راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 92001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92001 فرشاد نظری سیاسر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92002 زهرا نظری سیاه سر 1379 علوم پايه زمین شناسی
92003 نیلوفر نظری سیاه سر 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92004 خدیجه نظری سیس آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92005 فاطمه نظری عارفی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92006 مهدی نظری فرد 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92007 زهرا نظری قرقروک 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
92008 فاطمه نظری قوچان عتیق 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92009 فائزه نظری کشککی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92010 شهناز نظری کهنگی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
92011 گلزار نظری گزیک 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92012 حمیدرضا نظری گیلان نژاد 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92013 بشیر نظری مقدم 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92014 فرامرز نظری مقدم 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92015 مهدی نظری مقدم 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92016 عصمت نظری نرم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92017 نازنین نظری نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92018 علی نظری نسب 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
92019 محسن نظری نورآباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
92020 نرگس نظری نوقابی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92021 محمد نظری نیا 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
92022 حامد نظریافته 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92023 حسن نظریافته کاخک 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92024 رامین نظریان 1366 كشاورزى زراعت
92025 رامین نظریان 1391 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
92026 سارا نظریان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
92027 عاطفه نظریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
92028 عباس نظریان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92029 علی نظریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92030 علی نظریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92031 علی اکبر نظریان 1366 علوم پايه دبیری شیمی
92032 فریداحمد نظریان 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92033 کاترین نظریان 1372 علوم رياضي آمار
92034 مجتبی نظریان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92035 محمدعلی نظریان 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92036 مهران نظریان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
92037 نرگس نظریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92038 وجیهه نظریان 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92039 غلام حیدر نظریان پور 1353 علوم پايه دبیری فیزیک
92040 مهدی نظریان پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
92041 مهدی نظریان پور 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
92042 روح اله نظریان پورکانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
92043 مریم نظریان عالمی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92044 رضا نظریان کاسب 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92045 شیما نظریان کاسب 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92046 لیلا نظریان کاسب 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92047 امان اله نظریان گودکری 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92048 زهرا نظریه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
92049 فاطمه نظریه 1363 كشاورزى صنایع روستایی
92050 فرزانه نظریه 1390 كشاورزى آبیاری و زهکشی
92051 جواد نظم بجنوردی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92052 معصومه نظم بجنوردی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92053 حسین نظمی رودسری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92054 سیده دینا نظیرالحسن 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
92055 احمد نظیف 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92056 رقیه نظیف 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92057 سارا نظیف 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92058 عباسعلی نظیف 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92059 علی نظیف 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92060 علی نظیف 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92061 علیرضا نظیف 1372 علوم رياضي آمار
92062 مهدی نظیف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92063 مهری نظیف 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92064 حسین نظیف کار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92065 محمود نظیف کار 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92066 سمیرا نظیف کار 1378 علوم پايه فیزیک
92067 سمیرا نظیف کار 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92068 سمیرا نظیف کار 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92069 مریم نظیف کار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92070 مهدیه نظیف کار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92071 احمد نظیفی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92072 حامد نظیفی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92073 محجوبه نظیفی 1386 علوم رياضي آمار
92074 مرتضی نظیفی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92075 مرتضی نظیفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92076 نرگس نظیفی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92077 نرگس نظیفی 1393 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
92078 نگار نظیفی 1380 علوم پايه زمین شناسی
92079 افسانه نظیفی قندشتنی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
92080 توفیق نعسان 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
92081 اکبر نعل شکن 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92082 احسان نعمان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
92083 قاسم نعمانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92084 خلیل نعمت 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92085 طوبی نعمت الهی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
92086 فاطمه نعمت الهی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92087 ستاره نعمت الهی صفائیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92088 قدرت نعمت پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
92089 رضا نعمت تمر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92090 جواد نعمت دوست 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92091 رحمان نعمت زادگان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92092 مهران نعمت زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92093 محمدتقی نعمت شاهی مطلق سیج 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92094 محمدحسن نعمت نژاد 1369 علوم پايه زمین شناسی
92095 مریم نعمت نژاد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92096 دلارام نعمت اللهی 1382 علوم پايه فیزیک
92097 سارا نعمت اللهی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92098 علی نعمت اللهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92099 محبوبه نعمت اللهی ده موسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92100 پیمان نعمت الهی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772624