راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 92301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92301 سیده مهدیه نعیمی نژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92302 علی نعیمی نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92303 زهرا نعیمی نسب 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92304 سهیلا نعیمی نصفجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92305 مجید نعیمی نوقابی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92306 مهدی نعیمی نوقابی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92307 مجتبی نعیمی نهزک 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92308 ندا نعیمی نهزک 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92309 محمدحسین نعیمی نیک 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
92310 محمدحسین نعیمی نیک 1377 دامپزشكي دامپزشکی
92311 بهزاد نعیمیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
92312 نعیما نعیمیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92313 مسعود نعیمیان راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92314 مهدی نعیمیان راد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92315 حسن نغمه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92316 خسرو نفر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
92317 آرش نفری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92318 نورا نفری 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92319 رامین نفس پور 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92320 رامین نفس پور 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92321 فخرالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92322 نورالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92323 یحیی نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92324 کیانا نفوشا 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
92325 اتوسا نفیسی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
92326 رضوان نفیسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92327 سیاوش نفیسی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92328 شهاب نفیسی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92329 کاظم نفیسی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
92330 کامیار نفیسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
92331 پریسا نفیسی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92332 پروانه نفیسی فرد 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92333 حسن نفیسی فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92334 مژده نقابت طباطبائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92335 احمدرضا نقابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92336 الهام نقابی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92337 بهاره نقابی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92338 رضا نقابی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92339 رفعت نقابی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92340 زهرا نقابی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
92341 علی نقابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92342 فاطمه نقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92343 محسن نقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92344 محمد نقابی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92345 محمد نقابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
92346 مرتضی نقابی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92347 مریم نقابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92348 مهدی نقابی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
92349 نرجس نقابی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92350 مینو نقابیان 1350 علوم پايه فیزیک
92351 وفا نقابیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92352 سمانه نقاش 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
92353 شهرزاد نقاش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92354 مهدی نقاش زاده 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
92355 سپیده نقاش طوسی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92356 سمانه نقاش تبریزی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92357 مهسا نقاش تبریزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92358 حدیث سادات نقاش حسینی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
92359 مهسا نقاشان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
92360 میثم نقاشیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92361 علی رضا نقد مزرجی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
92362 افسانه نقدبیشی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92363 الهه نقدبیشی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92364 جواد نقدبیشی 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
92365 زهرا نقدبیشی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
92366 فهیمه نقدبیشی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92367 مجید نقدبیشی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92368 محمد نقدبیشی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
92369 معصومه نقدعلی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
92370 شهره نقدنیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92371 اکرم نقدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92372 حامد نقدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
92373 رضا نقدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92374 رضا نقدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
92375 زینب نقدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
92376 مرضیه نقدی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92377 ندا نقدی 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
92378 حسن نقدی نژاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92379 بهاره نقدی دورباطی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
92380 خواجه علی نقدی دولو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92381 خواجه علی نقدی دولو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92382 خواجه علی نقدی دولو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
92383 عظیم نقدی زاده روشن 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92384 علیرضا نقدی زارچی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92385 جعفر نقدی عشرت آباد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92386 فاطمه نقدی یزدی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
92387 داوود نقدیپور 1375 دامپزشكي دامپزشکی
92388 نسیم نقردانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92389 عباسعلی نقره 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92390 جمال نقره ای 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
92391 عزت نقره بجستانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
92392 محبوبه نقره خامه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92393 احسن نقش بندیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92394 محمد نقش گر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92395 آمنه نقش بندی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
92396 حامد نقش بندی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
92397 سمیه نقش بندی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92398 منیره نقش بندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92399 نغمه نقش بندی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92400 امنه نقشبندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772161