راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 91901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91901 زکیه ناصری 1375 علوم پايه شیمی
91902 زهرا ناصری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91903 زهرا ناصری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91904 زهرا ناصری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
91905 زهرا ناصری 1380 دامپزشكي دامپزشکی
91906 زهرا ناصری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
91907 زهرا ناصری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
91908 زهرا ناصری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
91909 زهرا ناصری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91910 زهره ناصری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
91911 زهره ناصری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91912 زهره ناصری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91913 زینب ناصری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91914 زینب ناصری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91915 ساره ناصری 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
91916 سپیده ناصری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
91917 سجاد ناصری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91918 سحر ناصری 1386 هنر نيشابور نقاشی
91919 سمانه ناصری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91920 سمیرا ناصری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91921 سمیرا ناصری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91922 سمیه ناصری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
91923 سمیه ناصری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91924 سوسن ناصری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91925 سید احسان ناصری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91926 سیدامیرحسین ناصری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91927 سیدامیرحسین ناصری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
91928 سیدعلیرضا ناصری 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
91929 سیدعلیرضا ناصری 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
91930 سیدمحمدرضا ناصری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91931 سیدمحمدرضا ناصری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91932 سیدمحمدصادق ناصری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91933 سیدنوید ناصری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91934 سیدوحید ناصری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91935 سیده زهره ناصری 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91936 سیده فاطمه ناصری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91937 سیما ناصری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
91938 سیما ناصری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
91939 شوکت ناصری 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
91940 شهلا ناصری 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
91941 صدیقه ناصری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91942 صدیقه ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91943 عبدالرضا ناصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91944 علی ناصری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91945 علی ناصری 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91946 علی ناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91947 علی ناصری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91948 علیرضا ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91949 علیرضا ناصری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91950 عیسی ناصری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91951 فائضه ناصری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
91952 فاطمه ناصری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
91953 فاطمه ناصری 1385 علوم پايه زمین شناسی
91954 فاطمه ناصری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
91955 فرزانه ناصری 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
91956 فروغ ناصری 1371 علوم پايه فیزیک
91957 فهیمه ناصری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91958 مائده ناصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
91959 مجتبی ناصری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
91960 مجتبی ناصری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91961 مجتبی ناصری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
91962 مجتبی ناصری 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
91963 مجید ناصری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91964 محبوبه ناصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91965 محبوبه ناصری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91966 محبوبه ناصری 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
91967 محدثه ناصری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
91968 محسن ناصری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91969 محسن ناصری 1377 علوم پايه فیزیک
91970 محسن ناصری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
91971 محمد ناصری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91972 محمد ناصری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91973 محمد ناصری 1380 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
91974 محمد ناصری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
91975 محمدرضا ناصری 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
91976 محمدصادق ناصری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
91977 محمدعلی ناصری 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
91978 محمدمهدی ناصری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91979 محمدمهدی ناصری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91980 محمود ناصری 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91981 مرتضی ناصری 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91982 مرضیه ناصری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
91983 مرضیه ناصری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
91984 مریم ناصری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91985 مریم ناصری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91986 مسعود ناصری 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
91987 معین ناصری 1392 مهندسي مهندسی عمران
91988 ملیحه ناصری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91989 منیر ناصری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
91990 مهدی ناصری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91991 مهدی ناصری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91992 مهدی ناصری 1381 علوم پايه زمین شناسی
91993 مهدی ناصری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91994 مهدیه ناصری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91995 مهری ناصری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
91996 نازنین ناصری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91997 نازیا ناصری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91998 ناصر ناصری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
91999 ناهید ناصری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92000 ناهید ناصری 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200594