راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 90501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90501 سارا ناظمیان پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90502 آزاده ناظوری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
90503 رجب ناعمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90504 غفار ناعمی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90505 غلامحسین ناعمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90506 مهدی نافذ 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90507 اسما نافع نوخندان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90508 فرزانه نافلی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
90509 معصومه نافیان دهکردی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
90510 سیده نگار ناقدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
90511 صدیقه ناقدی باغدار 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90512 علی اکبر ناقدی باغدار 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90513 علی ناقدی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90514 محمدرضا ناقدی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
90515 محمدرضا ناقدی فر 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90516 نغمه ناقدی نیا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90517 نغمه ناقدی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
90518 مریم ناقصی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90519 محمدعلی ناقعی گرنگ 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90520 الناز ناقل 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90521 الناز ناقل 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90522 پروین ناگهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90523 فرامرز ناگهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90524 کیوان نالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90525 کیوان نالائی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
90526 بهاره نام آور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
90527 بهزاد نام اورپشتدی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90528 جواد نام جوی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
90529 مرضیه نام جوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90530 شیوا نام جویان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90531 ایرج نام خدایی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
90532 سمانه نام درست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90533 احمد نامجو 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90534 امیرحسین نامجو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90535 انسیه نامجو 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90536 انسیه نامجو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
90537 رضا نامجو 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90538 سعید نامجو 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90539 سکینه نامجو 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90540 عالیا نامجو 1377 علوم رياضي آمار
90541 فائزه نامجو 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90542 متین نامجو 1379 علوم رياضي آمار
90543 محسن نامجو 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
90544 محمدرضا نامجو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
90545 مریم نامجو 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
90546 نوید نامجو 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90547 محیا نامجوباغینی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90548 یوسف نامجوحمزانلوئی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90549 زهرا نامجودوقزلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90550 رسول نامجومقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90551 وجیهه نامجومقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90552 جواد نامجوی فرخانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90553 امیر نامخواه 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90554 صغری نامخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90555 مرضیه نامخواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90556 مرضیه نامخواه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
90557 حمیدرضا نامدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90558 خدیجه نامدار 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90559 سمیرا نامدار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
90560 سیده سمیه نامدار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90561 صدیقه نامدار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
90562 طیبه نامدار 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90563 فاطمه نامدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90564 فاطمه نامدار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90565 مؤمنعلی نامدار 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90566 محمدجواد نامدار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90567 محمدجواد نامدار 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90568 مریم نامدار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
90569 مهدی نامدار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90570 علی نامداربادلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90571 محمدمهدی نامدارباغکی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90572 مرضیه نامدارسیوکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90573 زهرا نامدارفرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
90574 حسن نامداروفاپور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90575 ریحانه نامداری 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
90576 ریحانه نامداری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
90577 زهره نامداری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90578 مظاهر نامداری موسی آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90579 اعظم نامداریان 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
90580 زهرا نامقی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
90581 هادی نامقی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
90582 هادی نامقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
90583 حامد نامنی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90584 رضا نامنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
90585 زهرا نامنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90586 زهرا نامنی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90587 زهرا نامنی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90588 عزت نامنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
90589 لیلا نامنی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90590 مرضیه نامنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90591 ملیحه نامنی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90592 مهدی نامنی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
90593 نصرالله نامنی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90594 امیر نامور 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
90595 بهزاد نامور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90596 پروانه نامور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
90597 پیمان نامور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
90598 جمیله نامور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90599 سجاد نامور 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90600 عالیه نامور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491148