راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 91901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91901 فهیمه نصرتی کاریزک 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91902 ناصر نصرتی محمدآبادی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91903 جواد نصرتی نیا 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91904 مریم نصرتی نیا 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91905 آرزو نصری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
91906 امید نصری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91907 امین نصری 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91908 امینه نصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
91909 حسنی نصری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91910 حمیدرضا نصری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91911 طیبه نصری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
91912 طیبه نصری 1386 علوم رياضي ریاضی محض
91913 طیبه نصری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
91914 عاطفه نصری 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
91915 فاطمه سادات نصری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91916 متین السادات نصری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91917 مجتبی نصری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91918 محمدرضا نصری 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91919 مریم نصری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91920 نگین نصری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91921 نیره نصری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
91922 علی اکبر نصری خادر 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91923 مهدی نصری خادر 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
91924 مصطفی نصری سوهانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91925 سارا نصری عبس آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91926 احمد نصری فریمانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91927 نوشین نصری مهاجری 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91928 آذین نصریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
91929 آذین نصریان 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
91930 احمد نصریان 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91931 فاتخ نصیب اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
91932 فهیمه نصیب ضرابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91933 فهیمه نصیب ضرّابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91934 زهرا نصیحتی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91935 فاطمه نصیر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
91936 مریم نصیر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
91937 نیر نصیر 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91938 آرزو نصیر پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91939 احمد نصیرائی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
91940 امیر نصیرائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
91941 ریحانه نصیرائی 1385 علوم پايه فیزیک
91942 علیرضا نصیرائی 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
91943 فهیمه نصیرائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91944 محمد نصیرائی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
91945 یگانه نصیرائی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91946 ابوذر نصیراحمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
91947 ابوذر نصیراحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
91948 مهدی نصیراقدم 1368 علوم رياضي آمار
91949 فرهاد نصیراقلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
91950 سیروس نصیرایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91951 جواد نصیرپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91952 کاظم نصیرپور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91953 مرجان نصیرپور 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91954 مریم نصیرپور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91955 تکتم نصیرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91956 لیلی نصیرزاده 1381 علوم رياضي ریاضی محض
91957 محمدجواد نصیرزاده 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
91958 میترا نصیرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91959 هادی نصیرزاده 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی
91960 ندا نصیرزاده راجیری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
91961 ناهید نصیرلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
91962 مهدی نصیرمنش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91963 رقیه نصیرمیدان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91964 احمدرضا نصیری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91965 اردشیر نصیری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
91966 ارزو نصیری 1373 علوم رياضي ریاضی
91967 اقدس نصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
91968 الهام نصیری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
91969 الهه نصیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
91970 امیرحسین نصیری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
91971 امیرهوشنگ نصیری 1375 علوم پايه فیزیک
91972 بابک نصیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
91973 بهجت نصیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91974 پونه نصیری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91975 جلال الدین نصیری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91976 حامد نصیری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91977 حسن نصیری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91978 حسن نصیری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
91979 حسین نصیری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
91980 حسین نصیری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
91981 حمید نصیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91982 خدیجه نصیری 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
91983 زهرا نصیری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91984 زهرا نصیری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
91985 زهرا نصیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
91986 زهرا نصیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91987 زهره نصیری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91988 زهره نصیری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
91989 زینب نصیری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
91990 سعیده نصیری 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
91991 سمیرا نصیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
91992 سیدمهدی نصیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91993 شیوا نصیری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
91994 علی نصیری 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91995 علی نصیری 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
91996 فاطمه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
91997 فاطمه نصیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91998 فاطمه نصیری 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
91999 فرزانه نصیری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
92000 کمال نصیری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436104