راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 90601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90601 سمانه نویدی فر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90602 ازاده نویدی فریمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90603 گلاره نویدی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90604 مهسا نویدی نسب 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90605 سمیه نویدی یادگار 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90606 معصومه نوین 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90607 علیرضا نه بندانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90608 وحیده نهائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90609 زکیه نهاردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90610 علیرضا نهاردانی 1364 كشاورزى امور زراعی
90611 محمدرضا نهاردانی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
90612 مهدی نهاردانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90613 ابوالفضل نهال 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
90614 مسعود نهالی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
90615 احسان نهاوندی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90616 الناز نهاوندی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
90617 الناز نهاوندی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
90618 ایمان نهاوندی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90619 پیمان نهاوندی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90620 پیمان نهاوندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
90621 رضا نهاوندی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
90622 عزت اله نهاوندی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
90623 ریحانه نهاوندی فریمان 1380 علوم رياضي آمار
90624 سعید نهاوندی فریمان 1368 علوم رياضي آمار
90625 امیر نهبندان دخت 1354 كشاورزى صنایع غذایی
90626 مریم نهبندان دخت 1375 علوم پايه زیست شناسی
90627 انیس نهبندانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90628 ملیحه نهبندانی 1379 علوم پايه فیزیک
90629 بی بی نهتانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
90630 حسین نهتانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90631 محمد نهتانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
90632 فرزانه نهضت 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90633 ساناز نیا 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
90634 سلما نیا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90635 سیده نازنین نیاخسروی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
90636 احمد نیارشید 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
90637 صدیقه نیاز 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
90638 مسعود نیاز پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90639 لیلی نیازپور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90640 مریم نیازپورامغان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90641 مریم نیازپورامغان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90642 بهروز نیازپورمحصل 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90643 ناصر نیازپورمحصل 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90644 سمانه نیازپورمیل کاریز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90645 نفیسه نیازپورمیل کاریز 1381 علوم رياضي آمار
90646 حمید نیازدخت شاتوت 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90647 جواد نیاززاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
90648 فاطمه نیازکار 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90649 علی نیازکهخاژاله 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90650 اعظم نیازمند 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90651 اعظم نیازمند 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
90652 بهروز نیازمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
90653 راضیه نیازمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90654 راضیه نیازمند 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
90655 راضیه نیازمند 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
90656 سارا نیازمند 1382 مهندسي مهندسی شیمی
90657 منوچهر نیازمند 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
90658 مهرداد نیازمند 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90659 علی نیازمندبجستانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90660 اکرم نیازمندشادمهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90661 علی نیازمندکاخکی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90662 عثمان نیازمندماکو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90663 سمیرا نیازمندیادگار 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
90664 ابراهیم نیازی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90665 اسماعیل نیازی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90666 اسماعیل نیازی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90667 بی بی زهرا نیازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90668 زهرا نیازی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90669 زهره نیازی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90670 زهره نیازی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
90671 زینب نیازی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90672 سیدمحسن نیازی 1383 علوم پايه زمین شناسی
90673 سیدمحسن نیازی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
90674 صغری نیازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90675 طیبه نیازی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90676 طیبه نیازی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
90677 عصمت نیازی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90678 علی نیازی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90679 فاطمه نیازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90680 فاطمه نیازی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
90681 فرشته نیازی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
90682 گل محمد نیازی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90683 محمد نیازی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90684 محمدرحیم نیازی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90685 محمدمهدی نیازی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90686 مرضیه سادات نیازی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90687 مریم نیازی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
90688 مریم نیازی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90689 مریم نیازی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90690 مصطفی نیازی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90691 معصومه نیازی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90692 ملیحه نیازی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90693 مهدی نیازی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
90694 مهناز نیازی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90695 لیلی نیازی خاتون آباد 1380 علوم رياضي ریاضی محض
90696 اکرم نیازی دیزاوند 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
90697 سعیده نیازی سرابی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90698 زهرا نیازی ابدال آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90699 اسداله نیازی پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517684