راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 91001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91001 نغمه ناقدی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
91002 مریم ناقصی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91003 محمدعلی ناقعی گرنگ 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91004 الناز ناقل 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91005 الناز ناقل 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
91006 پروین ناگهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91007 فرامرز ناگهانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91008 کیوان نالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91009 کیوان نالائی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
91010 بهاره نام آور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
91011 بهزاد نام اورپشتدی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91012 جواد نام جوی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
91013 مرضیه نام جوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91014 شیوا نام جویان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91015 ایرج نام خدایی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
91016 سمانه نام درست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91017 احمد نامجو 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91018 امیرحسین نامجو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91019 انسیه نامجو 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91020 انسیه نامجو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
91021 رضا نامجو 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91022 سعید نامجو 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91023 سکینه نامجو 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91024 عالیا نامجو 1377 علوم رياضي آمار
91025 فائزه نامجو 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91026 متین نامجو 1379 علوم رياضي آمار
91027 محسن نامجو 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
91028 محمدرضا نامجو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
91029 مریم نامجو 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
91030 نوید نامجو 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91031 محیا نامجوباغینی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91032 یوسف نامجوحمزانلوئی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91033 زهرا نامجودوقزلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91034 رسول نامجومقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91035 وجیهه نامجومقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91036 جواد نامجوی فرخانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91037 امیر نامخواه 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91038 صغری نامخواه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91039 مرضیه نامخواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91040 مرضیه نامخواه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
91041 حمیدرضا نامدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91042 خدیجه نامدار 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91043 سمیرا نامدار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
91044 سیده سمیه نامدار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91045 صدیقه نامدار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91046 طیبه نامدار 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
91047 فاطمه نامدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91048 فاطمه نامدار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91049 مؤمنعلی نامدار 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91050 محمدجواد نامدار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91051 محمدجواد نامدار 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91052 مریم نامدار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
91053 مهدی نامدار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91054 علی نامداربادلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91055 محمدمهدی نامدارباغکی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91056 مرضیه نامدارسیوکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91057 زهرا نامدارفرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91058 حسن نامداروفاپور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91059 ریحانه نامداری 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
91060 ریحانه نامداری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91061 زهره نامداری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91062 مظاهر نامداری موسی آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91063 اعظم نامداریان 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
91064 زهرا نامقی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
91065 هادی نامقی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
91066 هادی نامقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
91067 حامد نامنی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91068 رضا نامنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91069 زهرا نامنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91070 زهرا نامنی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91071 زهرا نامنی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91072 عزت نامنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
91073 لیلا نامنی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91074 مرضیه نامنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91075 ملیحه نامنی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91076 مهدی نامنی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
91077 نصرالله نامنی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91078 امیر نامور 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
91079 بهزاد نامور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91080 پروانه نامور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
91081 پیمان نامور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91082 جمیله نامور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91083 سجاد نامور 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91084 عالیه نامور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91085 عباس نامور 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا
91086 عبدالحسین نامور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91087 علی اکبر نامور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
91088 علی اکبر نامور 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
91089 محمد نامور 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91090 محمد نامور 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91091 مرتضی نامور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91092 منیره نامور 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
91093 مهتاب نامور 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91094 مهدی نامور 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
91095 مهرداد نامور 1377 علوم رياضي آمار
91096 نازنین نامور 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
91097 مهدیه نامور محبوب 1388 مهندسي مهندسی شیمی
91098 حمید نامورحمزانلویی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
91099 رضا نامورراد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91100 سپیده نامورراد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279379479579679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189493