راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 91601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91601 سعیدرضا وصال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
91602 علی وصال 1386 مهندسي مهندسی شیمی
91603 غلامرضا وصال 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91604 ناظم وصال 1354 علوم پايه شیمی
91605 اعظم وصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91606 محمدسعید وصالی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91607 علی اکبر وصفی مرندی 1354 علوم پايه فیزیک
91608 سمیه وضعی رودی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91609 فروغ وضعی رودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
91610 بهاره وضیع 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91611 حمیده وضیع 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91612 محدثه وضیع 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91613 پریسا وضیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91614 راحله وطن پرست 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91615 فاطمه وطن دوست 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
91616 اکرم وطن پرست 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
91617 امیر وطن پرست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91618 امیر وطن پرست 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91619 جعفر وطن پرست 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91620 حدیثه وطن پرست 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
91621 حسینعلی وطن پرست 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91622 حسینعلی وطن پرست 1364 مهندسي نقشه برداري
91623 سکینه وطن پرست 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91624 مجید وطن پرست 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91625 محمد وطن پرست 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
91626 محمدرضا وطن پرست 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91627 مریم وطن پرست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91628 مریم وطن پرست 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
91629 هادی وطن پرست 1371 علوم پايه دبیری شیمی
91630 احمدرضا وطن پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91631 حمیدرضا وطن پور 1366 علوم پايه زمین شناسی
91632 مجید وطن پور 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
91633 ناهید وطن پور 1384 علوم پايه زمین شناسی
91634 ناهید وطن پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
91635 علی وطن پورازغندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
91636 علی وطن پورازغندی 1369 كشاورزى زراعت
91637 مرضیه وطن پورازغندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91638 مریم وطن چیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
91639 محمد وطن چیان یزدی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91640 محمد وطن چیان یزدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91641 صدف وطن خواه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91642 غلامحسین وطن خواه 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
91643 فاطمه وطن خواه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91644 محمد وطن خواه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91645 محمد وطن خواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91646 مرضیه وطن خواه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91647 مطهره وطن خواه 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
91648 مهدی وطن خواه 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91649 صدیقه وطن خواه حجت اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91650 صغرا وطن خواه فریمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91651 شهرزاد وطن خواه لطف آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
91652 مهدی وطن خواه محمدآبادی 1365 مهندسي مهندسی عمران
91653 آتنا وطن خواه نوغانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
91654 عادله وطن خواهان 1384 علوم پايه فیزیک
91655 عالیه وطن خواهان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
91656 عالیه وطن خواهان 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
91657 ناهید وطن خواهان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91658 ناهید وطن خواهان 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
91659 ابوالفضل وطن دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91660 احمد وطن دوست 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91661 الهام وطن دوست 1386 هنر نيشابور نقاشی
91662 امیر وطن دوست 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
91663 حسن وطن دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91664 حسین وطن دوست 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91665 رضا وطن دوست 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
91666 سارا وطن دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91667 علی رضا وطن دوست 1367 علوم رياضي آمار
91668 فاطمه وطن دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91669 فاطمه وطن دوست 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
91670 کاظم وطن دوست 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
91671 ماشاالله وطن دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91672 مجید وطن دوست 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
91673 محمدعلی وطن دوست 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91674 مرتضی وطن دوست 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
91675 موسی وطن دوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
91676 موسی وطن دوست 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
91677 نیلوفر وطن دوست 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
91678 هادی وطن دوست 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91679 هادی وطن دوست 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91680 پرستو وطن دوست تربه بر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
91681 فاطمه وطن دوست خلیل آباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91682 صفیه وطن دوست جرتوده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91683 صفیه وطن دوست جرتوده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91684 صفیه وطن دوست جرتوده 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
91685 محمد علی وطن دوست حقیقی مرند 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
91686 علی وطنچی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91687 سحر وطنخواه 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91688 محبوبه وطنخواه 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91689 مسعود وطنخواه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91690 مسعود وطنخواه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
91691 جعفر وطندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91692 جواد وطندوست 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
91693 محمد وطندوست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91694 احمد وطندوست ابجهان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91695 طاهره وطندوست کهنه اوغاز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
91696 حسین وطنی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91697 حسین وطنی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91698 حمید وطنی 1358 علوم رياضي ریاضی
91699 سلماز وطنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91700 محمدمهدی وطنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299314