راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 92101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92101 زهره نصیری خوزانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92102 محمد نصیری دخت توکانلو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92103 علی اصغر نصیری دخت توپکانلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92104 محبوبه نصیری زو 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
92105 علیرضا نصیری سقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92106 عبدالله نصیری سلوکلو 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92107 عاطفه نصیری شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92108 اکرم نصیری شهری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92109 الهام نصیری شهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92110 مهناز نصیری شهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92111 مجید نصیری شیخانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92112 سیدحسین نصیری طالشی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
92113 سیده صدیقه نصیری طالشی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92114 شهاب نصیری طولازدهی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92115 یاسر نصیری فر 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92116 سیدجمشید نصیری فردوس 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92117 مائده نصیری فیلاورگانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92118 عباس نصیری قلجق 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92119 علی نصیری گورابسری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92120 احمد نصیری محلاتی 1391 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
92121 مرضیه نصیری محلاتی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
92122 مرضیه نصیری محلاتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92123 اکرم نصیری محمدیه 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92124 زهرا نصیری مقدم 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
92125 محمد نصیری مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
92126 هادی نصیری مهر 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92127 جعفر نصیری ناتری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92128 مجید نصیری نسب 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
92129 محمدرضا نصیری نسب 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
92130 زهرا نصیری نصر ابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92131 بهزاد نصیری نصرآبادی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92132 محمدسعید نصیری نصرآبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92133 ریحانه نصیری ورک 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92134 مصطفی نصیری ورگ 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92135 جواد نصیری وطن 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92136 پرویز نصیری وله زادفرد 1364 علوم رياضي آمار
92137 صدیقه نصیری همت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92138 حسین نصیری هوشمند 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
92139 اعظم نصیریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92140 علی نصیریان 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
92141 فرزانه نصیریان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92142 فرزانه نصیریان 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92143 مجید نصیریان 1391 علوم پايه فیزیک
92144 محمدابراهیم نصیریان 1355 علوم رياضي ریاضی
92145 مسعود نصیریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92146 معصومه نصیریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92147 منیژه نصیریان 1363 علوم رياضي آمار
92148 مهدی نصیریان دهزیری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92149 زهرا نصیریان شکیب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92150 اکرم نصیریان فرد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92151 سهیلا نطاق 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
92152 الیاس نطاق اشتیوانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92153 مرضیه نطقی مقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92154 حسن نطقی طاهری 1371 كشاورزى زراعت
92155 بی بی اسیه نطقی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92156 بی بی راضیه نطقی مقدم 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92157 مرضیه نطقی مقدم 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92158 سمیه نظارتی قوچانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92159 اصغر نظافت 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92160 رحمت الله نظافت 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92161 روزبه نظافت 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92162 زهرا نظافت 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92163 علی نظافت 1381 علوم پايه زمین شناسی
92164 علی نظافت 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92165 ملیحه نظافت 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92166 ملیحه نظافت 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
92167 مینا نظافت 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
92168 قاسم نظافت فریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92169 بتول نظافت فریمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92170 حمید نظافت یزدی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92171 زهره نظافت یزدی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92172 محمدجواد نظافت یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92173 طیبه نظافت سلامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92174 علیرضا نظافت فرزقی 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92175 جواد نظافت فریزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92176 جواد نظافت فریزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92177 حسین نظافت فریزی 1382 علوم پايه زمین شناسی
92178 ابوذر نظافتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
92179 سارا نظافتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92180 سلمان نظافتی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92181 شکوه نظافتی 1383 علوم پايه فیزیک
92182 لیلا نظافتی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92183 ابوالقاسم نظافتی جهرمی 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
92184 سعیده نظافتی صفدرآباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92185 سیدمسعود نظام خیرآبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92186 فاطمه نظام آبادی عاشوری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92187 امین نظام الاسلامی 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
92188 عبداله نظام الدینی ریزه ئی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92189 مریم نظام الشریعه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92190 مریم نظام الشریعه 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
92191 نرجس بی بی نظام الشریعه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
92192 پروانه نظام الملکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92193 جعفر نظام الملکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
92194 داود نظام الملکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92195 فاطمه نظام پرست 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92196 مریم نظام پرست 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92197 بی بی مریم نظام پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92198 رضا نظام پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92199 علیرضا نظام پور 1364 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
92200 محمد نظام پور 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491890