راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
901 نعیمه آل یاسین 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
902 امین آل یسن 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
903 محبوبه آلاداغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
904 منیره آلاداغی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
905 جبار آلت جعفربای 1356 كشاورزى علوم زراعی
906 اعظم آماده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
907 زینب آماده 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
908 فاطمه آماده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
909 مجید آماده 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
910 مجید آماده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
911 مریم آماده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
912 علی آمارلو 1379 علوم پايه زمین شناسی
913 خدیجه آمارلوئی 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
914 ربابه آماره 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
915 مهسا آمالی خامنه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
916 عاطفه آملی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
917 فاطمه آملی وطن دوست 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
918 احسان آموزش 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
919 ابراهیم آموزگار 1368 مهندسي مهندسی عمران
920 الهه آموزگار 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( مجازی )
921 رضا آموزگار 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
922 شیرین آموزگار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
923 محمود آموزگار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
924 مرتضی آموزگار 1390 مهندسي مهندسی شیمی
925 محمدرضا آموزنده نوباوه 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
926 حمید آموزی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
927 طاهره آمه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
928 قربان محمد آنه قرچه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
929 خدیجه آوار 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
930 محمدرضا آوار رمضانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
931 پروین آواره مهاجر 1357 علوم پايه شیمی
932 فرزانه آواز 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
933 امیر آوان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
934 علی آوج 1364 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
935 نرگس آورند 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
936 علیرضا آهاز 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
937 راضیه آهسته 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
938 فهیمه آهسته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
939 فیروزه آهن جان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
940 غلامرضا آهن چی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
941 فتانه آهنچیان 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
942 کبری آهنچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
943 نرگس آهنچیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
944 نرگس آهنچیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
945 نرگس آهنچیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
946 احمد آهنگ 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
947 براتعلی آهنگ 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
948 علی آهنگ 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
949 علی آهنگ 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
950 محمد آهنگر کیاسری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
951 اصغر آهنگران 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
952 کبری آهنگران 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
953 فرشته آهنگرانی فراهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
954 زهرا آهنگرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
955 بهداد آهنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
956 حسین آهنگری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
957 سعیده آهنگری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
958 فرناد آهنگری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
959 فرناد آهنگری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
960 محمدامین آهنگری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
961 مهلا آهنگری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
962 یاشار آهنگری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
963 اکرم آهنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
964 کبری آهنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
965 اسیه آهنی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
966 ربابه آهنی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
967 زهرا آهنی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
968 محمد آهنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
969 مرجانه آهنی آذری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
970 آمنه آهنی رودمعجنی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
971 وجیهه آهنی فیض آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
972 محمد آهنین جان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
973 حسین آهنین جگر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
974 حمیدرضا آهوئی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
975 زهرا آهوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
976 زهرا آهوئی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
977 شهاب الدین آهوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
978 شهاب الدین آهوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
979 علی آهوئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
980 محمد آهوئی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
981 مهرداد آهوران 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
982 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
983 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
984 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
985 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
986 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
987 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
988 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
989 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
990 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
991 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
992 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
993 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
994 مسعود آیانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ( پژوهش محور )
995 پروین آیت اللهی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
996 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
997 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
998 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
999 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
1000 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229184