راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 90801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90801 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
90802 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
90803 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
90804 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
90805 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
90806 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
90807 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
90808 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90809 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90810 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
90811 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90812 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
90813 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90814 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90815 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90816 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
90817 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
90818 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90819 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
90820 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90821 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90822 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
90823 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
90824 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
90825 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
90826 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90827 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90828 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی
90829 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90830 محمدرسول نقی زاده نشتیفانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90831 داود نقی شیخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90832 سارا نقی لو 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90833 ابراهیم نقی نژاد 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
90834 مریم نقی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90835 میربیوک آقا نقی نسب اردهائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90836 مرضیه نقیان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
90837 ابوذر نقیب 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90838 سیداحمد نقیب 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90839 عباس نقیب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90840 عباس نقیب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
90841 فرزانه نقیب 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
90842 فرشته سادات نقیب 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
90843 مریم بی بی نقیب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90844 مهدی نقیب 1353 مهندسي راه و ساختمان
90845 پروانه نقیب زاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
90846 مریم سادا ت نقیب زا ده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
90847 آرتمیس نقیب زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
90848 پروانه نقیب زاده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
90849 حامد نقیب زاده 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
90850 شهرزاد نقیب زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90851 آسیه نقیبی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90852 حسین نقیبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90853 راهله نقیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90854 راهله نقیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
90855 سمانه السادات نقیبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90856 سیدامیر نقیبی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
90857 سیدجواد نقیبی 1373 علوم رياضي آمار
90858 سیدجواد نقیبی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
90859 سیدحسن نقیبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90860 سیدرضا نقیبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90861 طاهره نقیبی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90862 عاطفه نقیبی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
90863 عاطفه نقیبی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
90864 علیرضا نقیبی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90865 فریدون نقیبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90866 محمد نقیبی 1354 علوم رياضي ریاضی
90867 ناهید نقیبی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90868 ندا نقیبی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
90869 نرگس نقیبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90870 نغمه نقیبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
90871 نفیسه نقیبی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90872 وحیدرضا نقیبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90873 سیدمحمدرضا نقیبی بیجی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
90874 حمید نقیبی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90875 مریم نقیبی بیدختی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90876 مهدخت نقیبی بیدختی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
90877 ساسان نقیبی تربتی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
90878 احسان نقیبی جویباری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90879 سیدهاشم نقیبی حسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
90880 محمدباقر نقیبی سیستانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90881 مریم نقیبی محمودابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90882 سیده زهره نقیبی مقدم 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
90883 عصمت نقیبی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90884 معصومه نقیبی نوقابی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
90885 راهله السادات نقیبیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90886 مهرداد نقیبیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90887 مجید نکاحی 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
90888 محمدعلی نکاحی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
90889 آرمیتا نکوئی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90890 رشید نکوئی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
90891 روح اله نکوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
90892 طیب نکوئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
90893 عبدالرضا نکوئی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
90894 فاطمه نکوئی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90895 کاظم نکوئی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90896 مهدی نکوئی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
90897 مهدیه نکوئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90898 ندا نکوئی 1383 علوم رياضي آمار
90899 نسیم نکوئی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
90900 کورش نکوئی اصفهانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38162998