راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 91101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91101 سیده فاطمه میرفخرائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91102 علی اقا میرفخرائی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91103 هومان میرفخرائی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91104 الهام میرفرح 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
91105 الهام میرفرح 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
91106 حسام میرفرح 1388 مهندسي مهندسی شیمی
91107 سیدعلیرضا میرفندرسکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91108 سیدحسن میرقائمی 1354 علوم پايه شیمی
91109 سیدحمید میرقاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
91110 سیدمحمد میرقاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
91111 سیدمصطفی میرقاسمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91112 عذرا میرقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91113 احمد میرقراچولو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91114 سیدعلی میرقلنج 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
91115 سمانه میرقلی زاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91116 سونیا میرکاظمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
91117 مهین میرکاظمی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91118 کبری میرکاظمی مود 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91119 سیدیعقوب میرکتولی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91120 سیده شبنم میرکرمانشاهی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
91121 سیدحمید میرکریمی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
91122 سیدعلی میرکریمی 1374 مهندسي مهندسی عمران
91123 سیدعلیرضا میرکریمی 1377 علوم پايه فیزیک
91124 سیدمحمدرسول میرکریمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
91125 معصومه میرکریمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91126 نعمت میرکریمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91127 میرعلی میرکریمی کمارعلیا 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91128 محمد طاهر میرکزهی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
91129 اشرف السادات میرکمالی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91130 سید محمد مهدی میرکمالی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91131 ملیکاسادات میرکمالی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
91132 زینب میرکمالی راینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91133 سیدعلیرضا میرکمالی راینی 1363 مهندسي جوشكاري
91134 بهاره میرکماندار 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
91135 حسین میرکی قرائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91136 حسین میرکی قرائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91137 الهه میرکیانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91138 مهراب میرگشانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91139 علی میرگلی ابیازی 1336 علوم رياضي آمار
91140 اولیا میرلاشاری 1376 دامپزشكي دامپزشکی
91141 علی میرلاشاری 1353 مهندسي راه و ساختمان
91142 فاطمه میرلشکری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
91143 محمد میرلطیفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91144 مریم میرلطیفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
91145 مریم سادات میرلوحی حسن آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91146 سیدمهدی میرلوحی درچه زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91147 سیداحمد میرمجتبائی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91148 سیدپویا میرمحبوب 1379 دامپزشكي دامپزشکی
91149 اکرم میرمحرابی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91150 تکتم میرمحرابی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91151 حسین میرمحرابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
91152 حسین میرمحرابی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
91153 سعید میرمحرابی 1384 علوم پايه زمین شناسی
91154 غلامرضا میرمحرابی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91155 فاطمه زهرا میرمحرابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91156 محمود میرمحرابی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91157 هادی میرمحرابی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت
91158 سیداحمد میرمحمدتبار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
91159 سیدمحسن میرمحمدصادقی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91160 هما میرمحمدصادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91161 تیمور میرمحمدلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91162 نادعلی میرمحمدلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
91163 زهرا میرمحمدی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی ( آموزش محور )
91164 سیدعلی میرمحمدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
91165 سیدهادی میرمحمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91166 عالیه میرمحمدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
91167 فاطمه السادات میرمحمدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91168 فهیمه میرمحمدی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
91169 مجتبی میرمحمدی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
91170 میرمسعود میرمحمدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
91171 سیدتقی میرمحمدی ثمرین 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
91172 محمدامین میرمحمدیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91173 پریچهره میرمرتضوی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
91174 زهره میرمرتضوی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
91175 سیدناصر میرمرتضوی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91176 شمسی میرمرتضوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91177 محسن میرمرتضوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91178 احمد میرمرقابی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
91179 احسان میرمصطفائی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91180 سمیه میرمصطفائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91181 سمیه میرمصطفائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
91182 احسان میرمصطفایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91183 سیدنوید میرمطهری 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
91184 مهشیدسادات میرمظفری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91185 سیدسینا میرمظلومی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
91186 سیدهاشم میرمظلومی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91187 سیدوحید میرمظهری انور 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
91188 احمد میرمعزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91189 سیدمحمدمهدی میرمعزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91190 نیره میرمعزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91191 سیدکمال الدین میرمعینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91192 سعید میرمقدم حسن آبادی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91193 بی بی معصومه میرموسوی 1374 علوم رياضي آمار
91194 سعید میرموسوی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91195 سیدعلی میرموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91196 آمنه میرموسوی دوزین 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91197 فرشته میرمومنی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91198 معصومه میرمومنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91199 جمیله السادات میرمویدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198719