راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 33 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 91601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91601 فخرالسادات یحیی زاده فیروزابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91602 نجمه یحیی زاده گوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91603 اکرم السادات یحیی زاده مشهدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91604 رضا یحیی زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91605 سیده سمیه یحیی زاده مشهدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
91606 سیده مهسا یحیی زاده مشهدی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
91607 سیده نگین یحیی زاده مشهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
91608 فرهاد یحیی زاده مشهدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91609 زهرا یخدانی 1386 علوم رياضي آمار
91610 امید یخکشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
91611 غلامرضا یخکشی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
91612 کبری یخکشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
91613 سید امیرحسین یداللهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91614 محمدعلی یداللهی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
91615 علی یداله پورزواردهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91616 اعظم یدالهی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91617 بی بی اعظم یدالهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91618 فریبا یدالهی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
91619 گل اذین یدالهی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91620 محمد یدالهی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91621 مهدی یدالهی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
91622 میترا یدالهی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91623 یداله یدالهی اهنگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91624 اسفندیار یدالهی خبوشان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
91625 مجتبی یدالهی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
91626 زهرا یدوی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91627 زهرا یدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91628 فائزه یدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91629 مهدی یدی یزدان ابادسفلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91630 وحید یدیعی سبزوار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91631 پدرام یزدان بخش 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91632 سارا یزدان بخش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
91633 سارا یزدان بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
91634 علی اصغر یزدان بخش 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91635 نوید یزدان بخش 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91636 بهار یزدان پرست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91637 زهرا یزدان پرست 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91638 زهرا یزدان پرست 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
91639 محمدحسن یزدان پرست 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91640 مریم یزدان پرست 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
91641 مریم یزدان پرست 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
91642 بی بی عصمت یزدان پرست بایکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91643 بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
91644 آرمین دخت یزدان پناه 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91645 افشین یزدان پناه 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
91646 جعفر یزدان پناه 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91647 خدیجه یزدان پناه 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
91648 رضا یزدان پناه 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
91649 سحر یزدان پناه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91650 سمیّه یزدان پناه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91651 طاهره یزدان پناه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91652 طلا یزدان پناه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91653 طلا یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
91654 علی یزدان پناه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
91655 علی یزدان پناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91656 علی رضا یزدان پناه 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
91657 فرشته یزدان پناه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91658 محسن یزدان پناه 1376 علوم پايه زمین شناسی
91659 محمدرضا یزدان پناه 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
91660 مهدی یزدان پناه 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
91661 نجمه یزدان پناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91662 نسیم یزدان پناه 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
91663 هادی یزدان پناه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91664 منصوره یزدان پناه احمدآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
91665 معین یزدان پناه احمدابادی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91666 عباس یزدان پناه احمدی ابادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91667 احسان یزدان پناه مقدم 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
91668 پیمان یزدان پناه مقدم 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91669 پیمان یزدان پناه مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
91670 داریوش یزدان پناه نامقی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91671 کورش یزدان پناه نامقی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
91672 محبوبه یزدان پناه نامقی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91673 فاطمه یزدان پناه یزدان ابادسف 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91674 علی یزدان پناهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
91675 مهرداد یزدان پناهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91676 احمد یزدان پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91677 حمیده یزدان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91678 حمیده یزدان پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( مجازی )
91679 محمد یزدان پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91680 سمیرا یزدان پورمقدم 1379 علوم رياضي آمار
91681 حسین یزدان خواه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
91682 زهرا یزدان خواه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91683 لیلا یزدان خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91684 امیررضا یزدان دوست 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91685 حانیه یزدان دوست 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
91686 حمیدرضا یزدان دوست 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91687 حمیده یزدان دوست 1384 علوم پايه فیزیک
91688 حمیده یزدان دوست 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
91689 سمیه یزدان دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91690 فهیمه یزدان دوست 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91691 عذرا یزدان دوست اسفیوچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91692 محمدرضا یزدان دیزیچه 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91693 آتنا یزدان شناس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91694 الهام یزدان شناس 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91695 الهام یزدان شناس 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
91696 سلماز یزدان شناس 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91697 طاهره یزدان شناس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
91698 غلامرضا یزدان شناس 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91699 علی یزدان طلب 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
91700 عسگری یزدان فر 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979950