راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 92001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92001 سعید نخعی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92002 محمد نخعی مقدم 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92003 محمدعلی نخعی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92004 مریم نخعی مقدم 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92005 مریم نخعی مقدم 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
92006 محمدرضا نخعی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92007 مریم نخعی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92008 مهدیه نخعی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92009 بی بی عالیه نخعی نژاد فرد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92010 بی بی عالیه نخعی نژادفرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92011 اکرم نخعی نقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92012 ربابه نخعی نیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92013 اعظم نخعی نیازی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92014 شیوا نخل احمدی 1387 علوم رياضي آمار
92015 علیرضا نخلی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92016 سمانه نخلی خواجه ها 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92017 فرزانه نخلی خواجه ها 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92018 حلیمه نخلی فریز 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
92019 جلال نخلیان ابوالفضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92020 انوش نخودبریز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92021 سارا نخودچی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
92022 سهیل نخودچی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92023 سهیلا نخودچی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
92024 نادر نخودچی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92025 نادر نخودچی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92026 ناصر نخودچی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92027 مکی هادی عمران نخیلاوی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
92028 پروانه ندا 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
92029 احمد ندائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92030 امین ندائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
92031 جواد ندائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92032 حسین ندائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
92033 رضا ندائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
92034 فاطمه ندائی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
92035 محمدعلی ندائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92036 مرتضی ندائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92037 مهدی ندائی 1371 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92038 الهه نداف 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92039 مجید نداف 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92040 مجید نداف 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92041 محبت نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
92042 محبت نداف 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
92043 محمدرضا نداف 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92044 مریم خانم نداف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92045 مینا نداف 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92046 ناصر نداف 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
92047 ام البنین نداف ازغندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92048 زهرا نداف دشت بیاض 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92049 محمدحسین نداف دشت بیاض 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92050 محمدرضا نداف رشت بیاض 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
92051 جعفر نداف شرق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92052 عصمت نداف قوچان عتیق 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92053 محمدرضا نداف کهنه قوچان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92054 احسانه نداف ازغندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92055 سمیه نداف ازغندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92056 ملیحه نداف ازغندی 1386 علوم پايه زمین شناسی
92057 مهدیه نداف ازغندی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92058 محمداسماعیل نداف خیرابادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92059 اشرف نداف سبزوار 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92060 مهوش نداف سنگانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
92061 حجت نداف شرق 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
92062 شیما نداف شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
92063 صدرا نداف شرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
92064 محمدمهدی نداف شرق 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92065 هدی نداف شرق 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92066 هدی نداف شرق 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
92067 مرضیه نداف فروتقه 1384 علوم پايه زمین شناسی
92068 عباس نداف کلاته 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92069 رضا نداف کهنه قوچان 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92070 تکتم ندافان 1384 علوم پايه زمین شناسی
92071 تکتم ندافان 1389 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92072 زهرا ندافان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92073 صدیقه ندافان 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92074 صفیه ندافان 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
92075 صفیه ندافان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
92076 فرزانه ندافان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92077 فرزانه ندافان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92078 محمدجواد ندافان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92079 مرضیه ندافان 1379 علوم پايه فیزیک
92080 ام البنین ندافی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92081 علی ندافی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
92082 فاطمه ندافی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92083 فاطمه ندافی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92084 معصومه ندافی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
92085 نادیا ندافی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
92086 راحله ندافی دشت بیاض 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92087 محمد ندافی دشت بیاض 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92088 علی اصغر ندافی شاندیز 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92089 فاطمه ندافی شاندیز 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92090 مجید ندافیان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92091 مریم ندافیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92092 امنه ندافیان بجستانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92093 عباس ندافیان نقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92094 حسین ندامتکارمحمدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
92095 علیرضا ندایی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92096 محبوبه ندایی 1394 علوم رياضي آموزش ریاضی
92097 رقیه ندایی شکراب 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
92098 پیام ندایی فرخد 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92099 محمدرضا ندرت 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
92100 رضا ندرتی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379479579679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189467