راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 92401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92401 مریم نعیم ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
92402 زکیه نعیم پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
92403 آزاده نعیمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92404 آزاده نعیمی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
92405 احمد نعیمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92406 احمد نعیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92407 امید نعیمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92408 بهاره نعیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
92409 حامد نعیمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92410 حسن نعیمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92411 حسین نعیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92412 رضا نعیمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92413 زبیده نعیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92414 زهرا نعیمی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
92415 زهرا نعیمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
92416 زهرا نعیمی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92417 زهره نعیمی 1376 علوم رياضي آمار
92418 سیدحسین نعیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92419 غلامرضا نعیمی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92420 فاطمه نعیمی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92421 فریبا نعیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92422 فریبا نعیمی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
92423 کیمیا نعیمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92424 لعیا نعیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
92425 مجتبی نعیمی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
92426 محسن نعیمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
92427 محمد نعیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92428 محمدعلی نعیمی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92429 مریم نعیمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92430 ناعمه نعیمی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
92431 ندا نعیمی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92432 نرجس نعیمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
92433 وجیهه نعیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92434 سمانه نعیمی سرور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92435 پوریا نعیمی امینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92436 پوریا نعیمی امینی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92437 مریم نعیمی باثمر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92438 علی نعیمی پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
92439 محسن نعیمی پور 1380 دامپزشكي دامپزشکی
92440 محسن نعیمی پور 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
92441 حسین نعیمی پوریونسی 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
92442 محبوبه نعیمی ثانی ثابت 1376 علوم پايه فیزیک
92443 محبوبه نعیمی جمال 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92444 عادله نعیمی جورشری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92445 احسان نعیمی حامی صفار 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92446 احسان نعیمی حامی صفار 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92447 ندا نعیمی خراسانی زاده 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92448 غلامعلی نعیمی خواه 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
92449 محمد نعیمی راد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92450 امیر نعیمی زغیانی 1358 كشاورزى صنایع کشاورزی
92451 مجید نعیمی زغیانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92452 مجیدرضا نعیمی زغیانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
92453 علیرضا نعیمی صدیق 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
92454 نیکو نعیمی صنعت دوست 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92455 علی نعیمی طبسیان 1391 مهندسي مهندسی شیمی
92456 مهدی نعیمی عکاس 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92457 کاظم نعیمی فر 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92458 مهدی نعیمی فر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
92459 افشین نعیمی قصابیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92460 نسرین نعیمی قصابیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92461 مهدی نعیمی کرارودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92462 غلامرضا نعیمی مجد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92463 محسن نعیمی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
92464 مینو نعیمی مقیمان 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92465 مینو نعیمی مقیمان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
92466 مسعود نعیمی منش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92467 سیده مهدیه نعیمی نژاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92468 علی نعیمی نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92469 زهرا نعیمی نسب 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92470 سهیلا نعیمی نصفجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92471 مجید نعیمی نوقابی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92472 مهدی نعیمی نوقابی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92473 مجتبی نعیمی نهزک 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92474 ندا نعیمی نهزک 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
92475 محمدحسین نعیمی نیک 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
92476 محمدحسین نعیمی نیک 1377 دامپزشكي دامپزشکی
92477 بهزاد نعیمیان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
92478 نعیما نعیمیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
92479 مسعود نعیمیان راد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92480 مهدی نعیمیان راد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92481 حسن نغمه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92482 خسرو نفر 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
92483 آرش نفری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92484 نورا نفری 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92485 رامین نفس پور 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92486 رامین نفس پور 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
92487 فخرالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
92488 نورالدین نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92489 یحیی نفس زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92490 کیانا نفوشا 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
92491 اتوسا نفیسی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
92492 رضوان نفیسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92493 سیاوش نفیسی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92494 شهاب نفیسی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92495 کاظم نفیسی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
92496 کامیار نفیسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
92497 پریسا نفیسی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92498 پروانه نفیسی فرد 1394 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
92499 حسن نفیسی فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92500 مژده نقابت طباطبائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051710