راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 91701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91701 سعید نخعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91702 سعید نخعی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91703 سعید نخعی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91704 سلیمان نخعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
91705 سمانه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91706 سمانه نخعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91707 سمیه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91708 سمیه نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91709 شهین نخعی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91710 شیدا نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91711 عبدالرضا نخعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91712 علی نخعی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91713 علی اکبر نخعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91714 علی اکبر نخعی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91715 غلامرضا نخعی 1356 علوم رياضي آمار
91716 فاطمه نخعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91717 فاطمه نخعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91718 فاطمه نخعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
91719 فاطمه نخعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
91720 فرناز نخعی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
91721 فرناز نخعی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
91722 فریبا نخعی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91723 کنیزرضا نخعی 1353 علوم پايه زیست شناسی
91724 مائده نخعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91725 مجیدرضا نخعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
91726 محبوبه نخعی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
91727 محبوبه نخعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91728 محدثه نخعی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91729 محمدحسین نخعی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
91730 محمدرضا نخعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
91731 محمودرضا نخعی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91732 مریم نخعی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91733 مریم نخعی 1387 علوم رياضي آمار
91734 مصطفی نخعی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91735 مصطفی نخعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91736 معصومه نخعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91737 ملیحه نخعی 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91738 ملیحه نخعی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91739 منصوره نخعی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91740 مهدیه نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
91741 مهرناز نخعی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
91742 مهناز نخعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91743 میثم نخعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91744 میثم نخعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91745 ناهید نخعی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91746 نجمه نخعی راد 1380 علوم رياضي آمار
91747 روح الله نخعی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91748 حسینعلی نخعی اشتر 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91749 منصوره نخعی امرودی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91750 سکینه نخعی بغیجانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91751 زهرا نخعی پور 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
91752 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
91753 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
91754 فرزانه نخعی خلیل آباد 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91755 حمیده نخعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91756 حمیده نخعی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
91757 زهرا نخعی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91758 سعیده نخعی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91759 سعیده نخعی راد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91760 مرتضی نخعی راد 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
91761 حسین نخعی زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91762 علی نخعی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
91763 نیما نخعی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91764 رؤیا نخعی سیستانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91765 مرضیه نخعی شریف 1368 علوم پايه دبیری شیمی
91766 رضوان نخعی محمدآبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91767 حمزه نخعی مطلق 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91768 سعید نخعی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91769 محمد نخعی مقدم 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91770 محمدعلی نخعی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91771 مریم نخعی مقدم 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91772 مریم نخعی مقدم 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
91773 محمدرضا نخعی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91774 مریم نخعی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91775 مهدیه نخعی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91776 بی بی عالیه نخعی نژاد فرد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91777 بی بی عالیه نخعی نژادفرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91778 اکرم نخعی نقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91779 ربابه نخعی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91780 اعظم نخعی نیازی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91781 شیوا نخل احمدی 1387 علوم رياضي آمار
91782 علیرضا نخلی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91783 سمانه نخلی خواجه ها 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91784 فرزانه نخلی خواجه ها 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91785 حلیمه نخلی فریز 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91786 جلال نخلیان ابوالفضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91787 انوش نخودبریز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91788 سارا نخودچی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91789 سهیل نخودچی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91790 سهیلا نخودچی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
91791 نادر نخودچی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91792 نادر نخودچی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91793 ناصر نخودچی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91794 مکی هادی عمران نخیلاوی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
91795 پروانه ندا 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
91796 احمد ندائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91797 امین ندائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
91798 جواد ندائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91799 حسین ندائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
91800 رضا ندائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903951