راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 90901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
90901 نسرین نجاتی طرقی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
90902 نسرین نجاتی طرقی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
90903 وجیهه نجاتی طرقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90904 سیدمهدی نجاتی غفوری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
90905 اتنا نجاتی فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90906 سیدابوالفضل نجاتی فرد 1368 علوم پايه زمین شناسی
90907 فاطمه نجاتی فهندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90908 محمد نجاتی فهندری 1354 علوم پايه شیمی
90909 زهرا نجاتی قوشخانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90910 زهرا نجاتی محرّمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
90911 سولماز نجاتی محرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90912 سولماز نجاتی محرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
90913 فرزاد نجاتی محرمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90914 فرزاد نجاتی محرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
90915 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
90916 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90917 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
90918 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
90919 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
90920 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
90921 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
90922 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
90923 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90924 سینا نجاتی نوغانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
90925 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90926 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90927 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90928 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
90929 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90930 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
90931 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
90932 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
90933 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
90934 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90935 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90936 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90937 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
90938 نوشین نجاتیان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90939 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90940 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90941 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
90942 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
90943 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
90944 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
90945 مهدی نجاتیان فر 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
90946 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
90947 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90948 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
90949 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
90950 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
90951 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90952 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90953 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
90954 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90955 غزاله نجار 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
90956 محمدکاظم نجار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90957 مهدی نجار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
90958 مهناز نجار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
90959 نرگس نجار 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90960 وحید نجار نژاد مشهدی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
90961 فهیمه نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
90962 معصومه نجاران طرقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90963 طیبه نجاران طوسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
90964 عادل نجاران طوسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90965 عادل نجاران طوسی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90966 منا نجاران طوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
90967 نادیا نجاران یزدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90968 ندا نجاران یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
90969 الیاس نجارباشی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90970 وجیهه نجارباشی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
90971 ساناز نجارباشی طهران پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90972 زهرا نجارباغسیاه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90973 علی نجارباغسیاه 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
90974 زهره نجارباغسیاهی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90975 مجتبی نجاربرجسته 1377 دامپزشكي دامپزشکی
90976 اکرم نجاربقمچ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
90977 الهام نجارپورمحمدآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90978 الهام نجارپورمحمدآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90979 احمد نجارترشیزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
90980 احمد نجارترشیزی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
90981 سیدحسن نجارخبازیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
90982 آرزو نجارخداترس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
90983 سیدعماد نجارخیابان 1393 علوم پايه فیزیک
90984 مریم سادات نجارخیابان 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90985 سیدعلی نجارخیابانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90986 امیدرضا نجارزادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90987 عباسعلی نجارزاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
90988 محمدتقی نجارزاده 1373 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
90989 ناهید نجارزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90990 نسیم نجارزاده 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
90991 علی نجارزاده شریف اباد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
90992 محمدحسن نجارزاده شریف آباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90993 امین نجارزاده شهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
90994 ملیحه نجارزاده طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
90995 نجمه نجارصحیح 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90996 وحید نجارنژادمشهدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
90997 ریحانه نجارنیا 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90998 ریحانه نجارنیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
90999 فاطمه نجارنیا 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91000 سعیده نجارنیکو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488749