راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 92501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92501 کورش نقی زاده کاخکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92502 محمدرسول نقی زاده نشتیفانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92503 داود نقی شیخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92504 سارا نقی لو 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92505 ابراهیم نقی نژاد 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
92506 مریم نقی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92507 میربیوک آقا نقی نسب اردهائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92508 مرضیه نقیان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
92509 ابوذر نقیب 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92510 سیداحمد نقیب 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
92511 عباس نقیب 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92512 عباس نقیب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
92513 فرزانه نقیب 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
92514 فرشته سادات نقیب 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92515 مریم بی بی نقیب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92516 مهدی نقیب 1353 مهندسي راه و ساختمان
92517 پروانه نقیب زاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
92518 مریم سادا ت نقیب زا ده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
92519 آرتمیس نقیب زاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
92520 پروانه نقیب زاده 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
92521 حامد نقیب زاده 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
92522 شهرزاد نقیب زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
92523 آسیه نقیبی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
92524 حسین نقیبی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92525 راهله نقیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92526 راهله نقیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
92527 سمانه السادات نقیبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92528 سیدامیر نقیبی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
92529 سیدجواد نقیبی 1373 علوم رياضي آمار
92530 سیدجواد نقیبی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
92531 سیدحسن نقیبی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
92532 سیدرضا نقیبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92533 طاهره نقیبی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92534 عاطفه نقیبی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92535 عاطفه نقیبی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
92536 علیرضا نقیبی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
92537 فریدون نقیبی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92538 محمد نقیبی 1354 علوم رياضي ریاضی
92539 ناهید نقیبی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
92540 ندا نقیبی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
92541 نرگس نقیبی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92542 نغمه نقیبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92543 نفیسه نقیبی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92544 وحیدرضا نقیبی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
92545 سیدمحمدرضا نقیبی بیجی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
92546 حمید نقیبی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92547 مریم نقیبی بیدختی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92548 مهدخت نقیبی بیدختی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
92549 ساسان نقیبی تربتی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92550 احسان نقیبی جویباری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92551 سیدمحمدرضا نقیبی حسینی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
92552 سیدهاشم نقیبی حسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92553 محمدباقر نقیبی سیستانی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92554 مریم نقیبی محمودابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
92555 سیده زهره نقیبی مقدم 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
92556 عصمت نقیبی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92557 معصومه نقیبی نوقابی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
92558 راهله السادات نقیبیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92559 مهرداد نقیبیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92560 مجید نکاحی 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
92561 محمدعلی نکاحی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
92562 آرمیتا نکوئی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92563 رشید نکوئی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92564 روح اله نکوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
92565 طیب نکوئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
92566 عبدالرضا نکوئی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
92567 فاطمه نکوئی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
92568 کاظم نکوئی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
92569 مهدی نکوئی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92570 مهدیه نکوئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92571 ندا نکوئی 1383 علوم رياضي آمار
92572 نسیم نکوئی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
92573 کورش نکوئی اصفهانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92574 عبدالله نکوئی شهرکی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92575 یاسمن نکوئی شهری 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
92576 علی نکوئی شیرازی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92577 زهره نکوئی قصر 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
92578 زهره نکوئی قصر 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
92579 ناهید نکوئی قلعه شیری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
92580 علی نکوئی محمودآبادی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
92581 ابوالقاسم نکوئیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
92582 مجتبی نکوئیان 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
92583 امیر نکودری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
92584 جواد نکونام 1382 هنر نيشابور نقاشی
92585 زری نکونام 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
92586 مجید نکونام 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92587 علیرضا نکوهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92588 ابراهیم نکویی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
92589 قربانعلی نکویی سنگ اتش 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
92590 حجت نکویی سنگ اتش 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
92591 مصطفی نکویی شهرکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
92592 فرزاد نکویی لنبانی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92593 علی نکوییان 1386 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
92594 اصغر نگارستانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
92595 زهرا نگارستانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
92596 محمدرضا نگارستانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92597 ساجده نگارش 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92598 سجاد نگارش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92599 محمد نگارش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92600 محمد نگارش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772849