راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 91901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91901 علی نخعی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
91902 زینب نخعی پورخلیل آباد 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
91903 فرزانه نخعی خلیل آباد 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91904 حمیده نخعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91905 حمیده نخعی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
91906 زهرا نخعی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91907 سعیده نخعی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91908 سعیده نخعی راد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91909 مرتضی نخعی راد 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
91910 حسین نخعی زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91911 علی نخعی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
91912 نیما نخعی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
91913 رؤیا نخعی سیستانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
91914 مرضیه نخعی شریف 1368 علوم پايه دبیری شیمی
91915 رضوان نخعی محمدآبادی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
91916 حمزه نخعی مطلق 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91917 سعید نخعی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
91918 محمد نخعی مقدم 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91919 محمدعلی نخعی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
91920 مریم نخعی مقدم 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91921 مریم نخعی مقدم 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
91922 محمدرضا نخعی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91923 مریم نخعی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
91924 مهدیه نخعی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91925 بی بی عالیه نخعی نژاد فرد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91926 بی بی عالیه نخعی نژادفرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
91927 اکرم نخعی نقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91928 ربابه نخعی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91929 اعظم نخعی نیازی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91930 شیوا نخل احمدی 1387 علوم رياضي آمار
91931 علیرضا نخلی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
91932 سمانه نخلی خواجه ها 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91933 فرزانه نخلی خواجه ها 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
91934 حلیمه نخلی فریز 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91935 جلال نخلیان ابوالفضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
91936 انوش نخودبریز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
91937 سارا نخودچی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
91938 سهیل نخودچی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91939 سهیلا نخودچی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
91940 نادر نخودچی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91941 نادر نخودچی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91942 ناصر نخودچی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91943 مکی هادی عمران نخیلاوی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
91944 پروانه ندا 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
91945 احمد ندائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91946 امین ندائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
91947 جواد ندائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91948 حسین ندائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
91949 رضا ندائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
91950 فاطمه ندائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
91951 محمدعلی ندائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91952 مرتضی ندائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91953 مهدی ندائی 1371 مهندسي مهندسی عمران - سازه
91954 الهه نداف 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
91955 مجید نداف 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91956 مجید نداف 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
91957 محبت نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
91958 محبت نداف 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
91959 محمدرضا نداف 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91960 مریم خانم نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
91961 مینا نداف 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
91962 ناصر نداف 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
91963 ام البنین نداف ازغندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
91964 زهرا نداف دشت بیاض 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
91965 محمدحسین نداف دشت بیاض 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91966 محمدرضا نداف رشت بیاض 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
91967 جعفر نداف شرق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
91968 عصمت نداف قوچان عتیق 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
91969 محمدرضا نداف کهنه قوچان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
91970 احسانه نداف ازغندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
91971 سمیه نداف ازغندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91972 ملیحه نداف ازغندی 1386 علوم پايه زمین شناسی
91973 مهدیه نداف ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
91974 محمداسماعیل نداف خیرابادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
91975 اشرف نداف سبزوار 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
91976 مهوش نداف سنگانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
91977 حجت نداف شرق 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
91978 شیما نداف شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
91979 صدرا نداف شرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
91980 محمدمهدی نداف شرق 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91981 هدی نداف شرق 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91982 هدی نداف شرق 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
91983 مرضیه نداف فروتقه 1384 علوم پايه زمین شناسی
91984 عباس نداف کلاته 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91985 رضا نداف کهنه قوچان 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
91986 تکتم ندافان 1384 علوم پايه زمین شناسی
91987 تکتم ندافان 1389 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
91988 زهرا ندافان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
91989 صدیقه ندافان 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91990 صفیه ندافان 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
91991 صفیه ندافان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
91992 فرزانه ندافان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91993 فرزانه ندافان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
91994 محمدجواد ندافان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
91995 مرضیه ندافان 1379 علوم پايه فیزیک
91996 ام البنین ندافی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91997 علی ندافی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
91998 فاطمه ندافی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
91999 فاطمه ندافی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92000 معصومه ندافی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41160960