راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 90201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90201 صدیقه ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90202 عبدالرضا ناصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90203 علی ناصری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90204 علی ناصری 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90205 علی ناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90206 علی ناصری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90207 علیرضا ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90208 علیرضا ناصری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90209 عیسی ناصری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90210 فائضه ناصری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
90211 فاطمه ناصری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
90212 فاطمه ناصری 1385 علوم پايه زمین شناسی
90213 فاطمه ناصری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
90214 فرزانه ناصری 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
90215 فروغ ناصری 1371 علوم پايه فیزیک
90216 فهیمه ناصری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90217 مائده ناصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
90218 مجتبی ناصری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
90219 مجتبی ناصری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90220 مجتبی ناصری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
90221 مجتبی ناصری 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
90222 مجید ناصری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90223 محبوبه ناصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90224 محبوبه ناصری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90225 محبوبه ناصری 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
90226 محسن ناصری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90227 محسن ناصری 1377 علوم پايه فیزیک
90228 محسن ناصری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
90229 محمد ناصری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90230 محمد ناصری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90231 محمد ناصری 1380 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
90232 محمد ناصری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90233 محمدرضا ناصری 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
90234 محمدصادق ناصری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
90235 محمدعلی ناصری 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
90236 محمدمهدی ناصری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90237 محمدمهدی ناصری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90238 محمود ناصری 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90239 مرتضی ناصری 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90240 مرضیه ناصری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
90241 مرضیه ناصری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90242 مریم ناصری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90243 مریم ناصری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90244 مسعود ناصری 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
90245 معین ناصری 1392 مهندسي مهندسی عمران
90246 ملیحه ناصری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90247 منیر ناصری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90248 مهدی ناصری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90249 مهدی ناصری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90250 مهدی ناصری 1381 علوم پايه زمین شناسی
90251 مهدی ناصری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90252 مهدیه ناصری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90253 مهری ناصری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
90254 نازنین ناصری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90255 نازیا ناصری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90256 ناصر ناصری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
90257 ناهید ناصری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90258 ناهید ناصری 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90259 نجمه ناصری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90260 نرگس ناصری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
90261 نرگس ناصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
90262 نسترن ناصری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90263 نسترن ناصری 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
90264 وحید ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90265 هادی ناصری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90266 یاسر ناصری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90267 یاسمن ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90268 نصرت ناصری مشهدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90269 علیرضا ناصری مود 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
90270 اکبر ناصری اذر 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
90271 علی ناصری بند قرائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
90272 محمدتقی ناصری پور یزدی 1384 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
90273 محمدرضا ناصری پوریزدی 1358 علوم پايه فیزیک
90274 سعید ناصری جازار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90275 علی ناصری جازار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90276 مریم ناصری جازار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90277 زهرا ناصری چهکند 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
90278 علیرضا ناصری حسینی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90279 نرگس ناصری حصار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
90280 وجیهه ناصری خانرودی محصل 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90281 ناهید ناصری رودباری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90282 اسماعیل ناصری زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90283 عبدالله ناصری زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90284 عبدالرسول ناصری سماغچه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90285 علی ناصری شمس آباد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90286 ساجده ناصری صادق 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90287 ساجده ناصری صادق 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90288 طاهره ناصری صادق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90289 عبداله ناصری طاهری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90290 علی ناصری طرقی 1350 علوم رياضي آمار
90291 محمّد ناصری طهرانی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
90292 زینب ناصری فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90293 زینب ناصری فر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
90294 عبدالواحد ناصری فورک 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90295 سارا ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90296 سحر ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90297 فریده ناصری قوچانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90298 نسرین ناصری کاخکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90299 نسرین ناصری کاخکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
90300 فرخ ناصری کریموند 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489076