راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 90101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90101 زهره ناجی همتی تبریز 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90102 زهره ناجی همتی تبریز 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
90103 مرضیه ناحی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90104 قلیچ محمد ناحید 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90105 یاشار نادراحمدیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
90106 کمیل نادران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
90107 فرهاد نادران طحان 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90108 سمیّه نادرپور 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90109 محسن نادرپور 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90110 مرضیه نادرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90111 مسعود نادرپور 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90112 مریم نادرپور خاکستر 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90113 نفیسه نادرخانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90114 سعیده نادرخوی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
90115 یاسمن نادرزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90116 اشرف نادرزاده استاد 1379 علوم پايه فیزیک
90117 اشرف نادرزاده استاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
90118 اشرف نادرزاده استاد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90119 مصطفی نادرزاده گوارشکی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90120 سمانه نادرمزرجی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
90121 بتول نادرنژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90122 حسین نادرنژاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90123 گراناز نادرنژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90124 گراناز نادرنژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90125 مسعود نادرنژاد 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90126 مینا نادرنژاد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90127 ابوالقاسم نادروردی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90128 آذین نادری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90129 آریا نادری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
90130 آزاده نادری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90131 احمد نادری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90132 اعظم سادات نادری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90133 امیرحسین نادری 1394 مهندسي مهندسی عمران
90134 بهاره نادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90135 بهروز نادری 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
90136 بهمن نادری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
90137 بهناز نادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90138 حبیب نادری 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
90139 حبیب الله نادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90140 حسین نادری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90141 راضیه نادری 1384 علوم پايه زمین شناسی
90142 رامین نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90143 رامین نادری 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
90144 زهرا نادری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90145 زهره نادری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90146 سکینه نادری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90147 سهراب نادری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90148 شهناز نادری 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90149 طاهره نادری 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90150 عبدالعلی نادری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90151 علیخان نادری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90152 غلامعلی نادری 1356 علوم پايه شیمی
90153 فائزه نادری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
90154 فاطمه نادری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90155 فرشته نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
90156 کاظم نادری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90157 کاوه نادری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90158 کورش نادری 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90159 کیومرث نادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90160 محدثه نادری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90161 محمدرامین نادری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
90162 محمدرضا نادری 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
90163 محمدمحسن نادری 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90164 محمدمهدی نادری 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90165 مرجان نادری 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90166 مریم نادری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90167 مریم نادری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90168 ملیحه نادری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90169 ملیحه نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90170 موسی نادری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90171 مهدی نادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90172 مهدی نادری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90173 مهدی نادری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90174 مهدی نادری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90175 مهدی نادری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
90176 مهرداد نادری 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
90177 نادر نادری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90178 نادر نادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90179 نرجس نادری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90180 نرگس نادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90181 نرگس نادری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
90182 نسترن نادری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
90183 نسیم نادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90184 نصراله نادری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90185 نیلوفر نادری 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90186 یگانه نادری 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
90187 علی نادری قوژدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90188 پدیده نادری اسرمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90189 پرستو نادری اسرمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
90190 فرج اله نادری ال 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90191 نازنین نادری اوسط 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90192 روح اله نادری بنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90193 عبدالمجید نادری بنی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
90194 تبسم نادری بوانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90195 جمیله نادری بوانلو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90196 سیما نادری بوانلو 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90197 شبنم نادری بوانلو 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
90198 غلامعباس نادری بوانلو 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90199 زکیه نادری چنار 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903984