راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 91401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91401 فاطمه نجاتی فهندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91402 محمد نجاتی فهندری 1354 علوم پايه شیمی
91403 زهرا نجاتی قوشخانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91404 زهرا نجاتی محرّمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91405 سولماز نجاتی محرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91406 سولماز نجاتی محرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91407 فرزاد نجاتی محرمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91408 فرزاد نجاتی محرمی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
91409 حانیه نجاتی محمدآباد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
91410 زکیه نجاتی محمودی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91411 عبدالغایب نجاتی محمودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91412 حسین نجاتی مقدم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91413 زهرا نجاتی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
91414 زهرا نجاتی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
91415 امید نجاتی منظری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91416 حمید نجاتی مهیمنی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
91417 سینا نجاتی نوغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91418 سینا نجاتی نوغانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
91419 مجید نجاتی نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91420 معصومه نجاتی نوغانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91421 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91422 ابوالفضل نجاتی یزدی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
91423 الیاس نجاتی یزدی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91424 زهرا نجاتی یزدی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
91425 زهرا نجاتی یزدی زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
91426 لطیفه نجاتی یزدی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
91427 مسعود نجاتی یزدی نژاد 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
91428 نغمه نجاتی یزدی نژاد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91429 حسن نجاتیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91430 ساجده نجاتیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
91431 غلامعلی نجاتیان 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
91432 نوشین نجاتیان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91433 هادی نجاتیان 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91434 حسین نجاتیان بستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91435 حسین نجاتیان بستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
91436 اعظم نجاتیان پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
91437 محمدرضا نجاتیان پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91438 فاطمه نجاتیان شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91439 مهدی نجاتیان فر 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
91440 محسن نجاتیان قاسمیه 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
91441 بی بی نفیسه نجاتیان قرشی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91442 سیدحمیدرضا نجاتیان قریشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
91443 زهرا نجاتیان کاشانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
91444 مرتضی نجاتیان یزدیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91445 حسین نجار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91446 شیما نجار 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91447 شیما نجار 1384 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
91448 غزاله نجار 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91449 غزاله نجار 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
91450 محمدکاظم نجار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91451 مهدی نجار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91452 مهناز نجار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91453 نرگس نجار 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91454 وحید نجار نژاد مشهدی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
91455 فهیمه نجاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91456 معصومه نجاران طرقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91457 طیبه نجاران طوسی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
91458 عادل نجاران طوسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91459 عادل نجاران طوسی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91460 منا نجاران طوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91461 نادیا نجاران یزدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91462 ندا نجاران یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91463 الیاس نجارباشی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91464 وجیهه نجارباشی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
91465 ساناز نجارباشی طهران پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91466 زهرا نجارباغسیاه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91467 علی نجارباغسیاه 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
91468 زهره نجارباغسیاهی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91469 مجتبی نجاربرجسته 1377 دامپزشكي دامپزشکی
91470 اکرم نجاربقمچ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91471 الهام نجارپورمحمدآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91472 الهام نجارپورمحمدآبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91473 احمد نجارترشیزی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91474 احمد نجارترشیزی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
91475 سیدحسن نجارخبازیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91476 آرزو نجارخداترس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91477 سیدعماد نجارخیابان 1393 علوم پايه فیزیک
91478 مریم سادات نجارخیابان 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91479 سیدعلی نجارخیابانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91480 امیدرضا نجارزادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91481 عباسعلی نجارزاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91482 محمدتقی نجارزاده 1373 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
91483 ناهید نجارزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91484 نسیم نجارزاده 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
91485 علی نجارزاده شریف اباد 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
91486 محمدحسن نجارزاده شریف آباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91487 امین نجارزاده شهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
91488 ملیحه نجارزاده طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
91489 نجمه نجارصحیح 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91490 وحید نجارنژادمشهدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
91491 ریحانه نجارنیا 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91492 ریحانه نجارنیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91493 فاطمه نجارنیا 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91494 سعیده نجارنیکو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91495 مرتضی نجارنیکو 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91496 حسن نجاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91497 حسن نجاری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91498 حسن نجاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91499 حسین نجاری 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91500 حسین نجاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189483