راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 92501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
92501 ایدین نبوتی خرمازرد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92502 غزال نبوتی خرمازرد 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92503 هومن نبوتی خرمازرد 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92504 هومن نبوتی خرمازرد 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92505 سیدمحمد نبوره 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92506 سیده اشرف نبوره 1383 علوم پايه فیزیک
92507 سیده اشرف نبوره 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92508 اعظم نبوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
92509 الهام سادات نبوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
92510 الهام سادات نبوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
92511 حسن نبوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92512 حکیمه نبوی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92513 ریحانه نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92514 سمیه سادات نبوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92515 سید نادر نبوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
92516 سیدانسیه نبوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92517 سیدرضا نبوی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
92518 سیدعلی نبوی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
92519 سیدمجتبی نبوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
92520 سیدمحمدسبحان نبوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
92521 سیدمحمدسرمد نبوی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92522 سیدمحمدسرمد نبوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
92523 سیدنادر نبوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92524 سیده رزا نبوی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92525 سیده ساجده نبوی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
92526 سیده فاطمه نبوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
92527 سیده فاطمه نبوی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
92528 شیرین نبوی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
92529 عاطفه نبوی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92530 عاطفه نبوی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
92531 مجتبی نبوی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92532 مجید نبوی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92533 محمدرضا نبوی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92534 محمدرضا نبوی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92535 محمدرضا نبوی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92536 مرضیه نبوی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92537 مرضیه نبوی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
92538 نادره نبوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
92539 سارا نبوی آبیز 1385 دامپزشكي دامپزشکی
92540 محمد نبوی ابیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
92541 محمدحسین نبوی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92542 طیبه نبوی باسفهرجانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
92543 احمد نبوی ثالث 1370 علوم رياضي آمار
92544 سیدمحمدرضا نبوی ثالث 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
92545 سیدمحمدصادق نبوی ثالث 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
92546 سیّدجواد نبوی ثانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
92547 سیدعلی نبوی چاشمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92548 سیده راحله نبوی دشتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92549 سیده راحله نبوی دشتی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
92550 معصومه نبوی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
92551 سیدحسین نبوی طرقی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات
92552 محمد نبوی فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92553 سیدحسن نبوی کریزی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92554 سیده مریم نبوی کریزی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
92555 سیدمحمد نبوی کلات 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
92556 سیده زهرا نبوی کلات 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
92557 سیده سمیرا نبوی کلات 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92558 سیدمحمد نبوی کلاته ملو 1355 كشاورزى دامپروری
92559 مجید نبوی کلاته ملو 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
92560 ارش نبوی محلی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
92561 ارمان نبوی محلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92562 ارمان نبوی محلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92563 ازیتا نبوی محلی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
92564 بی بی بهجت نبوی نامقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
92565 سیدمرتضی نبوی نژاد 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
92566 غلامعلی نبوی نژاد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
92567 فرشته نبوی نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92568 فرشته نبوی نیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92569 هاله نبوی نیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92570 مهدی نبوی نیک 1376 علوم پايه زمین شناسی
92571 مهدی نبوی نیک 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
92572 الهام نبهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
92573 امیر نبی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
92574 تکتم نبی زاده شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
92575 محمودرضا نبی زاده مروست 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
92576 امیرمسعود نبی اف 1384 علوم پايه زمین شناسی
92577 امیرمسعود نبی اف 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
92578 زهرا نبی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
92579 سیدعلی اصغر نبی پور 1356 علوم پايه دبیری شیمی
92580 محترم نبی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
92581 محترم نبی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
92582 محمدرضا نبی پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
92583 مریم نبی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
92584 نسرین نبی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
92585 یوسف نبی پور 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
92586 حلیمه نبی پورافروزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92587 زهره نبی چهاربیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92588 فهیمه نبی حسن آباد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
92589 نیره نبی خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
92590 سیدمحسن نبی زادگان 1356 علوم پايه شیمی
92591 حسین نبی زاده 1380 علوم رياضي آمار
92592 رقیه نبی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92593 زهراالسادات نبی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92594 سیدعلی اکبر نبی زاده 1375 علوم پايه فیزیک
92595 طاهره نبی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
92596 علی نبی زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
92597 علی نبی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
92598 علی نبی زاده 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
92599 علی نبی زاده 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
92600 علی نبی زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223420