگار 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( مجازی )
907 رضا آموزگار 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
908 شیرین آموزگار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
909 محمود آموزگار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
910 مرتضی آموزگار 1390 مهندسي مهندسی شیمی
911 محمدرضا آموزنده نوباوه 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
912 حمید آموزی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
913 طاهره آمه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
914 قربان محمد آنه قرچه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
915 خدیجه آوار 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
916 محمدرضا آوار رمضانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
917 پروین آواره مهاجر 1357 علوم پايه شیمی
918 فرزانه آواز 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
919 امیر آوان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
920 علی آوج 1364 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
921 نرگس آورند 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
922 علیرضا آهاز 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
923 راضیه آهسته 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
924 فهیمه آهسته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
925 فیروزه آهن جان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
926 غلامرضا آهن چی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
927 فتانه آهنچیان 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
928 کبری آهنچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
929 نرگس آهنچیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
930 نرگس آهنچیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
931 نرگس آهنچیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
932 احمد آهنگ 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
933 براتعلی آهنگ 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
934 علی آهنگ 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
935 علی آهنگ 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
936 محمد آهنگر کیاسری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
937 اصغر آهنگران 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
938 کبری آهنگران 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
939 فرشته آهنگرانی فراهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
940 زهرا آهنگرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
941 بهداد آهنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
942 حسین آهنگری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
943 سعیده آهنگری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
944 فرناد آهنگری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
945 فرناد آهنگری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
946 محمدامین آهنگری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
947 مهلا آهنگری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
948 یاشار آهنگری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
949 اکرم آهنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
950 کبری آهنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
951 اسیه آهنی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
952 ربابه آهنی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
953 محمد آهنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
954 مرجانه آهنی آذری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
955 آمنه آهنی رودمعجنی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
956 وجیهه آهنی فیض آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
957 محمد آهنین جان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
958 حسین آهنین جگر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
959 زهرا آهوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
960 زهرا آهوئی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
961 شهاب الدین آهوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
962 شهاب الدین آهوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
963 علی آهوئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
964 محمد آهوئی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
965 مهرداد آهوران 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
966 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
967 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
968 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
969 حمیدرضا آهویی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
970 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
971 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
972 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
973 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
974 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
975 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
976 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
977 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
978 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
979 مسعود آیانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ( پژوهش محور )
980 پروین آیت اللهی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
981 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
982 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
983 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
984 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
985 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
986 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
987 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
988 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
989 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
990 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
991 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
992 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
993 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
994 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
995 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
996 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
997 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
998 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
999 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
1000 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060268