راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
901 اصغر آهنگران 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
902 کبری آهنگران 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
903 فرشته آهنگرانی فراهانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
904 زهرا آهنگرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
905 بهداد آهنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
906 حسین آهنگری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
907 سعیده آهنگری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
908 فرناد آهنگری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
909 فرناد آهنگری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
910 محمدامین آهنگری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
911 مهلا آهنگری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
912 یاشار آهنگری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
913 اکرم آهنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
914 کبری آهنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
915 اسیه آهنی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
916 ربابه آهنی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
917 محمد آهنی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
918 مرجانه آهنی آذری 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
919 آمنه آهنی رودمعجنی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
920 وجیهه آهنی فیض آباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
921 محمد آهنین جان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
922 حسین آهنین جگر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
923 زهرا آهوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
924 زهرا آهوئی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
925 شهاب الدین آهوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
926 شهاب الدین آهوئی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
927 علی آهوئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
928 محمد آهوئی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
929 مهرداد آهوران 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
930 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
931 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
932 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
933 حمیدرضا آهویی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
934 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
935 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
936 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
937 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
938 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
939 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
940 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
941 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
942 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
943 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
944 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
945 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
946 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
947 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
948 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
949 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
950 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
951 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
952 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
953 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
954 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
955 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
956 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
957 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
958 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
959 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
960 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
961 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
962 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
963 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
964 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
965 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
966 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
967 حسین ائین فر 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
968 محمد ائینه چی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
969 محمد اب پیکر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
970 احمد اب سالان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
971 هاشم اب یارفیروزابادی 1366 علوم پايه زمین شناسی
972 امین اب باریکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
973 صالحه اب بر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
974 مریم اب رون 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
975 حسین ابابکری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
976 زهرا ابابکری حاجی آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
977 حمید ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
978 مهدی ابادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
979 زهرا ابادی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
980 ابراهیم اباذری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
981 ربابه اباذری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
982 رقیه اباذری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
983 سعید اباذری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
984 سعیده اباذری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
985 محمدرسول اباذری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
986 محمدعلی اباذری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
987 معصومه اباذری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
988 نصرت اباذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
989 یاسر اباذری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
990 کبری اباذری قره بلاغ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
991 پگاه اباذری بژگانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
992 احسان اباذری طرقبه 1377 مهندسي مهندسی عمران
993 مهران اباذری طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
994 نوید اباذری طرقبه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
995 التفات اباذری فومشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
996 زهره اباذری قره بلاغ 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
997 مصطفی اباذری محمودآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
998 الهام اباذریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
999 سعید اباذریان 1358 مهندسي برق - الکترونیک
1000 مریم اباذریان 1365 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913490