راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 92101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92101 مهیار ناصری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92102 مهیار ناصری مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92103 اقدس ناصری مقدم شریف آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92104 سمیه ناصری موحد 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
92105 علیرضا ناصری مود 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92106 رویا ناصری مهنه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92107 سوده ناصری مهنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92108 فرشته ناصری مهنه 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92109 الهه ناصری نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92110 الهه ناصری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
92111 لیلا ناصری نژاد 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92112 آزاده ناصری نسری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92113 مریم ناصری نسری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
92114 مهسا ناصری نوق 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92115 نصرت اله ناصری یونسی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92116 طلیعه ناصریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92117 عقیله ناصریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92118 علیرضا ناصریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92119 مریم ناصریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
92120 مصطفی ناصریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92121 ملیحه ناصریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92122 مهشید ناصریان 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92123 مهشید ناصریان 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92124 حمید ناصریان حاجی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92125 حمید ناصریان حاجی آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
92126 فاطمه ناصریان خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
92127 اعظم ناصریان خلیل اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92128 طاهره ناصریان کلاتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92129 علی محمد ناصریان نیک 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92130 علی محمد ناصریان نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92131 علی محمد ناصریان نیک 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92132 راحله ناصریان هنزایی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92133 طاهره ناصریانفر 1366 علوم پايه فیزیک
92134 حلیمه ناصمی طبس 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92135 ابراهیم ناطق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92136 بهزاد ناطق 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92137 تهمینه ناطق 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92138 علی اصغر ناطق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92139 محمدحسین ناطق 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92140 محمدحسین ناطق 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92141 ناهید ناطق 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92142 ملیحه ناطق گلستان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92143 احسان ناطقی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92144 افسانه ناطقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92145 الناز ناطقی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
92146 حمیدرضا ناطقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92147 زهرا ناطقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
92148 سمیه ناطقی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92149 سیدصالح ناطقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92150 علی ناطقی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92151 فخری ناطقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92152 محمدحسن ناطقی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92153 محمدرضا ناطقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92154 مریم ناطقی 1371 علوم رياضي ریاضی
92155 مونا ناطقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92156 نرگس ناطقی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92157 نرگس ناطقی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92158 هستی ناطقی 1389 علوم پايه فیزیک
92159 هوشنگ ناطقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92160 زکیه ناطقی نعمان 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92161 حسین ناطقیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92162 سمانه ناطقیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
92163 علی ناطقیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92164 افشین ناظر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92165 الهه ناظر 1384 علوم رياضي آمار
92166 مجید ناظر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92167 فاطمه ناظرابادی قیاس آباد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات (آموزش محور)
92168 پروانه ناظران 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92169 سیدعلی ناظران 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92170 سیدمحسن ناظران 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
92171 عباسعلی ناظران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92172 علی رضا ناظران 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92173 مهسا ناظران 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92174 مهسا ناظران 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
92175 نوید ناظران 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92176 نوید ناظران 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
92177 بتول ناظرحسن ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92178 رضا ناظرحسن ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92179 عطیه ناظرمقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
92180 مریم ناظرمقدم 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92181 اعظم ناظری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
92182 حسین ناظری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92183 حسین ناظری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92184 حسین ناظری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92185 داود ناظری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
92186 رضا ناظری 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92187 رضا ناظری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
92188 سکینه ناظری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92189 سیدحسن ناظری 1352 علوم پايه زیست شناسی
92190 علی ناظری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92191 کیاوش ناظری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92192 محمدحسین ناظری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92193 محمدعلی ناظری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92194 محمود ناظری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92195 مرضیه ناظری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92196 مهین ناظری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92197 مهین ناظری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
92198 نازنین - کیانوش ناظری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92199 نازنین کیانوش ناظری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92200 وهاب ناظری اردکانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222981