راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 92301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92301 محمدجواد نامدار 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92302 مریم نامدار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92303 مهدی نامدار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92304 براتعلی نامداربادلو 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
92305 علی نامداربادلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92306 محمدمهدی نامدارباغکی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92307 مرضیه نامدارسیوکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92308 زهرا نامدارفرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92309 حسن نامداروفاپور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92310 ریحانه نامداری 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
92311 ریحانه نامداری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
92312 زهره نامداری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92313 مظاهر نامداری موسی آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92314 اعظم نامداریان 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
92315 زهرا نامقی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92316 هادی نامقی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
92317 هادی نامقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
92318 احمد نامنی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92319 حامد نامنی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92320 رضا نامنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92321 زهرا نامنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92322 زهرا نامنی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92323 زهرا نامنی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92324 عزت نامنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
92325 لیلا نامنی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92326 مرضیه نامنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92327 ملیحه نامنی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92328 مهدی نامنی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
92329 نصرالله نامنی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92330 امیر نامور 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
92331 بهزاد نامور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92332 پروانه نامور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
92333 پیمان نامور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92334 جمیله نامور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92335 سجاد نامور 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92336 عالیه نامور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92337 عباس نامور 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا
92338 عبدالحسین نامور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92339 علی اکبر نامور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92340 علی اکبر نامور 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
92341 محمد نامور 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92342 محمد نامور 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92343 مرتضی نامور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92344 منیره نامور 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
92345 مهتاب نامور 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92346 مهدی نامور 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
92347 مهرداد نامور 1377 علوم رياضي آمار
92348 نازنین نامور 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
92349 مهدیه نامور محبوب 1388 مهندسي مهندسی شیمی
92350 حمید نامورحمزانلویی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92351 رضا نامورراد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92352 سپیده نامورراد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
92353 مجتبی نامورفرگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92354 مجتبی نامورفرگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92355 مهدیه نامورمحبوب 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92356 هدی نامورمحبوب 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92357 ابراهیم نامی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92358 حسن نامی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92359 حسن نامی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
92360 حسینعلی نامی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92361 حمیرا نامی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
92362 سیدجمیل نامی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92363 علی اصغر نامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92364 فائزه نامی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
92365 فاطمه نامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92366 محمد نامی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
92367 محمدرضا نامی 1370 علوم رياضي آمار
92368 سهیلا نامی اصل 1382 علوم رياضي آمار
92369 سهیلا نامی اصل 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور)
92370 نجمه نامی چناربو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92371 تکتم نامی شریف اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92372 معصومه نامی نوغاب 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92373 فائزه نانواباشی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92374 مائده نانواکناری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92375 کورش نانی رودی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92376 صفورا ناوری فارمد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92377 صفورا ناوری فارمد 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
92378 صفورا ناوری فارمد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
92379 اکرم ناوشکی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92380 زهرا ناوکی عارفی 1396 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور - مجازی)
92381 فرحناز ناوگی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92382 ارش ناوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92383 زهرا ناوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
92384 فرهاد ناوی 1353 مهندسي راه و ساختمان
92385 کتایون ناوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
92386 کورش ناوی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92387 محمد ناوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92388 منیر ناوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92389 نرگس ناوی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92390 رویا ناوی ثانی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
92391 پریسا ناوی حسین آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92392 فاطمه ناویانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92393 حسین ناهید 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92394 سمان ناهید 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92395 علی ناهیدتیتکانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92396 الهام ناهیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92397 حسن ناهیدی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
92398 طاهره ناهیدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92399 مریم ناهیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92400 منصوره نایابی الیاتو 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200586