راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 57 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
901 فرزانه آواز 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
902 امیر آوان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
903 علی آوج 1364 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
904 نرگس آورند 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
905 علیرضا آهاز 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
906 راضیه آهسته 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
907 فهیمه آهسته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
908 فیروزه آهن جان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
909 غلامرضا آهن چی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
910 فتانه آهنچیان 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
911 کبری آهنچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
912 نرگس آهنچیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
913 نرگس آهنچیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
914 نرگس آهنچیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
915 احمد آهنگ 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
916 براتعلی آهنگ 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
917 علی آهنگ 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
918 علی آهنگ 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
919 محمد آهنگر کیاسری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
920 اصغر آهنگران 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
921 کبری آهنگران 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
922 فرشته آهنگرانی فراهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
923 زهرا آهنگرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
924 بهداد آهنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
925 حسین آهنگری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
926 سعیده آهنگری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
927 فرناد آهنگری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
928 فرناد آهنگری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
929 محمدامین آهنگری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
930 مهلا آهنگری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
931 یاشار آهنگری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
932 اکرم آهنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
933 کبری آهنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
934 اسیه آهنی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
935 ربابه آهنی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
936 محمد آهنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
937 مرجانه آهنی آذری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
938 آمنه آهنی رودمعجنی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
939 وجیهه آهنی فیض آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
940 محمد آهنین جان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
941 حسین آهنین جگر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
942 زهرا آهوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
943 زهرا آهوئی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
944 شهاب الدین آهوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
945 شهاب الدین آهوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
946 علی آهوئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
947 محمد آهوئی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
948 مهرداد آهوران 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
949 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
950 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
951 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
952 حمیدرضا آهویی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
953 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
954 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
955 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
956 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
957 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
958 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
959 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
960 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
961 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
962 مسعود آیانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ( پژوهش محور )
963 پروین آیت اللهی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
964 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
965 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
966 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
967 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
968 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
969 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
970 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
971 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
972 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
973 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
974 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
975 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
976 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
977 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
978 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
979 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
980 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
981 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
982 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
983 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
984 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
985 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
986 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
987 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
988 حسین ائین فر 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
989 محمد ائینه چی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
990 محمد اب پیکر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
991 احمد اب سالان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
992 هاشم اب یارفیروزابادی 1366 علوم پايه زمین شناسی
993 امین اب باریکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
994 صالحه اب بر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
995 مریم اب رون 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
996 حسین ابابکری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
997 زهرا ابابکری حاجی آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
998 حمید ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
999 مهدی ابادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1000 زهرا ابادی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694281