راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 92201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92201 الهام همتیان بروجنی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
92202 سیما همتیان خیاط 1384 دامپزشكي دامپزشکی
92203 مریم همتیان خیاط 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92204 نرجس خاتون همتیان خیاط 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92205 مهدی همتیان دامغانی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92206 عبدالله همتیان سورکی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
92207 عبداله همتیان سورکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92208 علی اکبر همتیان شجاعی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92209 نرگس همدانچی 1383 هنر نيشابور نقاشی
92210 امید همدانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92211 امید همدانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92212 امید همدانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92213 بابک همدانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92214 حسین همدانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92215 ریحانه همدانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92216 طه همدانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92217 طه همدانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
92218 مجید همدانی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92219 محمد همدانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
92220 هادی همدانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
92221 بهزاد همدانی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92222 مرضیه همدانی زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92223 علی همدانی مجرد 1361 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92224 سیدسعید همدانی مقدم 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
92225 مهران همدم جو 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92226 بهاره سادات همراز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
92227 سمانه سادات همراز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
92228 سمانه سادات همراز 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
92229 آزیتا همراه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92230 مهدی همراه 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
92231 پویا همراهان باجگران 1385 مهندسي مهندسی شیمی
92232 پویا همراهان باجگران 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
92233 پیمان همراهان باجگران 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92234 پیمان همراهان باجگیران 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
92235 صدیقه همراهی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92236 سُمیه همراهی کوران ترکیه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
92237 سمیه همراهی کوران ترکیه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92238 لیلا همسایگان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92239 فهیمه همقلمیان رضوی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92240 فاطمه همکار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92241 تهمینه همه احمدی ماریان 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
92242 بهاره همیشه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92243 فاطمه هندی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92244 فاطمه هندی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
92245 هما هندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92246 پیمان هندی آزاد 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92247 محمدرضا هنر 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92248 حسین هنرآموز 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92249 ابراهیم هنربخش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
92250 امین هنربخش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92251 حسین هنربخش 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92252 صالحه هنربخش 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
92253 محمدعلی هنربخش 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92254 محمدمهدی هنربخش 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
92255 مسعود هنربخش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92256 فاطمه هنرپیشه تعلق 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92257 هاشم هنرحدادان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
92258 هاشم هنرحدادان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
92259 علی هنردان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92260 محمدرضا هنردوست 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92261 مرضیه هنرسازان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92262 آتوسا هنرمند 1388 علوم پايه زمین شناسی
92263 آتوسا هنرمند 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
92264 آرش هنرمند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
92265 ازاده هنرمند 1384 علوم رياضي ریاضی محض
92266 امیر هنرمند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
92267 جواد هنرمند 1370 علوم پايه زمین شناسی
92268 رویا هنرمند 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92269 زهرا هنرمند 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
92270 ضحی هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92271 طاهره هنرمند 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92272 عاطفه هنرمند 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
92273 عطیه هنرمند 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92274 فرزانه هنرمند 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92275 کوروش هنرمند 1373 دامپزشكي دامپزشکی
92276 مجتبی هنرمند 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92277 محمد هنرمند 1383 مهندسي مهندسی شیمی
92278 محمد هنرمند 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
92279 مریم هنرمند 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92280 مریم هنرمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92281 نسترن هنرمند 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92282 سحر هنرمند شاذیله 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92283 سیامک هنرمند شاذیله 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92284 حسینعلی هنرمندخاکستر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92285 مریم هنرمندرحیم اباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92286 اکرم هنرمندشازیکه ای 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92287 فاطمه هنرمندشازیله ئی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92288 مریم هنرمندکلات 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92289 فاطمه هنرمندگل بته 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92290 منصوره هنرمندی شاندیز 1380 علوم رياضي ریاضی محض
92291 یعقوب هنرمندی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
92292 نیلوفر هنرمندی علمداری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92293 الهام هنرور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92294 زیبا هنرور 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
92295 سعیده هنرور 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92296 شکریه هنرور 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
92297 فرزانه هنرور 1354 علوم پايه شیمی
92298 محمّد هنرور 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92299 مریم هنرور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92300 مسعود هنرور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242380