راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 91301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91301 اتیکه میری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91302 احسان میری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91303 اعظم میری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91304 اعظم میری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
91305 افسانه میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
91306 افسانه میری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی
91307 الهام میری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91308 الهه میری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91309 حسین میری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91310 حسین میری 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91311 خدیجه میری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
91312 ربابه میری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
91313 رضا میری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91314 رفعت میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91315 زهرا میری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91316 زینب میری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91317 زینب میری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91318 زینب میری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91319 ساره میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91320 سحر میری 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
91321 سمیه میری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91322 سیدحمید میری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91323 سیدسعید میری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91324 سیدمحسن میری 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
91325 سیدمهدی میری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91326 سیدمهدی میری 1351 علوم رياضي آمار و ماشینهای حسابگر
91327 طاهره میری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
91328 طیبه میری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91329 طیبه میری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
91330 عصمت میری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91331 عصمت میری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91332 علی میری 1394 مهندسي مهندسی صنایع
91333 علی اصغر میری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91334 علی اکبر میری 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91335 علی اکبر میری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91336 علی اکبر میری 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91337 علی اکبر میری 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
91338 علیرضا میری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91339 علیرضا میری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91340 علیرضا میری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91341 غلامرضا میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
91342 فائزه میری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
91343 فائزه میری 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
91344 فاطمه میری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91345 فاطمه میری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91346 فاطمه میری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91347 فاطمه سادات میری 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
91348 فرشته میری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
91349 فروغ میری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91350 فروغ میری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
91351 فریبا میری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91352 فریبا میری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91353 مجید میری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91354 مجید میری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91355 محدثه میری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91356 محسن میری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91357 محمد میری 1369 علوم پايه زمین شناسی
91358 محمد میری 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91359 محمدامین میری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91360 محمدامین میری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
91361 محمدامین میری 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
91362 محمدحسن میری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91363 محمدحسن میری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91364 محمدرضا میری 1373 علوم رياضي ریاضی
91365 محمدرضا میری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
91366 محمدصادق میری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
91367 محمود میری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91368 مریم میری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
91369 مریم میری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
91370 ملیحه میری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
91371 مهدی میری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91372 مهدی میری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات
91373 مهرنوش میری 1392 پردیس دانشگاهی صنایع غذایی - علوم و صنایع غذایی
91374 مهری میری 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91375 مهناز میری 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91376 نرگس میری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91377 نسرین میری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
91378 وجیهه میری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91379 وجیهه میری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
91380 هادی میری 1380 علوم پايه زمین شناسی
91381 هادی میری 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
91382 سیدهادی میری اقدم 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
91383 حجّت میری بقال 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91384 الهه میری بنجار 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91385 ابراهیم میری بهلولی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91386 روح اله میری بیدختی 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91387 مجتبی میری بیدختی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
91388 فریبا میری تربقان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91389 پرنیان سادات میری جاغرق 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91390 سیده سارا میری جاغرق 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91391 سیدهاشم میری جاغرق 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
91392 هاشم میری حکیم آباد 1368 علوم پايه فیزیک
91393 هاشم میری حکیم آباد 1372 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
91394 هاشم میری حکیم آبادی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
91395 زهرا میری دولت ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91396 علی میری دیسفانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
91397 مرتضی میری دیسفانی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91398 مرتضی میری دیسفانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
91399 نوید میری دیسفانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91400 سیده طوبی میری رستمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226016