راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 90501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90501 سیدجواد میراسمعیلی مزرعه آخوند 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
90502 سیده زینب میراشرفی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90503 سیدباقر میراشرفی لنگرودی 1368 علوم رياضي آمار
90504 محمود میراشه 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90505 سیده مهدیه میراعلمی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90506 ندا میرافسری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90507 جلال میرافضل 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90508 الهام میرافضلی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90509 الهام میرافضلی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90510 زهرا میرافضلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90511 سیدیحیی میرافضلی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90512 زینب میراکبری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90513 نوید میرامیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
90514 ملیحه میرانصاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90515 اعظم سادات میرانوری بایگی 1378 علوم پايه زمین شناسی
90516 اعظم سادات میرانوری بایگی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
90517 اقدس میرانوری بایگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90518 سید علیرضا میرانوری بایگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90519 سیدعلیرضا میرانوری بایگی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90520 احمدرضا میرانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90521 حمیدرضا میرانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
90522 حامد میرانی اهنگرکلائی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90523 آرش میرانیان 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90524 سیده سارا میرباذل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
90525 سیده سارا میرباذل 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
90526 اکرم السادات میرباقری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90527 الهام میرباقری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90528 سیدمحسن میرباقری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90529 سیدمجتبی میرباقیان دریاسری 1374 علوم پايه زمین شناسی
90530 امیر میربد 1382 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
90531 محمد میربرک کار 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90532 لیلی میربرون 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
90533 سیدعلی میربزرکی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90534 سیدعبداله میربزرگی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90535 سیدعلی میربزرگی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90536 عبدالواحد میربلوچ 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
90537 آتنا میربلوک 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90538 آتنا میربلوک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90539 ثمانه میربلوک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90540 جواد میربلوکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90541 لیلا میربلوکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90542 مهدی میربلوکی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
90543 سیدباقر میربمانی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90544 سیدصادق میربمانی یزدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90545 فاطمه میربهاءالدین 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90546 احمد میربهروزیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90547 یاسمین میربهروزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90548 بهروز میربیرجندیان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90549 نیوشا میربیگی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90550 سیدمسعود میرپنهان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90551 سیده فاطمه میرپنهان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90552 سیدمحمدرضا میرپوریان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
90553 سارا میرپیروزی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
90554 فهیمه السادات میرتاج الدینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90555 شهین دخت میرتاج الدینی گوکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90556 منصوره السادات میرتاج الدینی گوکی 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
90557 فاطمه میرتقی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90558 سمیه میرتوکلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90559 سمیه میرتوکلی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
90560 عالیه بیگم میرتونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90561 عالیه بیگم میرتونی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90562 میترا میرثانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90563 طاهره میرجانیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90564 محمد میرجردوی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
90565 راضیه السادات میرجعفری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90566 سیدجعفر میرجعفری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
90567 سیدعلیرضا میرجعفری کنجانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90568 سیدروزبه میرجلالی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90569 سیدکامران میرجلالی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90570 مهدی میرجلالی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90571 احمد میرجلیلی 1374 علوم رياضي آمار
90572 امیر میرجلیلی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90573 بی بی وجیهه میرجلیلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90574 پریسا میرجلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90575 پریسا میرجلیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
90576 رضا میرجلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90577 رضا میرجلیلی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90578 زهرا میرجلیلی 1391 مهندسي مهندسی عمران
90579 زهرا میرجلیلی 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
90580 سارا میرجلیلی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
90581 سمیه میرجلیلی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90582 سیدابوالحسن میرجلیلی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90583 سیدمحمد میرجلیلی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
90584 طیبه میرجلیلی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90585 علیرضا میرجلیلی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
90586 فضل الله میرجلیلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90587 قاسم میرجلیلی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90588 مرتضی میرجلیلی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90589 مرتضی میرجلیلی 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
90590 مریم میرجلیلی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90591 مصطفی میرجلیلی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90592 میلاد میرجلیلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
90593 وحیده سادات میرجلیلی 1383 علوم پايه فیزیک
90594 سیدرضا میرجمالی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90595 سیدجواد میرجهان مرد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
90596 مازیار میرجهانگیری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
90597 اعظم میرچولی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
90598 علی میرچولی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90599 مرتضی میرچولی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223010