راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 91501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91501 وهاب میهمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
91502 مهدی میهن دوست 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91503 محمدرضا میهن پرست 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91504 کاظم میهن پرور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91505 خدیجه میهن پناه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91506 زهره میهن پناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
91507 ذبیح اله میهن خواه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91508 سیمین میهن خواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91509 حسین میهن دوست 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91510 مرضیه میهن دوست 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91511 مهدی میهن دوست 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
91512 هدایت میهن دوست 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91513 حمید نائلی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91514 سمیه نائلی 1380 علوم پايه زمین شناسی
91515 مژده نائلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91516 سینا نائیج 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91517 علی رضا نائیج طلب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91518 رقیه نائیجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91519 نادیا نائیجی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
91520 امین نائینی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91521 شهرزاد نائینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91522 طاهره نائینی 1353 علوم پايه شیمی
91523 محبوبه نائینی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91524 منوره نائینی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91525 مهدی نائینی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91526 مهدی نائینی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
91527 سودابه ناتوان بکاول 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
91528 محمد ناجم حصاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91529 حسن ناجی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91530 حسین ناجی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
91531 سعید ناجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91532 مجتبی ناجی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91533 محمد هادی ناجی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
91534 نیره ناجی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91535 حامد ناجی ابهری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91536 سمانه ناجی ابراهیمی یزد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91537 حامد ناجی ابهری 1382 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
91538 ماندانا ناجی ابهری 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91539 محسن ناجی ابهری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91540 مهدیه ناجی ابهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
91541 حامد ناجی اصفهانی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91542 سیدسهراب ناجی پارسائیان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91543 مازیار ناجی پارسائیان 1379 علوم پايه فیزیک
91544 مهسا ناجی پور 1393 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
91545 فریبا ناجی تقی پورمقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91546 عباس ناجی حسین دوست 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
91547 حمیده ناجی حسین دوست سقا 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91548 طاهره ناجی دستفروش 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
91549 زهرا ناجی راد 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
91550 ریحانه ناجی ریحانی گرمرودی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91551 مرضیه ناجی زوارگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
91552 اعظم ناجی سرابی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91553 طاهره ناجی صدره 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91554 طاهره ناجی صدره 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91555 سارا ناجی طبسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91556 سارا ناجی طبسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
91557 سارا ناجی طبسی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
91558 محمدجواد ناجی طلاکار 1353 مهندسي راه و ساختمان
91559 علیرضا ناجی طوسی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91560 علیرضا ناجی عطار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91561 حامد ناجی عظیمی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91562 زهرا ناجی عظیمی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91563 زهرا ناجی عظیمی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91564 حمید ناجی علی اکبری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91565 محبوبه ناجی علی اکبری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91566 حسن ناجی مهر 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
91567 فاطمه ناجی مهر 1384 علوم رياضي آمار
91568 الهام ناجی میدانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91569 الهام ناجی میدانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91570 الهام ناجی میدانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91571 الهام ناجی میدانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91572 حسین ناجی میدانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91573 زهرا ناجی میدانی 1375 علوم پايه زیست شناسی
91574 زهرا ناجی میدانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
91575 علی اکبر ناجی میدانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91576 علیرضا ناجی میدانی 1354 مهندسي مهندسی مکانیک
91577 مریم ناجی میدانی 1378 علوم پايه فیزیک
91578 سیدعلی ناجی نصرآبادی یزد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
91579 بی بی منیره ناجی نصرابادی یزد 1371 علوم پايه دبیری شیمی
91580 زهره ناجی همتی تبریز 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91581 زهره ناجی همتی تبریز 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
91582 مرضیه ناحی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91583 قلیچ محمد ناحید 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91584 یاشار نادراحمدیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
91585 کمیل نادران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
91586 فرهاد نادران طحان 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
91587 سمیّه نادرپور 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91588 محسن نادرپور 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91589 مرضیه نادرپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
91590 مسعود نادرپور 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
91591 مریم نادرپور خاکستر 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91592 نفیسه نادرخانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91593 سعیده نادرخوی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
91594 یاسمن نادرزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91595 اشرف نادرزاده استاد 1379 علوم پايه فیزیک
91596 اشرف نادرزاده استاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
91597 اشرف نادرزاده استاد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91598 مصطفی نادرزاده گوارشکی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91599 سمانه نادرمزرجی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91600 سمانه نادرمزرجی 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200621