راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 90601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90601 زهرا نجاتی پورقوژدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90602 حمیدرضا نجاتی ترابی 1375 علوم رياضي ریاضی
90603 میترا نجاتی ترنیک 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90604 مریم نجاتی ثانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90605 محمود نجاتی حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90606 محمد نجاتی حیدرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90607 محمد نجاتی حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
90608 نفیسه نجاتی حیدرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90609 فاطمه نجاتی خالقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90610 فاطمه نجاتی خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90611 ناهید نجاتی خالقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90612 اکرم نجاتی خرمندیچالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90613 عصمت نجاتی رشتخواری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
90614 محبوبه نجاتی ریحانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90615 صبا نجاتی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
90616 داود نجاتی شیخ آباد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
90617 داود نجاتی شیخ اباد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90618 فاطمه نجاتی صومعه بزرگ 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90619 بهجت نجاتی طرقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90620 نسرین نجاتی طرقی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
90621 نسرین نجاتی طرقی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
90622 وجیهه نجاتی طرقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90623 سیدمهدی نجاتی غفوری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90624 اتنا نجاتی فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90625 سیدابوالفضل نجاتی فرد 1368 علوم پايه زمین شناسی
90626 فاطمه نجاتی فهندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90627 محمد نجاتی فهندری 1354 علوم پايه شیمی
90628 زهرا نجاتی قوشخانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90629 زهرا نجاتی محرّمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90630 سولماز نجاتی محرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90631 سولماز نجاتی محرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90632 فرزاد نجاتی محرمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90633 فرزاد نجاتی محرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
90634 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
90635 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90636 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90637 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90638 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90639 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
90640 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90641 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
90642 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90643 سینا نجاتی نوغانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
90644 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90645 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90646 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90647 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
90648 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90649 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
90650 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
90651 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
90652 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
90653 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90654 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90655 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90656 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
90657 نوشین نجاتیان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90658 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90659 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90660 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90661 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90662 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90663 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90664 مهدی نجاتیان فر 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90665 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
90666 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90667 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90668 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
90669 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90670 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90671 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90672 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
90673 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90674 غزاله نجار 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
90675 محمدکاظم نجار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90676 مهدی نجار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90677 مهناز نجار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90678 نرگس نجار 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90679 وحید نجار نژاد مشهدی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
90680 فهیمه نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90681 معصومه نجاران طرقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90682 طیبه نجاران طوسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90683 عادل نجاران طوسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90684 عادل نجاران طوسی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90685 منا نجاران طوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90686 نادیا نجاران یزدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90687 ندا نجاران یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90688 الیاس نجارباشی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90689 وجیهه نجارباشی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90690 ساناز نجارباشی طهران پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90691 زهرا نجارباغسیاه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90692 علی نجارباغسیاه 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
90693 زهره نجارباغسیاهی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90694 مجتبی نجاربرجسته 1377 دامپزشكي دامپزشکی
90695 اکرم نجاربقمچ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90696 الهام نجارپورمحمدآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90697 الهام نجارپورمحمدآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90698 احمد نجارترشیزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90699 احمد نجارترشیزی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90700 سیدحسن نجارخبازیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100997