راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 92401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92401 حبیب اله نقشبندی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92402 علی نقشبندیه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
92403 نجمه نقشه بافی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92404 امیر رضا نقوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92405 بنیامین نقوی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92406 بنیامین نقوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
92407 پگاه نقوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92408 حسین نقوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92409 حسین نقوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92410 حسین نقوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92411 رضا نقوی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
92412 سمیه نقوی 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
92413 سمیه سادات نقوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92414 سهیلا نقوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92415 سید روح الله نقوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92416 سیداحمد نقوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92417 سیدحامد نقوی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92418 سیّدمحمّد نقوی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92419 شریفه السادات نقوی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
92420 علی نقوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92421 علی نقوی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92422 فاطمه نقوی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92423 محمد نقوی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92424 محمد نقوی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
92425 محمد نقوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
92426 مژده نقوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92427 مژده نقوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
92428 مهسا نقوی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92429 نادیا نقوی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92430 نرگس نقوی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92431 نرگس نقوی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
92432 نقیب نقوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92433 نوید نقوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92434 لیلا نقوی انزابی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92435 احمد نقوی دیوکلایی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92436 مارال نقوی آزاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
92437 محمود نقوی دشت بیاض 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
92438 زهرا نقوی رمضانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92439 علی رضا نقوی ریابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92440 علیرضا نقوی ریابی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92441 علیرضا نقوی ریابی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92442 مهدی نقوی ریابی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92443 سیدمحمد نقوی زاده 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92444 سیدمحمد نقوی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92445 سّیدمحّمد نقوی زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92446 سیّدمحمّد نقوی زاده 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
92447 سیدمحمود نقوی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92448 سیده الناز نقوی زاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92449 سیده فاطمه نقوی زاده 1378 علوم رياضي آمار
92450 سیده هانیه نقوی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92451 محمدرضا نقوی زاده 1368 كشاورزى زراعت
92452 محمدرضا نقوی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92453 مهدیه نقوی شهرضا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
92454 رضا نقوی مقدّم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92455 محمد نقوی مقدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
92456 راضیه نقوی نیا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92457 راضیه نقوی نیا 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
92458 فایزه نقوی نیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92459 محمدرضا نقوی نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92460 وحیده نقوی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92461 بابک نقویان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92462 بهناز نقویان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92463 حمیده نقویان 1381 علوم رياضي آمار
92464 سکینه نقویان 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92465 امنه نقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92466 علی نقی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92467 فاطمه نقی پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92468 مصطفی نقی زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92469 زهره نقی زاده بایی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92470 الیاس نقی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92471 حسن نقی پور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92472 طاهره نقی پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
92473 علی نقی پور 1371 دامپزشكي دامپزشکی
92474 علی نقی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
92475 فریبا نقی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
92476 فریبا نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
92477 مریم نقی پور 1391 پردیس دانشگاهی مکانیک ماشینهای کشاورزی
92478 کریم نقی پور برج 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92479 معصومه نقی پور کندری 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
92480 احمد نقی پوران 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92481 زینب نقی پوراوندری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92482 حسین نقی پوربرج 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92483 لیلی نقی پوربرج 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92484 پگاه نقی پوردهکردی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92485 فاطمه نقی پورزاده 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92486 علی نقی ترابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92487 آرزو نقی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92488 حبیبه نقی زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
92489 حیدر نقی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
92490 سروش نقی زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92491 سروش نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
92492 فریبا نقی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
92493 محسن نقی زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92494 مرتضی نقی زاده 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
92495 معصومه نقی زاده 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92496 معصومه نقی زاده 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
92497 نرجس نقی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92498 یداله نقی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92499 قاسم نقی زاده بائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92500 علی رضا نقی زاده پریخان 1365 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772591