راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 92001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92001 نجمه ناصری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92002 نرگس ناصری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
92003 نرگس ناصری 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
92004 نسترن ناصری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92005 نسترن ناصری 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
92006 وحید ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92007 هادی ناصری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92008 یاسر ناصری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92009 یاسمن ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92010 نصرت ناصری مشهدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92011 علیرضا ناصری مود 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
92012 اکبر ناصری اذر 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
92013 علی ناصری بند قرائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
92014 محمدتقی ناصری پور یزدی 1384 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
92015 محمدرضا ناصری پوریزدی 1358 علوم پايه فیزیک
92016 سعید ناصری جازار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92017 علی ناصری جازار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92018 مریم ناصری جازار 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92019 زهرا ناصری چهکند 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
92020 علیرضا ناصری حسینی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92021 نرگس ناصری حصار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92022 وجیهه ناصری خانرودی محصل 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92023 ناهید ناصری رودباری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92024 اسماعیل ناصری زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92025 عبدالله ناصری زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92026 عبدالرسول ناصری سماغچه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92027 علی ناصری شمس آباد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92028 ساجده ناصری صادق 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92029 ساجده ناصری صادق 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
92030 طاهره ناصری صادق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92031 عبداله ناصری طاهری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92032 علی ناصری طرقی 1350 علوم رياضي آمار
92033 محمّد ناصری طهرانی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
92034 زینب ناصری فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92035 زینب ناصری فر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
92036 عبدالواحد ناصری فورک 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92037 سارا ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92038 سحر ناصری قوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92039 فریده ناصری قوچانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92040 نسرین ناصری کاخکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92041 نسرین ناصری کاخکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
92042 فرخ ناصری کریموند 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
92043 مرضیه ناصری کیا 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92044 ناهید ناصری مشهدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92045 نصرت ناصری مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92046 نصرت ناصری مشهدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92047 حسین ناصری مقدم 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92048 حسین ناصری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92049 غلامحسین ناصری مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92050 مریم ناصری مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92051 مهیار ناصری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92052 مهیار ناصری مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92053 اقدس ناصری مقدم شریف آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92054 سمیه ناصری موحد 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
92055 علیرضا ناصری مود 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92056 رویا ناصری مهنه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92057 سوده ناصری مهنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92058 فرشته ناصری مهنه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92059 الهه ناصری نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92060 الهه ناصری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
92061 لیلا ناصری نژاد 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92062 آزاده ناصری نسری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92063 مریم ناصری نسری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
92064 مهسا ناصری نوق 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92065 نصرت اله ناصری یونسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92066 طلیعه ناصریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92067 عقیله ناصریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92068 علیرضا ناصریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92069 مریم ناصریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
92070 مصطفی ناصریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92071 ملیحه ناصریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92072 مهشید ناصریان 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92073 مهشید ناصریان 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92074 حمید ناصریان حاجی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92075 حمید ناصریان حاجی آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
92076 فاطمه ناصریان خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
92077 اعظم ناصریان خلیل اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92078 طاهره ناصریان کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92079 علی محمد ناصریان نیک 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92080 علی محمد ناصریان نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92081 علی محمد ناصریان نیک 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92082 راحله ناصریان هنزایی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92083 طاهره ناصریانفر 1366 علوم پايه فیزیک
92084 حلیمه ناصمی طبس 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92085 ابراهیم ناطق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92086 بهزاد ناطق 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92087 تهمینه ناطق 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92088 علی اصغر ناطق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92089 محمدحسین ناطق 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92090 محمدحسین ناطق 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92091 ناهید ناطق 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92092 ملیحه ناطق گلستان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92093 احسان ناطقی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92094 افسانه ناطقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92095 الناز ناطقی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
92096 حمیدرضا ناطقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92097 زهرا ناطقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
92098 سمیه ناطقی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92099 سیدصالح ناطقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92100 علی ناطقی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201236