راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 92001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92001 فرهاد نصیراقلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
92002 سیروس نصیرایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92003 جواد نصیرپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92004 کاظم نصیرپور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92005 مرجان نصیرپور 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92006 مریم نصیرپور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92007 تکتم نصیرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92008 لیلی نصیرزاده 1381 علوم رياضي ریاضی محض
92009 محمدجواد نصیرزاده 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92010 میترا نصیرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92011 هادی نصیرزاده 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی
92012 ندا نصیرزاده راجیری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
92013 ناهید نصیرلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92014 مهدی نصیرمنش 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92015 رقیه نصیرمیدان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92016 احمدرضا نصیری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92017 اردشیر نصیری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
92018 ارزو نصیری 1373 علوم رياضي ریاضی
92019 اقدس نصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92020 الهام نصیری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
92021 الهه نصیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92022 امیرحسین نصیری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
92023 امیرهوشنگ نصیری 1375 علوم پايه فیزیک
92024 بابک نصیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
92025 بهجت نصیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92026 پونه نصیری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92027 جلال الدین نصیری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92028 حامد نصیری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92029 حسن نصیری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92030 حسن نصیری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
92031 حسین نصیری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92032 حسین نصیری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92033 حمید نصیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92034 خدیجه نصیری 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
92035 زهرا نصیری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92036 زهرا نصیری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92037 زهرا نصیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
92038 زهرا نصیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92039 زهره نصیری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92040 زهره نصیری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
92041 زینب نصیری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92042 سعیده نصیری 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
92043 سمیرا نصیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
92044 سیدمهدی نصیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92045 شیوا نصیری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
92046 علی نصیری 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92047 علی نصیری 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92048 فاطمه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
92049 فاطمه نصیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92050 فاطمه نصیری 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
92051 فرزانه نصیری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
92052 کمال نصیری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92053 مُطهره نصیری 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
92054 محبوبه نصیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92055 محبوبه نصیری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
92056 محبوبه نصیری 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
92057 محمد نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92058 محمد نصیری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92059 محمد نصیری 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92060 محمدتقی نصیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92061 محمدجواد نصیری 1368 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92062 محمدرضا نصیری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92063 محمدعلی نصیری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
92064 مرتضی نصیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92065 مریم نصیری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
92066 معصومه نصیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92067 هادی نصیری 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92068 هادی نصیری 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
92069 یعقوب نصیری 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
92070 جعفر نصیری المه جق 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
92071 علی نصیری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92072 فرزان نصیری اذر 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92073 فاطمه نصیری اردکانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
92074 علی نصیری اقدم 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92075 جعفر نصیری المه جق 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92076 حسن نصیری المه جوق 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
92077 زهرا نصیری المه جوق 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92078 بختیار نصیری اوانکی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92079 بهرام نصیری پور 1382 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
92080 نسرین نصیری پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
92081 مهدی نصیری حاجی آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92082 رضا نصیری حامد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92083 مهین نصیری خاتون اباد 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92084 الهام نصیری خادر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92085 مریم نصیری خاور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92086 رقیه نصیری خجسته 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92087 معصومه نصیری خجسته 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92088 مهدی نصیری خلیل آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92089 صدیقه نصیری خلیلی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
92090 علی اصغر نصیری خلیلی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92091 محمدعلی نصیری خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92092 زهره نصیری خوزانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92093 محمد نصیری دخت توکانلو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92094 علی اصغر نصیری دخت توپکانلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92095 محبوبه نصیری زو 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
92096 علیرضا نصیری سقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92097 عبدالله نصیری سلوکلو 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92098 عاطفه نصیری شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92099 اکرم نصیری شهری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92100 الهام نصیری شهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474593