راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 90801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90801 فائزه نانواباشی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
90802 مائده نانواکناری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90803 کورش نانی رودی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90804 صفورا ناوری فارمد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90805 صفورا ناوری فارمد 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
90806 صفورا ناوری فارمد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
90807 اکرم ناوشکی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90808 فرحناز ناوگی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90809 ارش ناوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90810 زهرا ناوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
90811 فرهاد ناوی 1353 مهندسي راه و ساختمان
90812 کتایون ناوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
90813 کورش ناوی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90814 محمد ناوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90815 منیر ناوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
90816 نرگس ناوی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90817 رویا ناوی ثانی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
90818 پریسا ناوی حسین آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90819 فاطمه ناویانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90820 حسین ناهید 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90821 سمان ناهید 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
90822 علی ناهیدتیتکانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90823 الهام ناهیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90824 حسن ناهیدی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
90825 طاهره ناهیدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
90826 مریم ناهیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90827 منصوره نایابی الیاتو 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
90828 محمدرضا نایب 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
90829 کوشان نایب زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
90830 نسرین نایب زاده 1366 علوم پايه دبیری شیمی
90831 نیره نایب زاده طرقبه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
90832 اکبرعلی نایب اف 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
90833 سعید نایب حسن آبادی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90834 علی رضا نایب حسن آبادی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
90835 حامد نایب زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
90836 حامد نایب زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
90837 سودابه نایب زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90838 فریده نایب زاده عیدگاهی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90839 سمیرا نایبان 1380 علوم رياضي آمار
90840 سمیرا نایبان 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
90841 سمیرا نایبان 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
90842 ابوالفضل نایبی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
90843 فریبا نایبی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
90844 ا میرحسین نایبی آستانه 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90845 امیرحسین نایبی آستانه 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90846 امیرحسین نایبی استانه 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
90847 حمید نایبی استانه 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90848 محمدناصر نایبی خیاطقوچانی 1366 كشاورزى زراعت
90849 مسعود نایبی خیاطقوچانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
90850 فهیمه نایبی نوده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90851 منتظر طالب نایف نایف 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90852 مهدی نایه در 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90853 امین نباتی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90854 انسیه نباتی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90855 جعفر نباتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90856 جعفر نباتی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
90857 رمضان نباتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90858 علیرضا نباتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90859 فرزانه نباتی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
90860 سعیده نباتی بنیاد آبادی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
90861 الهه نباتی پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
90862 جواد نباتی رهنی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90863 غلامرضا نباتی رهنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
90864 مجتبی نباتی رهنی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90865 محمدحسین نباتی مقدم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90866 محمدحسین نباتی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90867 مینا نباتی مقدم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90868 مهدی نباتی یزدی زاده 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
90869 مریم نباتیان بیرک علیا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90870 آرزو نباتیان یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
90871 محمدحسین نباتیان یزدی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
90872 عطاءالله نبئی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
90873 مسعود نبئی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90874 اسد نبردی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
90875 هومن نبوتی خرمازرد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90876 غزال نبوتی خرما زرد 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90877 ایدین نبوتی خرمازرد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
90878 غزال نبوتی خرمازرد 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90879 هومن نبوتی خرمازرد 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90880 هومن نبوتی خرمازرد 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90881 سیدمحمد نبوره 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90882 سیده اشرف نبوره 1383 علوم پايه فیزیک
90883 سیده اشرف نبوره 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
90884 اعظم نبوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90885 الهام سادات نبوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90886 الهام سادات نبوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
90887 حسن نبوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90888 حکیمه نبوی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90889 ریحانه نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
90890 سمیه سادات نبوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90891 سید نادر نبوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
90892 سیدانسیه نبوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
90893 سیدرضا نبوی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
90894 سیدعلی نبوی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
90895 سیدمجتبی نبوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
90896 سیدمحمدسبحان نبوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
90897 سیدمحمدسرمد نبوی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90898 سیدمحمدسرمد نبوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
90899 سیدنادر نبوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
90900 سیده رزا نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765715