راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 90401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90401 محمدعلی ناظری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90402 محمود ناظری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90403 مرضیه ناظری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90404 مهین ناظری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90405 مهین ناظری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
90406 نازنین - کیانوش ناظری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
90407 نازنین کیانوش ناظری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90408 وهاب ناظری اردکانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90409 اماندردی ناظری اینچه برون 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
90410 فاطمه ناظری بوری ابادی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90411 صادق ناظری فر 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90412 سمیرا ناظری قاچکانلو 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90413 علی ناظری کاخکی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90414 طاهره ناظری کاریزکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90415 علیرضا ناظری کاریزکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
90416 سهراب ناظری نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
90417 حسن ناظریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90418 حسین ناظریان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
90419 ماه خاطره ناظریان 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90420 ماه خاطره ناظریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90421 منصور ناظریان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90422 بیژن ناظقی 1357 علوم پايه فیزیک
90423 حمیدرضا ناظم 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90424 مجیدرضا ناظم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90425 مجیدرضا ناظم 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90426 محمودرضا ناظم 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
90427 نادر ناظم 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90428 نازنین ناظم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90429 نازنین ناظم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
90430 نیلوفر ناظم 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90431 سیدمحسن ناظم تقوی اره کمر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90432 سیدمحمدرضا ناظم تقوی اره کمر 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
90433 سیده فاطمه ناظم تقوی اره کمر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90434 سیمین ناظم زاده 1353 علوم پايه زیست شناسی
90435 مسعود ناظم شیرازی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90436 فائزه ناظم صفاری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90437 آزاده ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
90438 اکبر ناظمی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90439 امیرحسین ناظمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90440 امیرحسین ناظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
90441 امیرحسین ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
90442 پوریا ناظمی 1375 علوم رياضي ریاضی
90443 حامد ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
90444 حیدر ناظمی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
90445 رضا ناظمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90446 ریحانه ناظمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90447 زهرا ناظمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
90448 عبدالرضا ناظمی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
90449 عفیفه ناظمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90450 علی ناظمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90451 علی رضا ناظمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب
90452 علیرضا ناظمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90453 مجتبی ناظمی 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
90454 محسن ناظمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90455 محسن ناظمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90456 محمد ناظمی 1370 علوم پايه زمین شناسی
90457 محمدکریم ناظمی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90458 مهتا ناظمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
90459 مهدی ناظمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90460 نسیم ناظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90461 نسیم ناظمی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90462 محمدحسین ناظمی اردکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
90463 سودابه ناظمی اشنی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90464 زینب ناظمی تاج الدین 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90465 صبرا ناظمی تاج الدین 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
90466 سیدامیرمحمد ناظمی تربتی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90467 زهرا ناظمی رفیع 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
90468 ناظم ناظمی شیروان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90469 رفیعه ناظمی طرقبهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90470 رفیعه ناظمی طرقبهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90471 رفیعه ناظمی طرقبهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90472 فاطمه ناظمی طرقبهی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90473 مهدی ناظمی طرقبهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90474 مهدی ناظمی طرقبهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90475 هانیه ناظمی طرقبهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
90476 معصومه ناظمی فخرآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90477 علی ناظمی فر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90478 علی ناظمی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90479 حمیده ناظمی گلیان 1382 علوم پايه فیزیک
90480 سعیده ناظمی گلیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90481 سودابه ناظمی گلیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90482 مهسا ناظمی گلیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90483 سیما ناظمی معزآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
90484 مونا ناظمی مقدم 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90485 مونا ناظمی مقدم 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
90486 مهسا ناظمی مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90487 نازیلا ناظمی مقدم 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90488 محمدرضا ناظمی نژاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90489 لیلا ناظمیان 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90490 محسن ناظمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90491 نسترن ناظمیان 1384 علوم رياضي آمار
90492 سارا ناظمیان پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90493 آزاده ناظوری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
90494 رجب ناعمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90495 غفار ناعمی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90496 غلامحسین ناعمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90497 مهدی نافذ 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90498 اسما نافع نوخندان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90499 فرزانه نافلی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
90500 معصومه نافیان دهکردی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475366